Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

Št. 360-0001/2009-335/11 Ob-3218/10 , Stran 1120
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. Postopek vodi komisija, imenovana s sklepom župana. 2. Opis predmeta prodaje 100% poslovni delež Občine Preddvor v pravni osebi: Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o., Hrib 2b, 4205 Preddvor, matična št. 1616846000, davčna št. SI 18111165. Osnovni kapital: 250.763,14 EUR. Osnovna dejavnost: D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo. Ocenjena vrednost predmeta prodaje: 386.869,00 EUR. S predmetom prodaje so neločljivo povezane pravice in obveznosti določene v naslednjih dokumentih: – koncesijska pogodba za upravljanje in vzdrževanje toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Preddvor z dne 16. 10. 2002, – Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo (Uradno glasilo Občine Preddvor št. 9/2002 s spremembami), – splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor št. 6/2002), – tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor št. 6/2002), – tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor št. 6/2002), – sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje naselja Preddvor, naselja Hrib ter naselja Potoče za objekte, ki so namenjeni varstvu starejših občanov (Uradni list RS, št. 95/09). Kupec z nakupom predmeta prodaje prevzame obveznost izvajanja dejavnosti družbe Energetika Preddvor d.o.o. pod pogoji določenimi v zgoraj navedenih dokumentih. Prodajalec si v primeru uspešne prodaje v pogodbi izgovori predkupno pravico na predmetu prodaje. Prodajalec je pripravil izhodišča za prenovitev koncesijskega razmerja, ki so v obliki dokumenta na voljo zainteresiranim ponudnikom in o katerih bo prodajalec v sklopu prodajnih pogojev s ponudniki opravil pogajanja. 3. Postopek: postopek prodaje bo potekal z zbiranjem zavezujočih ponudb na podlagi predhodno omogočenega skrbnega pregleda družbe Energetika Preddvor d.o.o. in z možnostjo izvedbe pogajanj. 4. Pridobitev podatkov za pripravo ponudbe Za pripravo ponudbe ponudnik lahko pridobi dodatne podatke o družbi Energetika Preddvor d.o.o., in sicer: – revidirane poslovne izkaze družbe Energetika Preddvor d.o.o. za poslovno leto 2009, – možnost izvedbe skrbnega pregleda družbe Energetika Preddvor d.o.o., – razgovor z vodstvom družbe Energetika Preddvor d.o.o., – ogled družbe Energetika Preddvor d.o.o.; pod naslednjimi pogoji: a) da v roku 10 dni od objave tega poziva pisno izrazi interes za nakup, ki ga naslovi na naslov prodajalca Občina Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor, b) da za resnost ponudbe nakaže varščino v znesku 10.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Preddvor, št. 01295-0100006887 pri Banki Slovenija, c) interesu za nakup priloži dokazilo o plačilu zneska iz točke b), d) podpiše izjavo o varovanju tajnosti podatkov, pri čemer se mora oseba, ki v imenu ponudnika podpiše izjavo izkazati z izvirnikom pooblastila, e) predloži seznam oseb, ki bodo v imenu ponudnika imele dostop do podatkov o družbi Energetika Preddvor d.o.o., pridobljenih na podlagi opravljenega skrbnega pregleda navedene družbe. Izvedbo skrbnega pregleda družbe in pridobitev dodatnih podatkov odobri komisija v roku 3 delovnih dni po izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev. Ponudnik, ki pri pripravi svoje ponudbe ne bo pridobival dodatnih podatkov na zgoraj opisani način mora za resnost ponudbe plačati varščino v znesku 10.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Preddvor, št. 01295-0100006887 pri Banki Slovenija in svoji ponudbi priložiti dokazilo o njenem plačilu. 5. Vsebina ponudbe Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, v dveh izvodih in mora vsebovati najmanj: a) osnovne podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firma, naslov, emšo oziroma matična št., davčna št., transakcijski račun, kontaktne osebe), b) izjavo, da gre za zavezujočo ponudbo, c) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši od 6 mesecev od roka za predložitev ponudbe, d) ponujeno ceno za predmet prodaje, e) plačilne roke, f) obrazloženo in z dokazili podprto pisno izjavo, da je zainteresirani ponudnik sam ali v povezavi z drugimi osebami kadrovsko, tehnično in ekonomsko sposoben za opravljanje dejavnosti D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo in z navedbo referenc s tega področja, g) Poslovni načrt družbe Energetika Preddvor d.o.o. za obdobje najmanj 5 let, v katerem se mora ponudnik opredeliti glede: – izhodišč prodajalca za prenovitev koncesijskega razmerja, – dejavnosti družbe Energetika Preddvor d.o.o., – investicij v družbo Energetika Preddvor d.o.o. in v širitev toplovodnega omrežja, h) potrdilo pristojnega organa (DURS) o plačanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom, staro največ 30 dni, i) dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (potrdilo sodišča), ki ni starejše od 30 dni (velja za pravne osebe in s.p.), j) potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa, k) izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star največ 30 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p., staro največ 30 dni, potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, l) izjavo, da ponudnik v celoti soglaša s pogoji tega poziva, m) dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe, n) podpis ponudbe s strani ponudnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom za podpis ponudbe. 6. Rok za predložitev ponudb Ponudbo je potrebno oddati na naslov prodajalca najkasneje v roku 30 dni od objave tega poziva v Uradnem listu RS. Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za Energetiko Preddvor d.o.o. – Ne odpiraj«. 7. Pogajanja Komisija po pregledu pravočasno prispelih ponudb pozove vse ponudnike ali samo tiste, katerih ponudbo oceni kot ustrezno, k pogajanjem z namenom doseganja čim boljših in natančneje določenih pogojev prodaje vključno z elementi za prenovitev koncesijskega razmerja sklenjenega med prodajalcem in družbo Energetika Preddvor d.o.o. Komisija lahko brez navedbe razloga in brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli in s komerkoli prekine postopek pogajanj. 8. Vračilo oziroma vračun varščine Izbranemu ponudniku bo varščina za resnost ponudbe všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena brezobrestno v nominalnem znesku v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik v dogovorjenem roku ne bo sklenil pogodb ali izvršil plačila kupnine, varščina zapade v korist prodajalca. 9. Opozorilo: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom. Prodajalec lahko na predlog komisije ustavi postopek do sklenitve pogodb. 10. Merila za izbor ponudnika Vrednotenje ponudb se izvede po naslednjih merilih po prioritetnem vrstnem redu: a) poslovni načrt v smislu točke 5/g. tega razpisa (investicije in širitev toplovodnega omrežja), b) pripravljenost izvajati glavno dejavnost družbe Energetika Preddvor d.o.o. v skladu z izhodišči prodajalca za prenovitev koncesijskega razmerja, c) kakovost ponudnika – boniteta, kapitalska moč, poznavanje dejavnosti, reference, d) kupnina in plačilni pogoji. 11. Rok za sklenitev pogodb z izbranim ponudnikom Pogodbe se sklenejo v roku 15 dni po zaključku postopka izbora. Izbranega ponudnika se pisno pozove k sklenitvi pogodb. Pogoj za sklenitev pogodbe je predložitev bančne garancije za plačilo kupnine. 12. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi s premoženjem, ki je predmet prodaje lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Preddvor – kontaktna oseba Marko Bohinec, tel. 04/275-10-00 ali obcina.preddvor@siol.net, in sicer najkasneje do izteka roka za oddajo ponudb. Pri navedeni kontaktni osebi lahko zainteresirani ponudniki dobijo v navedenem roku tudi izvod v točki 1. navedenih dokumentov, proti plačilu stroškov.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti