Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Ob-3597/10 , Stran 1264
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p. p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod). 2. Cilj javnega razpisa: Cilj javnega razpisa je zaposliti do 150 brezposelnih oseb iz ciljne skupine javnega razpisa za določen čas najmanj 12 mesecev ali za nedoločen čas. Ciljna skupina so dolgotrajno brezposelne osebe, ki so v zadnjih 16 mesecih prejemale denarno socialno pomoč najmanj 12 mesecev. Izpolnitev tega pogoja se preverja na podlagi izmenjave podatkov iz uradnih evidenc. 3. Namen in predmet javnega razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči. Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlitve dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči, v skladu s 36.a členom Zakona o socialnem varstvu. Do subvencije so upravičeni tržni in netržni delodajalci, ki izpolnjujejo vse pogoje tega javnega razpisa in ki za določen čas najmanj enega leta ali za nedoločen čas zaposlijo osebo iz ciljne skupine. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev vlagatelji izkazujejo z izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in jo morajo predložiti k vsaki vlogi. Vlagatelji s podpisom izjave iz razpisne dokumentacije dovoljujejo naročniku, da v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preverijo izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem razpisu. 4.1. Splošni pogoji Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, tako tržni kot netržni delodajalci. Pri opredelitvi kriterija ne/tržnosti vlagatelji/delodajalci upoštevajo naslednje določilo: »Za tržne delodajalce se po tem javnem razpisu štejejo tisti delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu več kot 50% prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.« V primeru novoustanovljenega vlagatelja, ki v času oddaje vloge na ta javni razpis posluje manj kot eno leto, se pri opredelitvi tržnosti za preteklo poslovno leto upošteva čas od ustanovitve (registracije) do oddaje vloge na ta javni razpis. Preveritev tržnosti oziroma netržnosti vlagatelja/delodajalca se izvede že v postopku pred izdajo sklepa o izbiri vloge. Tržnost oziroma netržnost vlagatelja se presoja na podlagi podpisane izjave vlagatelja, ki je del predložene razpisne dokumentacije. Vlagatelji, ki izpolnjene izjave o tržnosti ne bodo predložili, se bodo pri izvedbi tega javnega razpisa šteli za tržne vlagatelje. Dodeljena sredstva za subvencioniranje zaposlitve po tem razpisu za tržne delodajalce predstavljajo državno pomoč, za netržne delodajalce pa ta sredstva ne predstavljajo državne pomoči. O nakazanih sredstvih tržnim delodajalcem bo Zavod poročal Ministrstvu za finance, ki o tem vodi evidenco. Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 1. da so registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; 2. da do Zavoda nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova dodelitve sredstev aktivne politike zaposlovanja; 3. da niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji; 4. da niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2, Uradni list RS, št. 44/07); 5. da niso v postopku niti se ne bodo vključili v postopek za pridobitev drugih javnih sredstev, s katerimi bi bila presežena polovica stroška zaposlitve osebe po tem razpisu, ki zajema: neto plačo, obvezne prispevke iz plače (prispevki delojemalca), akontacijo dohodnine in obvezne prispevke na plačo (prispevki delodajalca); 6. da so v zadnjih 6 mesecih pred mesecem oddaje vloge na ta javni razpis delavcem izplačevali plače v zakonsko ali pogodbeno dogovorjenih rokih; 7. da v zadnjih 12 mesecih pred mesecem oddaje vloge na ta javni razpis niso: (a) zmanjševali števila delavcev, razen iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji; (b) so delavce, ki jim je prenehalo delovno razmerje pri vlagatelju (delodajalcu) iz drugih razlogov, nadomestili z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem javnem razpisu; 8. da imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na razpis; 9. da so pred predložitvijo vloge na podlagi objave prostega delovnega mesta že izbrali brezposelne osebe iz ciljne skupine, ki jih je napotil Zavod in o tem Zavod tudi obvestili. Zavod bo izpolnjevanje pogojev preverjal na dan prispetja vloge na javni razpis, razen pogojev pod sedmo in osmo alineo, ki ju bo preverjal na zadnji dan meseca pred vložitvijo vloge na javni razpis. 4.2. Posebni pogoji: Do subvencije za zaposlitev niso upravičeni delodajalci, ki: – poslujejo v sektorju S.13 – država (Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS), ki je objavljena na; http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347), – bodo zaposlili brezposelno osebo v dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD), ki je objavljena na http://www.stat.si/klasje/ tabela.aspx?cvn=4978), – bodo zaposlili brezposelno osebo v dejavnosti B – Rudarstvo (SKD). Če je delodajalec registriran tudi za druge dejavnosti, ki s tem javnim razpisom niso izločene, lahko pridobi subvencijo za zaposlitev pod pogojem, da brezposelno osebo zaposli v teh, neizločenih, dejavnostih. Do subvencije za zaposlitev niso upravičeni/e: – vlagatelji, povezani s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki so v obdobju 12 mesecev pred njihovo prijavo na ta javni razpis iz poslovnih razlogov odpuščali delavce, ti pa so se na Zavodu prijavili kot brezposelne osebe in uveljavili pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, teh odpuščanj pa do vložitve vlagateljeve vloge še niso nadomestili z novimi zaposlitvami; – brezposelne osebe za lastno zaposlitev v gospodarski družbi ali zavodu, ki to družbo ali zavod tudi osebno vodijo; – fizične osebe, ki so uveljavile ugotavljanje davčne osnove od odhodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (in sicer v poslovnem letu, za katerega so uveljavile tak način ugotavljanja davčne osnove). 4.3. Dodatni pogoji Vlagatelji lahko z eno samo vlogo ali z več posameznimi vlogami na več razpisnih rokov kandidirajo na razpis za več zaposlitev, s tem, da bo število izbranih subvencioniranih zaposlitev pri posameznem vlagatelju omejeno na: – največ 2 subvencionirani zaposlitvi, če je pri vlagatelju od predložitvi prve vloge zaposlenih od 0 do vključno 5 delavcev oziroma na – največ 5 subvencioniranih zaposlitev, če je pri vlagatelju ob predložitvi prve vloge že zaposlenih nad 5 delavcev. Vlagatelj, ki je bil na podlagi svoje vloge na tem razpisu že izbran in je bila z njim že sklenjena pogodba o dodelitvi subvencije, mora ob odločanju strokovne komisije o novi vlogi poleg splošnih in posebnih pogojev (točki 4.1. in 4.2.) izpolnjevati še naslednja dodatna pogoja: – da je realiziral vse zaposlitve iz že sklenjenih pogodb o dodelitvi subvencije oziroma je v soglasju z Zavodom ugotovil, da pogodb iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče realizirati v celoti in/ali – da je vrnil vsa sredstva, za katera je naročnik vzpostavil terjatev na podlagi že sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencije. 5. Merila za izbor vloge Osnovno merilo za odobritev vloge je pravočasna in formalno popolna vloga vlagatelja, ki je skladna z določili 3., 4., 4.1., 4.2., 4.3. in 7. točke javnega razpisa. Za formalno popolno vlogo se šteje: a) vloga, vložena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v vložišče naročnika (glej 8. točko razpisa); b) vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene v 9. točki javnega razpisa; c) obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge, ki bodo izpolnjevale osnovno merilo za izbor in ki bodo ocenjene z najmanj 10 točkami. V primeru večjega števila predloženih vlog od razpoložljivih sredstev, bodo izbrane tiste vloge, ki bodo zbrale višje število točk. Če zaradi enakega števila točk izbor vloge tudi na ta način ni mogoč, se upošteva vrstni red prispetja vloge, pri čemer imajo prednost tiste vloge, ki so glede na datum, uro in minuto v vložišče pristojne območne službe Zavoda prispele prej. V primeru, da izbor med vlogami ni mogoč niti na ta način, se med vlogami izvede komisijsko žrebanje. Vlagatelj je lahko pri žrebu prisoten. O dnevu žrebanja se vlagatelje obvesti z informacijo, objavljeno na spletni strani Zavoda. Žrebanje nadzirajo člani strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa, vodi pa ga predsednik strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Zavoda. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja Za izvedbo javnega razpisa za spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči je za leti 2010, 2011 in 2012 namenjenih skupaj okvirno 1.125.000,00 EUR. Sredstva bodo zagotovljena iz integralnega proračuna, in sicer iz proračunskih postavk PP 3562 »Transferji za socialno ogrožene« in PP 3595 »Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje zaposljivih oseb«. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Okvirna sredstva tega razpisa morajo biti izplačana v proračunskih letih 2010, 2011 ter 2012, in sicer v plačilnih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011. Razdelitev okvirne višine sredstev tega javnega razpisa se po območnih službah zavoda izvede na podlagi predvidenega števila vključenih oseb: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v okviru javnega razpisa Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, in sicer: – ob zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine za določen čas najmanj enega leta s 40-urnim delovnim časom na teden, v višini 4.500,00 EUR, – ob zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine za nedoločen čas s 40-urnim delovnim časom na teden, v višini 9.000,00 EUR. V primeru zaposlitve osebe za določen ali za nedoločen čas s krajšim delovnim časom od 40-urnega, se subvencija izplača v sorazmerni višini. Primer izračuna izplačila subvencije za zaposlitev osebe s krajšim delovnim časom od polnega je naveden v razpisni dokumentaciji. Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. Dodelitev sredstev v okviru namena tega javnega razpisa za tržnega prejemnika zato predstavlja državno pomoč, ki jo je potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi javnimi viri za isti namen, ki jih je prejel skladno s shemo državnih pomoči »Programi zaposlovanja« številka priglasitve: BE01-5022860-2008/V, z dne 4. 5. 2010. Tako v primeru, da prejemnik za namen zaposlitve posamezne brezposelne osebe, prejme sredstva tudi iz drugih javnih virov, ta sredstva, skupaj s sredstvi, prejetimi po tem razpisu, ne smejo preseči polovice stroška, ki zajema: – neto plačo, obvezne prispevke iz plače (prispevki delojemalca), akontacijo dohodnine in obvezne prispevke na plačo (prispevki delodajalca). Med javne vire je potrebno šteti tudi pomoči, dodeljene po pravilu »de minimis«, v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L379 28/12/2006 str. 5-10). Subvencija za zaposlitev se izplačuje: – v 6-mesečnih obrokih: ob zaposlitvi osebe za določen čas najmanj enega leta, – v 12-mesečnih obrokih: ob zaposlitvi osebe za nedoločen čas, skladno s tristransko pogodbo o dodelitvi subvencije za zaposlitev dolgotrajno brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči. Subvencija se izplačuje na podlagi prejetega popolnega zahtevka delodajalca za pretekli mesec zaposlitve in predložene kopije plačilne liste o izplačilu plače vključeni osebi za pretekli mesec, in sicer: – v prvih 6 mesecih od zaposlitve osebe, zaposlene za določen čas 1 leta oziroma – v prvih 12 mesecih od zaposlitve osebe, zaposlene za nedoločen čas. V primeru zaposlitve za nedoločen čas bo Zavod subvencionirano zaposlitev brezposelne osebe pri delodajalcu spremljal dve leti. Delodajalec mora izbrano brezposelno osebo zaposliti v 15 dneh po sklenitvi tristranske pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev oziroma v dogovoru z Zavodom. O vsaki subvencionirani zaposlitvi mora delodajalec v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe Zavodu predložiti dokazilo, t. j. fotokopijo pogodbe o zaposlitvi. Vse pogodbe o zaposlitvi brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči po tem javnem razpisu morajo biti sklenjene najpozneje do 31. 12. 2010. Delodajalec je dolžan popoln mesečni zahtevek za izplačilo subvencije posredovati pristojni območni službi Zavoda najkasneje do 25. v mesecu za pretekli mesec, sicer ga Zavod ni dolžan poravnati. Subvencija se delodajalcu izplačuje v roku 30 dni od prejema popolnega zahtevka za plačilo subvencije oziroma v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvrševanju proračuna RS. Po izteku 12 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe za 1 leto oziroma po izteku 24 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe za nedoločen čas, mora delodajalec v roku 45 dni posredovati Zavodu končno poročilo o subvencioniranju zaposlitve (obrazec Končno poročilo pod točko 8. razpisne dokumentacije). Poročilu mora priložiti kopije še ne posredovanih plačilnih list za preostalih 6 oziroma 12 mesecev zaposlitve vključene osebe in podati izjavo: – da je bila oseba zaposlena celotno obdobje subvencionirane zaposlitve, – da je vključenim osebam izplačeval plačo, skladno s pogodbo o zaposlitvi na njihove transakcijske račune in jim izplačal tudi druge prejemke in prispevke, skladno z veljavnimi predpisi s področja delovno pravne, davčne in plačne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi računovodskimi listinami, – da višina vseh prejetih javnih sredstev za zaposlitev brezposelne osebe, skupaj s subvencijo, prejeto v okviru tega javnega razpisa, ni presegla polovice stroška, ki zajema: dejansko izplačane neto plače, obvezne prispevke iz plače (prispevki delojemalca), akontacijo dohodnine in obvezne prispevke na plačo (prispevki delodajalca) v zvezi z zaposlitvijo posamezne vključene osebe, – da bo zagotovil revizijsko sled s hrambo dokumentacije v zvezi s predmetom pogodbe še najmanj 10 let po izteku subvencionirane zaposlitve, – bo še 10 let po zaključku pogodbenih obveznosti omogočil administrativni in finančni nadzor s strani pristojnih organov RS. 8. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici in morajo imeti prilepljen izpolnjen obrazec (preglednico) iz 3. točke razpisne dokumentacije oziroma morajo imeti na ovojnici navedene vse elemente, ki so zahtevani z obrazcem iz 3. točke razpisne dokumentacije. Nepravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice bodo neodprte vrnjene vlagatelju. V primeru poziva na dopolnitev vloge je priporočljivo, da se dopolnitev označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2010«. Za nepravilno izpolnjene oziroma označene ovojnice se ne šteje opustitev označbe »Vloga« oziroma »Dopolnitev vloge«. Naročnik ne prevzema odgovornosti za vloge, posredovane po pošti. Vlagatelji oddajo vloge na območno službo Zavoda, v evidenci katere je izbrana brezposelna oseba prijavljena. Naslovi vseh območnih služb Zavoda so objavljeni v 12. točki javnega razpisa. Predvideni roki za vložitev vlog: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na vsakem predvidenem roku odpiranja vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge, prispele v vložišče območne službe Zavoda do vključno 6. 12. 2010, do 12. ure. Vloge, ki bodo prejete po roku, ki je v posameznem mesecu določen za predložitev vlog, bodo odprte na naslednjem odpiranju. Vloge, prejete po zadnjem roku (6. 12. 2010), bodo neodprte vrnjene vlagateljem, z obvestilom, da njihove vloge niso izbrane, ker so prispele po zadnjem roku za predložitev vlog. V primeru razdelitve sredstev pred potekom vseh predvidenih rokov, bo Zavod v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil obvestilo o predčasnem zaključku javnega razpisa. Vloge, ki bodo prispele po roku, na katerem bodo razdeljena vsa sredstva, bodo neodprte vrnjene vlagateljem z obvestilom, da niso izbrane, ker so prispele po razdelitvi sredstev javnega razpisa. 9. Obrazci za pripravo vloge Formalno popolna vloga mora vsebovati obrazce (iz 3. točke razpisne dokumentacije): Obrazec št. 1: Oprema vloge (naslovna stran za pisemsko ovojnico) Uporabi se za oddajo vloge po pošti ali osebno v vložišče območne službe Zavoda. Obrazec št. 2: Vloga Obrazec št. 3: Izjave Obvezna priloga obrazca Vloga so podpisane izjave vlagatelja: Izjava 1 Splošna izjava Izjava 2 Izjava o številu zaposlenih oseb pri vlagatelju Izjava 3 Tržnost/netržnost vlagatelja 10. Odpiranje in ocenjevanje vlog Vsako odpiranje vlog bo izvedeno dan po roku, določenem za predložitev vlog, in sicer ob 9. uri, na sedežu pristojne območne službe Zavoda. Odpiranje vlog bo javno. V primeru prevelikega števila predloženih vlog, se strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi bo Zavod vlagatelje obvestil najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htmh. Za odpiranje vlog in izbor je zadolžena strokovna komisija pristojne območne službe Zavoda. Komisija je najmanj tri članska in jo sestavljajo predsednik komisije in najmanj dva člana. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja formalno popolnost vlog. Vlagatelje, katerih vloge so formalno nepopolne, komisija pozove, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva. Na prošnjo vlagatelja, ki mora biti podana pred iztekom roka, se rok za dopolnitev vloge lahko podaljša, a skupaj na največ 15 dni od prejema poziva na dopolnitev. Dopolnitev vloge je pravočasna, če je vložena osebno v vložišče območne službe Zavoda ali oddana na pošto priporočeno oziroma brzojavno, pred iztekom postavljenega roka. Vlogo, ki je vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za njeno dopolnitev, strokovna komisija s sklepom zavrže. Formalno popolne vloge komisija pregleda glede izpolnjevanja pogojev javnega razpisa ter oceni v skladu z merili iz točke 5. javnega razpisa »Merila za izbor vloge« in pripravi predlog prejemnikov sredstev, o katerem odloči pooblaščena oseba Zavoda. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s 3., 4. in 7. točko tega javnega razpisa se kot neustrezna zavrne. 11. Izid javnega razpisa Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 45 dneh po vsakem roku, ki je določen za predložitev vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Zavoda. Vlagateljem izbranih vlog pristojna območna služba Zavoda posreduje sklep o izboru vloge in jih pozove na podpis pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva na podpis pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem za kandidiranje in pri merilih ne dosežejo minimalnega števila točk, se s sklepom obvesti, da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji v roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski organ Zavoda. Vse pogodbe, sklenjene na podlagi tega javnega razpisa (tristranske pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči ter pogodbe o zaposlitvi oseb), morajo biti sklenjene najpozneje do 31. 12. 2010. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si (v rubriki Dejavnost / Javni razpisi). Izvod razpisne dokumentacije je mogoče prevzeti osebno v vložišču vsake območne službe Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 13. ure ter v sredo tudi od 14. do 16. ure). Naslovi območnih služb Zavoda: ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska Sobota ZRSZ, Območna služba Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg Svobode 32, 8290 Sevnica ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje. 13. Informacije: vlagatelji smejo zahtevati dodatna pojasnila ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano s pripravo vloge. Zanj mora zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi na Zavodu na elektronski naslov: Iris.Lojevec@ess.gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja objavljeni na spletni strani Zavoda. 14. Mehanizmi nadzora Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani delodajalcev, lahko administrativno in finančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa in posameznih programov. Delodajalec se s podpisom pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev dolgotrajno brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje projekta, ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja programa zagotovi vse zahtevane podatke.

AAA Zlata odličnost