Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 41/2010 Ob-3538/10 , Stran 1302
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. II. Predmet oddaje v najem so nezasedeni poslovni prostori v Mariboru: 1. Glavni trg 24, v skupni izmeri 127,32 m2, ulični; a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev), b) ogled poslovnega prostora bo dne 8. 6. 2010, od 9. do 9.30, c) izklicna mesečna najemnina: 1.042,44 EUR, d) znesek višanja: 20,00 EUR, e) varščina: 6.254,65 EUR, f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe. 2. Gosposka ulica 7, v skupni izmeri 92,20 m2, ulični; a) dejavnost: trgovska neživilska, mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev) ali slaščičarne in kavarne (šifra dejavnosti 56.103 – Standardna klasifikacija dejavnosti, za katero prostor nima potrebnih soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov ter je za njihovo pridobitev na lastne stroške zadolžen in odgovarja uspeli dražitelj/najemnik. V primeru, da najemnik v roku usposobitve ne uspe pridobiti prej navedenih listin in v poslovnem prostoru ne prične oziroma ne more pričeti z opravljanjem dejavnosti in mu najemno razmerje preneha, najemodajalec zadrži plačano 6 mesečno najemnino, če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače), b) ogled poslovnega prostora bo dne 8. 6. 2010, od 9.35 do 10. ure, c) izklicna mesečna najemnina: 869,07 EUR, d) znesek višanja: 20,00 EUR, e) varščina: 5.214,45 EUR, f) rok usposobitve od podpisa najemne pogodbe je za dejavnosti trgovska neživilska ali mirna storitvena 2 meseca ter 6 mesecev za dejavnost slaščičarne in kavarne. 3. Gosposka ulica 26 in 28, v skupni izmeri 153,75 m2, ulični; a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev), b) ogled poslovnega prostora bo dne 8. 6. 2010, od 10. do 10.30, c) izklicna mesečna najemnina: 1.306,73 EUR, d) znesek višanja: 20,00 EUR, e) varščina: 7.840,40 EUR, f) rok usposobitve je 3 mesece od podpisa najemne pogodbe. 4. Partizanska cesta 18, v skupni izmeri 181,33 m2, ulični; a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev), b) ogled poslovnega prostora bo dne 8. 6. 2010, od 10.45 do 11.15, c) izklicna mesečna najemnina: 1.138,74 EUR, d) znesek višanja: 20,00 EUR, e) varščina: 6.832,42 EUR, f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe. 5. Partizanska cesta 31, v skupni izmeri 36,55 m2, ulični; a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev), b) ogled poslovnega prostora bo dne 8. 6. 2010, od 11.30 do 11.45, c) izklicna mesečna najemnina: 218,16 EUR, d) znesek višanja: 20,00 EUR, e) varščina: 1.308,97 EUR, f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne pogodbe. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil od najema. IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in čas oddaje v najem: – Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati v podnajem. – Najemnik je poleg najemnine dolžan za poslovni prostor plačevati tudi druge stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem prostoru (individualni obratovalni stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo poslovnega prostora in skupnih delov stavbe, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Poslovni prostori se oddajajo v najem v stanju kakršnem so. Najemnik je dolžan v roku usposobitve (ne plačuje najemnine), ki prične teči od dneva začetka najemnega razmerja, v poslovnem prostoru na lastne stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena ali preureditvena dela (če so potrebna) ter pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi lahko le tista dela, za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj in z vlaganji ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na najemodajalčevi nepremičnini. – Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem poslovnem prostoru. – Vsi poslovni prostori se kot zaključene celote in izključno za opravljanje dejavnosti navedenih za vsak poslovni prostor posebej pod črko a) v II. točki te objave, oddajajo v najem za določen čas 5 let. Najemno razmerje se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša ponovno za določen čas nadaljnjih pet let, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II – Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v torek, dne 15. 6. 2010, s pričetkom ob 10. uri. VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja: izklicna mesečna najemnina za posamezni poslovni prostor in v kateri so upoštevani stroški zavarovanja in upravljanja, je določena na podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV, št. 10/09). Najemnina (tudi dražena, ki se ne more znižati) se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu in je po veljavnih predpisih oproščena plačila davka, v primeru spremembe pa je najemnik dolžan davek plačevati v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. Znesek višanja izklicne najemnine je za vsak poslovni prostor posebej naveden pod črko d) v II. točki te objave. VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 11. 6. 2010, plačati varščino v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine (znesek varščine je posebej naveden pri vsakem poslovnem prostoru pod točko e) v II. točki te objave), na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403, sklic na št. 2003, pri UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo najemnine« in zaporedno številko, pod katero je naveden poslovni prostor. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine ter način in rok plačila najemnine Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na transakcijski račun brez obresti v roku 10 dni po končani javni dražbi. Najugodnejši dražitelj mora pred podpisom najemne pogodbe na TRR Mestne občine Maribor, plačati najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine (razliko), ki se začne poračunavati po roku usposobitve. Najemodajalec bo najemnikom poslovnih prostorov redno mesečno izstavljal račune za najemnino za tekoči mesec. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU, in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še potrjen izpisek iz sodnega registra (ne sme biti starejši od 30 dni), potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne sme biti starejše od 30 dni), kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih s predstavitvijo programa – opisom dejavnosti ter navedbo šifre z opisom dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). Fizična oseba, ki na dražbi zastopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Fizične osebe pa morajo predložiti kar morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra, dodatno pa še potrjen izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni), dokazilo o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in osebnim dokumentom (na vpogled). Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti listine in dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo listine in dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o poravnanih davčnih obveznostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo poravnane davčne obveznosti in nimajo blokiranega računa. Vse listine in dokazila oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji, interesent ne more dražiti na javni dražbi. X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji: – Poslovni prostori se bodo dražili po vrstnem redu, kot so našteti v II. točki te objave. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo mesečno najemnino. – Javna dražba najemnine za posamezni poslovni prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in je noben od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove na podpis najemne pogodbe. – Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo javne dražbe in javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, ki so last Mestne občine Maribor. – Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi, najemodajalec pa lahko ta rok podaljša, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži plačano varščino. – Najugodnejši dražitelj mora, kot je že navedeno tudi v VIII. točki te objave, pred podpisom najemne pogodbe, na transakcijski račun Mestne občine Maribor, plačati najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine (razliko). Plačilo najemnine do višine 6 mesečne izdražene najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe in pogoj za njeno sklenitev. – Če najugodnejši dražitelj (najemnik) odstopi od svoje ponudbe, najemodajalec zadrži plačano varščino. – Če najugodnejši dražitelj (najemnik) ne podpiše najemne pogodbe v določenem roku ali če pred podpisom ne plača najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine (razliko), se šteje, da je odstopil od najema in najemodajalec prav tako zadrži plačano varščino. XI. Informacije Interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe in o poslovnih prostorih dobijo v Sektorju za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne občine Maribor ali po tel. 02/22-01-410 ali 22-01-405. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve pravnega posla – najemne pogodbe, postopek oddaje v najem ustavi.

AAA Zlata odličnost