Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1851. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov, stran 5257.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/05), se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S to uredbo se določijo pristojni organi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem:
- Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 298/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 97 z dne 9. 4. 2008, str. 64), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1829/2003/ES);
- Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 24), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - Prvi del (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1830/2003/ES).«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1829/2003/ES, Uredbe 1830/2003/ES in te uredbe v delu, ki ureja živila, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene in živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, pa Ministrstvo za zdravje.
(2) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja naslednje naloge:
1. sprejema vloge za izdajo dovoljenja, s katerim se odobri dajanje v promet živil iz 3. člena Uredbe 1829/2003/ES in pisno potrdi njihov sprejem, v skladu s 5. členom Uredbe 1829/2003/ES,
2. o prispelih vlogah iz prejšnje točke nemudoma obvesti Evropsko agencijo za varnost hrane,
3. vlogo iz 1. točke tega člena in vse dodatne informacije, ki jih predloži vlagatelj, da na voljo Evropski agenciji za varnost hrane.«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1829/2003/ES, Uredbe 1830/2003/ES in te uredbe izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, razen v delu, ki se nanaša na živila živalskega izvora, kjer izvaja uradni nadzor Veterinarska uprava Republike Slovenije.
(2) Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1829/2003/ES, Uredbe 1830/2003/ES in te uredbe, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene in na živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.«.
4. člen
V 5. členu se v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.000 do 33.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 do 12.000 eurov«, za besedo »posameznik« pa se doda besedilo »in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev do 250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 2.000 eurov«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-9/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0020
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti