Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 10-020-000012 Ob-3554/10 , Stran 1270
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad). 1. Predmet razpisa Predmet razpisa je financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih in celovečernih animiranih filmov za leto 2010. Namen financiranja programa realizacije animiranih filmov je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije animiranih filmov. Pri izboru projektov bo sklad upošteval merila in pogoje, določene s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem javnem razpisu. 2. Razlaga izrazov Prijavitelji so producenti. Producent je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in je odgovorna za njegovo dokončanje. Režijski koncept je razlaga režiserjevega videnja nastajajočega filma. Obsega do pet tipkanih strani. Zgodboris (storyboard) je zaporedje risb, slik ali fotografij, ki izrisuje nastopajoče in njihova dejanja v posameznem prizoru ali celotnem filmu. Elaborat realizacije je zbir dokumentov, iz katerih so razvidne vse finančne, terminske in druge zahteve za realizacijo. Sestavljajo ga finančni načrt, tehnični načrt, terminski načrt ter opis specifičnih terminskih zahtev projekta. Izrazi, ki so uporabljeni v tem javnem razpisu, imajo pomen, kot je določeno v SPP in drugih veljavnih predpisih. 3. Pogoji sodelovanja na razpisu Do sredstev sklada po tem javnem razpisu so upravičeni producenti, registrirani v Republiki Sloveniji. Za sredstva sklada na tem javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino. Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim na ta javni razpis, že kandidiral in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali prijavitelj, ki v trenutku prijave projekta na ta javni razpis z istim projektom hkrati kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se na tem javnem razpisu ne more potegovati za sredstva sklada. V primeru kršitve pogojev, navedenih v tej točki tega javnega razpisa, sklad odstopi od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev. Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 4. Merila Pri ocenjevanju projektov za financiranje realizacije kratkih in celovečernih animiranih filmov bo strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) ocenila posamezni projekt po naslednjih merilih: SPK za oblikovanje programa realizacije animiranih filmov oceni predlagani projekt po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Posamezni projekt je lahko ocenjen z največ 100 točkami. Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju v financiranje, je 70 točk. Sklad omogoči realizacijo animiranega filma z odobrenimi sredstvi za realizacijo, ki skupaj z ostalimi javnimi viri financiranja ne sme presegati 50% vrednosti celotne produkcije filma. Sredstva, zagotovljena s strani programa MEDIA, se ne štejejo kot sredstva javnega vira financiranja. Omejitev iz prejšnjega odstavka tega javnega razpisa ne velja za nizkoproračunske in zahtevne filme. Razliko med predračunsko vrednostjo projekta ter deležem sklada zagotovi producent. 5. Obvezne priloge: – obrazec št. 1 – vloga za financiranje realizacije kratkometražnega, srednjemetražnega ali celovečernega animiranega filma z osnovnimi podatki o prijavitelju; – obrazec št. 2 – finančni načrt projekta; – obrazec št. 3 – predračun projekta; – obrazec št. 4 – finančni načrt in predračun promocije in distribucije filma v Republiki Sloveniji; – izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino tega javnega razpisa in sprejemanju meril in pogojev tega javnega razpisa; – izjava št. 2 – da prijavitelj ni kandidiral in/ali ni pridobil proračunskih sredstev drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji; – izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov; – izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02); – izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana, kar potrdita Direktorat za medije in Filmski studio Viba film Ljubljana; – izjava št. 6 – izjave ključnih avtorjev; – izjava št. 7 – izjava o tem, kolikokrat je bil prijavljeni projekt že prijavljen na natečaj sklada; – izpis iz Poslovnega registra Slovenije (iPRS) – sklad bo navedeni izpis pridobil po uradni dolžnosti. V primeru, da prijavitelj razpolaga z izpiskom, ki na dan prijave na ta javni razpis ni starejši od treh mesecev, ga lahko zaradi pospešitve postopka priloži. Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še: – vsebinski načrt promocije in distribucije filma v Republiki Sloveniji; – scenarij ali (osnutek) zgodborisa; – likovne zasnove filma in glavnih likov; – režijski koncept; – reference režiserja; – reference producenta in morebitnih koproducentov; – elaborat realizacije projekta (v kolikor je prijavljeni projekt na ta razpis že bil financiran s strani sklada v programu razvoja scenarija in/ali razvoja projekta, mora prijavitelj v predračunu in finančnem načrtu projekta prikazati prejeta sredstva s strani sklada. Prijavitelji projektov na ta razpis, ki za realizacijo le-teh predvidevajo uporabo tehnične opreme, uslug in storitev Filmskega studia Viba film Ljubljana, za pripravo na snemanje, snemanje in postprodukcijo, morajo v posameznih sestavnih delih elaborata realizacije, te usluge ovrednotiti finančno, vsebinsko in terminsko); – seznam avtorske ekipe, z navedbo avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov ter izvajalcev in njihovih referenc (realizirani projekti, udeležba in nagrade na festivalih); – reference glavnega animatorja; – seznam tehnične ekipe; – S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1, zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2, priložijo obrazec BON1, društva priložijo obrazca Izpis iz letnega poročila z pojasnili za leto 2009 in BON2). 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo animiranih filmov po tem razpisu, je 440.000,00 EUR. Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi izven Republike Slovenije. O izjemah odloča nadzorni svet sklada na predlog direktorja. Producent, ki prejme finančna sredstva za realizacijo animiranega filma, je dolžan dokončati film v roku, določenem s pogodbo, ki pa ne sme biti daljši od dveh let od podpisa pogodbe. 7. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi predpisi in splošnimi akti sklada. 8. Ta javni razpis se prične z dnem 3. 6. 2010 in se zaključi z dnem 5. 7. 2010. 9. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – obrazci št. 1; 2; 3 in 4; – izjave št. 1; 2; 3; 4; 5; 6; in 7; – seznam ostalih obveznih prilog iz 5. točke tega javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času sklada (Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani sklada www.film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti podpisana in žigosana. En izvod popolne vloge mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki, v formatu pdf po elektronski pošti na info@film-sklad.si. Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge. 10. Oddaja in dostava vlog Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Uradna oseba sklada, ki sprejema vloge, prispele na ta javni razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge. Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Komisijo sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar projekt kandidira za sredstva sklada na podlagi tega javnega razpisa. 11. Odpiranje vlog O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke: – kraj, datum in čas odpiranja vlog; – osebna imena navzočih in odsotnih članov komisije; – osebna imena drugih navzočih ter navedbo prijavitelja, katerega predstavljajo; – ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah; – seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja in naslovom projekta. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo tega javnega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. Sklad pozove prijavitelje nepopolnih vloge k dopolnitvi le-teh in jim s pozivom določi rok, v katerem je potrebno dopolniti vlogo z opozorilom, da bo vloga v primeru, če ne bo dopolnjena v roku, določenem s pozivom za dopolnitev, zavržena. Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega javnega razpisa, se zavrnejo. Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7 dni po končanem razpisnem roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani sklada, najpozneje 2 dni pred odpiranjem. 12. Ocenjevanje in odločanje: SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog financiranih projektov. Scenarist, režiser in producent projektov, prijavljenih na ta javni razpis, imajo pred ocenitvijo pravico do predstavitve prijavljenega projekta, ki lahko traja največ 45 minut. Zahtevo po predstavitvi mora predlagatelj navesti že v vlogi. Predstavitev projekta lahko predlaga tudi direktor sklada. Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada odloči v roku 8 dni, katere prijavitelje prijavljenih projektov bo povabil na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Vabilo iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se posreduje pisno in v njem mora biti navedena ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi poročila. Zapisnik izvedbenega usklajevanja z vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki ga podpišeta prijavitelj projekta in direktor, se doda v razpisno dokumentacijo projekta in v primeru uvrstitve projekta v nacionalni filmski program zavezuje prijavitelja in sklad. Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve za vključitev njegovega projekta v nacionalni filmski program, na kar mora sklad prijavitelja v vabilu opozoriti. Ko se izvedbena usklajevanja končajo, direktor pripravi končni predlog projektov in izda odločbe o financiranju. 13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz prejšnje točke tega javnega razpisa o (ne)izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog. 14. Sklenitev pogodbe Sklad bo z izbranimi prijavitelji projektov, ki bodo vključeni v program financiranja realizacije animiranih filmov, sklenil pogodbo o financiranju. Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in direktor sklada. Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče uskladiti besedila predlagane pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu predhodno opozoriti. Odločbe o financiranju ne bodo izdane pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani Evropske komisije (v nadaljevanju: shema). Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta javni razpis, prijaviteljem le-teh odškodninsko ne odgovarja. 15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega razpisa. 16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, poslovna sekretarka, lidija.zajec@film-sklad.si, (tel. 01/234-32-20).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti