Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

Št. 430-12/2010 Ob-3198/10 , Stran 1098
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov s področja športa za leto 2010 v Občini Sežana. Cilj razpisa: Namen razpisa je sofinancirati programe s področja športa, skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09) (v nadaljevanju: pravilnik). Iz proračuna Občine Sežana za leto 2010 – iz postavke 250602 »Kakovostni in vrhunski šport« v višini 99.916,00 EUR in iz postavke 250702 »Drugi športno rekreativni programi« v višini 27.000,00 EUR, se bodo na podlagi 3. člena pravilnika sofinancirali naslednji programi: 1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«), 2. športna rekreacija (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«), 3. šport invalidov (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«), 4. kakovostni šport (iz postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport«), 5. vrhunski šport (iz postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport«) ter programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov (iz postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport«) in drugi, za šport pomembni programi v občini (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«). Upravičenci za dodelitev sredstev: Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov športa v skladu z 2. členom pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Sežana, – so registrirani najmanj 1 leto, – imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov, – imajo organizirano redno dejavnost in – imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu. V primeru, da se posamezni program izvaja na območju Občine Sežana in je namenjen občanom sežanske občine, na razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Sežana, je za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Sežana, če izpolnjuje ostale pogoje. Merila za vrednotenje programov športa so sestavni oziroma priloga Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09). Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja. Višina razpisanih sredstev znaša 99.916,00 EUR za »kakovostni in vrhunski šport« ter 27.000,00 EUR za »druge športno rekreativne programe«. Dodeljena sredstva morejo biti porabljena do 31. 12. 2010. Rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana, http://www.sezana.si, in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Nina Ukmar (soba št. 68), 05/73-10-135, nina.ukmar@sezana.si. Oddaja in dostava vlog: Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa (s seznamom prilog, ki jih je potrebno priložiti), – prijavni obrazec, – vzorec pogodbe, – obrazec za poročanje. Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu »Prijava na javni razpis programov športa v Občini Sežana za leto 2010« in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih. Popolna vloga mora biti predložena na naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku, z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje programov športa v Občini Sežana 2010«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti