Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2115. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali, stran 5985.

Na podlagi petega odstavka 9. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali (Uradni list RS, št. 122/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (UL št. 62 z dne 15. 3. 1993, str. 29), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 92/119/EGS), določa minimalne ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje naslednjih bolezni živali: goveja kuga (Pestis bovina - Rinderpest), kuga drobnice (Pestis pecorum), vezikularna bolezen prašičev (Morbus vesicularis suum), osepnice ovac in koz (Variola ovina et caprina), vezikularni stomatitis (Stomatitis vesicularis), nalezljiva ohromelost prašičev (Encephalomyelitis enzootica suum), vozličasti dermatitis (Dermatitis nodosa) in mrzlica doline Rift (Hepatitis infectiosa enzootica bovum et ovium).«.
2. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(laboratoriji)
(1) Nacionalni referenčni laboratoriji za bolezni iz Priloge 1, so določeni v pravilniku, ki ureja bolezni živali.
(2) Referenčni laboratorij Skupnosti za vezikularno bolezen prašičev je določen v Direktivi Sveta 92/119/EGS.
(3) Če za posamezno bolezen, določeno v Prilogi 1, referenčni laboratorij Skupnosti ni določen, se postopa v skladu z drugim odstavkom 18. člena Direktive Sveta 92/119/EGS.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2010
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2311-0124
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost