Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1896. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Turistično območje Ždinja vas, stran 5405.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 28. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Turistično območje Ždinja vas
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Območje načrtovanega »Turističnega območja Ždinja vas« (NM/7-OPPN-a), za katerega je potrebno pripraviti Občinski podrobni prostorski načrt, se nahaja severno od Novega mesta, neposredno nad zahodnim priključkom na avtocesto A2 Ljubljana-Obrežje in obsega približno 11,50 ha. Na zahodnem in JZ delu območje meji na regionalno cesto R2 448 Karteljevo-Otočec in posredno na avtocesto A2. Na severnem, vzhodnem in jugovzhodnem delu območje obdaja odprti prostor značilnih vinogradniških goric Kamenske in Trške gore. Na območju so v naravi kmetijske površine in gozd gospodarskega pomena.
(2) Območje z okolico ponuja izjemne možnosti saj se z vidika dostopnosti nahaja na zelo atraktivni lokaciji in s svojim razvojnim potencialom veliko obeta. Možne so različne vrste turističnih dejavnosti, ki se med seboj uspešno dopolnjujejo, kajti cilj priprave OPPN je določitev pogojev za gradnjo turističnega kompleksa, ki bo s svojo vsebino pomenil povečanje kvalitetne turistične ponudbe v ožjem in širšem prostoru ter določitev pogojev za komunalno opremo območja.
2. člen
(Okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Meja območja predvidenega OPPN je določena v Občinskem prostorskem načrtu MO NM (enota urejanja prostora NM/7-OPPN-a). V območje urejanja so tako vključena zemljišča s parc. št.: 171, 175, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 209/9, 210/2, 210/3, 210/4, 212/1, 212/2, 215/1, 215/2, 2202/5, 227/2, 228, 229/1, 229/3, 229/4, 230/3, 230/4, 230/5, 234/4, 234/5, vse k.o. Zagorica; 2528, 736/1, 736/5, 740, 741, 742/1, 742/2, 745, 751, 754, 756, 759, 766, vse k.o. Ždinja vas (parcele v celoti oziroma njihovi deli).
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izraženih interesov pobudnikov priprave OPPN ali pripravljavca OPPN se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili 133. člena odloka o OPN.
3. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora ter programskih izhodišč, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo v variantah.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen
(Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag - 60 dni
- izdelava širših strokovnih podlag z rešitvami navezav na sosednja območja;
- izdelava drugih strokovnih podlag ter izhodišč za pripravo variantnih urbanističnih rešitev;
- izdelava najmanj treh variantnih urbanistično arhitekturnih rešitev ter izbor najprimernejše rešitve.
2. Faza: izdelava osnutka OPPN - 30 dni po potrditvi variante:
- izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag in izbrane variantne rešitve;
- pri izdelavi osnutka OPPN izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne infrastrukture, strokovne podlage in veljavne prostorske in izdela strokovno rešitev, pri čemer se upošteva predpise za izdelavo OPPN;
- pridobitev smernic NUP - 45 dni;
- pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN - 30 dni po prejetju smernic NUP:
- pregled in analiza smernic;
- izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
- priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto.
4. Faza: sodelovanje javnosti:
- občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN - 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
- javna razgrnitev OPPN traja 30 dni;
- 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
- proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov - 10 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
- sprejem stališč do pripomb - 15 dni.
5. Faza: izdelava predloga OPPN:
- izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov - 15 dni po potrditvi stališč s strani župana ter pridobitev mnenj NUP - 45 dni;
- dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN - 15 dni po pridobitvi mnenj NUP;
- predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
- objava v Uradnem listu RS - 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
- priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta - 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo mesto;
5. Družba za avtoceste v RS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje;
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto;
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto;
9. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;
10. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
11. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
12. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
13. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, Novo mesto;
14. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Nov trg 7a, Novo mesto;
15. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
Drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN v celoti financira Franc Rifelj s.p., Ždinja vas 30, Novo mesto, ki v postopku priprave in izdelave OPPN nastopa kot naročnik in investitor.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-6/2010
Novo mesto, dne 28. aprila 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti