Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2126. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom, stran 6000.

Številka: P-36/09-4
Datum: 13. 5. 2010
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Policijske postaje Trbovlje, na seji 13. maja 2010
o d l o č i l o:
Za odločanje v postopku o prekršku zaradi storitve prekrška, opisanega v obdolžilnem predlogu Policijske postaje Trbovlje št. 223-18/2009/1 (3E696-511) z dne 11. 3. 2009, je pristojno Okrajno sodišče v Trbovljah.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Policijska postaja Trbovlje je na podlagi prvega odstavka 103. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo in nasl. - v nadaljevanju ZP-1) pri Okrajnem sodišču v Trbovljah vložila obdolžilni predlog zaradi prekrška po prvem odstavku 17. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 - v nadaljevanju ZJRM-1).
2. Okrajno sodišče v Trbovljah se je izreklo za nepristojno za odločanje v navedenem postopku o prekršku. V sklepu je navedlo, da je prekrškovni organ obdolžencu zasegel predmete na podlagi 24. člena ZJRM-1, in tudi stranska sankcija odvzema predmetov je predpisana v tem členu. Sodišče pa naj bi bilo glede na drugi odstavek 52. člena ZP-1 pristojno, če so podani pogoji za izrek stranske sankcije po ZP-1.
3. Prekrškovni organ je vložil zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti. V njej navaja, da se z odločitvijo Okrajnega sodišča ne strinja, saj je v drugem odstavku 24. člena ZJRM-1 določeno, da se kršitelju lahko izreče stranska sankcija odvzema predmetov, zaradi česar je podan razlog iz prve alineje drugega odstavka 52. člena ZP-1.
B.
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po drugem odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo - v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, ker meni, da zanjo ni pristojen.
5. Razmejitev pristojnosti med prekrškovnimi organi in sodišči ureja 52. člen ZP-1. V skladu s prvo alinejo drugega odstavka 52. člena ZP-1 hitri postopek ni dovoljen, če predlagatelj rednega sodnega postopka glede na naravo kršitve oceni, da so podani pogoji za izrek stranske sankcije po tem zakonu. Prekrškovni organ mora v skladu s četrtim odstavkom 105. člena ZP-1 v obdolžilnem predlogu obrazložiti, zakaj ocenjuje, da so podani pogoji za njen izrek.
6. Prekrškovni organ je na podlagi prvega odstavka 24. člena ZJRM-1 zasegel predmete, povezane s prekrškom. Zaseg predmetov je posebno preiskovalno dejanje, s katerim se predmet, ki je bil uporabljen ali namenjen za prekršek ali pa je s prekrškom nastal, začasno odvzame iz posesti, dokončno pa ga lahko odvzame pristojni organ z izrekom stranske sankcije odvzema predmetov. Odvzem predmetov se kot stranska sankcija lahko izreče že na podlagi samega ZP-1 pod pogoji, ki jih ta zakon določa v prvem in drugem odstavku 25. člena. V skladu s tretjim odstavkom navedenega člena se lahko z zakonom, ki določa prekršek, določi tudi obvezen odvzem predmetov. V tem primeru je za odločanje o prekršku in torej tudi za izrek te stranske sankcije pristojen prekrškovni organ, če ni podana kakšna druga okoliščina, zaradi katere hitri postopek ni dovoljen (npr. mladoletnost storilca prekrška). V drugem odstavku 24. člena ZJRM-1 je določen fakultativni in ne obligatorni izrek te sankcije, zato jo lahko izreče le sodišče ob pogojih iz 25. člena ZP-1. Vendar samo dejstvo, da je izrek stranske sankcije predpisan fakultativno, še ne zadošča za zaključek, da je za odločanje v postopku o prekršku pristojno sodišče, kot to v zahtevi za odločitev o sporu glede pristojnosti navaja prekrškovni organ. Pristojnost sodišča je podana šele, če prekrškovni organ oceni, da so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za njen izrek (prva alineja drugega odstavka 52. člena ZP-1). Prekrškovni organ mora v obdolžilnem predlogu podati o tem obrazloženo oceno (četrti odstavek 105. člena ZP-1). Čeprav prekrškovni organ ni podal obrazložene ocene, bo moralo sodišče obdolžilni predlog obravnavati, saj je iz prilog k obdolžilnemu predlogu razvidno, da bo v postopku, ob morebitni ugotovitvi odgovornosti za prekršek, treba odločiti tudi o stranski sankciji odvzema predmetov. V tem primeru gre za nepopoln obdolžilni predlog, s katerim mora sodišče postopati v skladu s prvim odstavkom 106. člena ZP-1. Ta sodišču nalaga, da predlagatelja pozove, naj obdolžilni predlog v roku dopolni.
7. Glede na navedeno je Ustavno sodišče odločilo, da je za odločanje v postopku o prekršku, opisanem v obdolžilnem predlogu Policijske postaje Trbovlje, pristojno Okrajno sodišče v Trbovljah.
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Krisper Kramberger.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost