Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 300-0008/2010 Ob-3531/10 , Stran 1294
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 na območju Občine Sevnica za naslednje ukrepe Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetjih, odpiranja novih delovnih mest, podjetniško svetovanje, pogodbena obrestna mera in promocija izdelkov in storitev. Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 214.000 EUR in so zagotovljena na posameznih proračunskih postavkah. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mala ter srednja podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica ter za ukrep odpiranja novih delovnih mest tudi velika podjetja, občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije in podjetja, ki so pri pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2010, za ukrep nova delovna mesta 2010 do vključno 2011, za ukrep pogodbene obrestne mere 2010, 2011, 2012 do vključno 2013. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 31. 8. 2010, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 31. 8. 2010 (datum poštnega žiga na dan 31. 8. 2010). Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo po končanju razpisa v prostorih Občine Sevnice odprla vloge. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo s sklepom. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Celoten javni razpis in razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Maji Šušterič ali Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-262 oziroma 07/81-61-233, e-mail: maja.susteric@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost