Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2154. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2009, stran 6050.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 39. seji dne 17. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Krško za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Posebni del in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Krško.
3. člen
Zaključni račun in splošni del proračuna Občine Krško za leto 2009 se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2010-O802
Krško, dne 17. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

 I. SPLOŠNI DEL
-------------------------------------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV                        v
    IN ODHODKOV                         evrih
-------------------------------------------------------------------------
       Konto     Rebalans  Veljavni Realizacija Real/ Real/
              proračuna proračun   2009   SP  VP
               2009    2009
 I.  SKUPAJ PRIHODKI   41.868.274     0 37.558.619 89,7   0
    (70+71+72+73+74+78)
    TEKOČI PRIHODKI   28.828.740     0 25.812.960 89,5   0
    (70+71)
 70  DAVČNI PRIHODKI   17.562.398     0 17.607.858 100,3   0
 700  Davki na dohodek in 14.180.960     0 14.180.960 100,0   0
    dobiček
 7000 Dohodnina      14.180.960     0 14.180.960 100,0   0
 703  Davki na premoženje 2.687.204     0  2.759.424 102,7   0
 7030 Davki na       2.326.279     0  2.448.591 105,3   0
    nepremičnine
 7031 Davki na premičnine    850     0    4.138 486,8   0
 7032 Davki na dediščine   65.360     0   66.532 101,8   0
    in darila
 7033 Davki na promet    294.715     0   240.163 81,5   0
    nepremičnin in na
    finančno premoženje
 704  Domači davki na    694.234     0   661.886 95,3   0
    blago in storitve
 7044 Davki na posebne     6.500     0    6.915 106,4   0
    storitve
 7047 Drugi davki na     687.734     0   654.971 95,2   0
    uporabo blaga in
    storitev
 706  Drugi davki         0     0    5.588  --   0
 7060 Drugi davki         0     0    5.588  --   0
 71  NEDAVČNI PRIHODKI  11.266.342     0  8.205.102 72,8   0
 710  Udeležba na dobičku 1.191.280     0  1.245.777 104,6   0
    in dohodki od
    premoženja
 7100 Prihodki od       55.000     0   51.606 93,8   0
    udeležbe na dobičku
    in dividend
    ter presežkov
    prihodkov nad
    odhodki
 7102 Prihodki od obresti  138.514     0   340.531 245,8   0
 7103 Prihodki od      997.766     0   853.641 85,6   0
    premoženja
 711  Takse in        12.400     0    7.106 57,3   0
    pristojbine
 7111 Upravne takse in    12.400     0    7.106 57,3   0
    pristojbine
 712  Globe in druge      7.420     0    6.260 84,4   0
    denarne kazni
 7120 Globe in druge      7.420     0    6.260 84,4   0
    denarne kazni
 713  Prihodki od prodaje  843.248     0   219.256 26,0   0
    blaga in storitev
 7130 Prihodki od prodaje  843.248     0   219.256 26,0   0
    blaga in storitev
 714  Drugi nedavčni    9.211.994     0  6.756.226 73,3   0
    prihodki
 7141 Drugi nedavčni    9.211.994     0  6.726.703 73,3   0
    prihodki
 72  KAPITALSKI PRIHODKI  474.238     0   208.346 43,9   0
 720  Prihodki od prodaje  223.875     0   129.933 58,0   0
    osnovnih sredstev
 7200 Prihodki od prodaje  218.125     0   124.283 57,0   0
    zgradb in prostorov
 7201 Prihodki od prodaje   5.750     0    5.650 98,3   0
    prevoznih sredstev
 722  Prihodki od prodaje  250.363     0   78.413 31,3   0
    zemljišč in
    neopredmetenih
    sredstev
 7220 Prihodki od prodaje   55.690     0   29.112 52,3   0
    kmetijskih zemljišč
    in gozdov
 7221 Prihodki od prodaje  194.673     0   49.301 25,3   0
    stavbnih zemljišč
 7222 Prihodki od prodaje     0     0      0  --   0
    premoženjskih
    pravic in drugih
    neopredmetenih
    sredstev
 73  PREJETE DONACIJE    153.123     0   58.959 38,5   0
 730  Prejete donacije iz  150.500     0   55.947 37,2   0
    domačih virov
 7300 Prejete donacije in  119.500     0   48.526 40,6   0
    darila od domačih
    pravnih oseb
 7301 Prejete donacije in   31.000     0    7.421 23,9   0
    darila od domačih
    fizičnih oseb
 731  Prejete donacije iz   2.623     0    3.012 114,8   0
    tujine
 7310 Prejete donacije in   2.623     0    2.623 100,0   0
    darila od tujih
    nevladnih
    organizacij in
    fundacij
 7311 Prejete donacije in     0     0     389  --   0
    darila od tujih
    vlad in vladnih
    institucij
 74  TRANSFERNI PRIHODKI 12.412.173     0 11.472.203 92,4   0
 740  Transferni prihodki 5.021.540     0  4.815.037 95,9   0
    iz drugih
    javnofinančnih
    institucij
 7400 Prejeta sredstva iz 5.021.540     0  4.769.689 95,0   0
    državnega proračuna
 7401 Prejeta sredstva iz     0     0   29.523  --   0
    občinskih
    proračunov
 7402 Prejeta sredstva iz     0     0    2.647  --   0
    skladov socialnega
    zavarovanja
 7403 Prejeta sredstva iz     0     0   13.178  --   0
    javnih skladov
 741  Prejeta sredstva iz 7.390.633     0  6.657.166 90,1   0
    državnega proračuna
    iz sredstev
    proračuna Evropske
    unije
 7413 Prejeta sredstva iz 7.390.633     0  6.657.166 90,1   0
    državnega proračuna
    iz sredstev
    proračuna Evropske
    unije za kohezijsko
    politiko
 78  PREJETA SREDSTVA IZ     0     0    6.151  -- 100,0
    EVROPSKE UNIJE
 787  Prejeta sredstva od     0     0    6.151  -- 100,0
    drugih evropskih
    institucij
 7870 Prejeta sredstva od     0     0    6.151  -- 100,0
    drugih evropskih
    institucij
 II.  SKUPAJ ODHODKI   52.654.764 52.675.070 46.567.924 88,4 88,4
    (40+41+42+43)
 40  TEKOČI ODHODKI   10.539.537 10.538.553  9.064.886 86,0 86,0
 400  Plače in drugi    1.770.386 1.767.923  1.587.956 89,7 89,8
    izdatki zaposlenim
 4000 Plače in dodatki   1.517.127 1.515.798  1.375.974 90,7 90,8
 4001 Regres za letni     57.717   57.717   52.136 90,3 90,3
    dopust
 4002 Povračila in      122.230  120.996   116.969 95,7 96,7
    nadomestila
 4003 Sredstva za delovno   35.843   35.843   25.301 70,6 70,6
    uspešnost
 4004 Sredstva za nadurno   16.867   16.867   15.551 92,2 92,2
    delo
 4009 Drugi izdatki      20.602   20.702    2.025  9,8  9,8
    zaposlenim
 401  Prispevki       260.713  261.173   258.274 99,1 98,9
    delodajalcev za
    socialno varnost
 4010 Prispevek za      127.687  127.929   126.591 99,1 99,0
    pokojninsko in
    invalidsko
    zavarovanje
 4011 Prispevek za      101.741  102.049   101.053 99,3 99,0
    zdravstveno
    zavarovanje
 4012 Prispevek za        975    977     860 88,2 88,0
    zaposlovanje
 4013 Prispevek za       1.639   1.647    1.426 87,0 86,6
    starševsko varstvo
 4015 Premije         28.671   28.571   28.344 98,9 99,2
    kolektivnega
    dodatnega
    pokojninskega
    zavarovanja, na
    podlagi ZKDPZJU
 402  Izdatki za blago in 6.837.056 6.838.075  6.156.999 90,1 90,0
    storitve
 4020 Pisarniški in     633.285  607.112   505.563 79,8 83,3
    splošni material in
    storitve
 4021 Posebni material in   76.238  118.660   88.791 116,5 74,8
    storitve
 4022 Energija, voda,    725.980  629.332   579.819 79,9 92,1
    komunalne storitve
    in komunikacije
 4023 Prevozni stroški in   57.708   54.914   48.062 83,3 87,5
    storitve
 4024 Izdatki za službena   19.333   17.040   13.686 70,8 80,3
    potovanja
 4025 Tekoče vzdrževanje  3.295.491 3.392.983  3.299.833 100,1 97,3
 4026 Poslovne najemnine   124.715  119.600   105.577 84,7 88,3
    in zakupnine
 4029 Drugi operativni   1.904.306 1.898.434  1.515.668 79,6 79,8
    odhodki
 403  Plačila domačih     75.620   75.620   55.241 73,1 73,1
    obresti
 4031 Plačila obresti od   74.518   58.518   52.889 71,0 90,4
    kreditov –
    poslovnim bankam
 4033 Plačila obresti od    1.102   17.102    2.352 213,4 13,8
    kreditov – drugim
    domačim
    kreditodajalcem
 409  Rezerve       1.595.762 1.595.762  1.006.416 63,1 63,1
 4090 Splošna proračunska   67.500   67.500      0  0,0  0,0
    rezervacija
 4091 Proračunska rezerva  610.363  610.363   564.683 92,5 92,5
 4093 Sredstva za posebne  917.899  917.899   441.733 48,1 48,1
    namene
 41  TEKOČI TRANSFERI  11.105.766 11.043.442 10.460.041 94,2 94,7
 410  Subvencije       859.019  808.809   798.373 92,9 98,7
 4100 Subvencije javnim   300.019  300.019   300.019 100,0 100,0
    podjetjem
 4102 Subvencije       559.000  508.790   498.354 89,2 97,9
    privatnim podjetjem
    in zasebnikom
 411  Transferi      5.602.848 5.603.163  5.206.756 92,9 92,9
    posameznikom in
    gospodinjstvom
 4111 Družinski prejemki   56.136   52.236   52.200 93,0 99,9
    in starševska
    nadomestila
 4112 Transferi za      40.094   46.674   45.072 112,4 96,6
    zagotavljanje
    socialne varnosti
 4117 Štipendije       65.000   65.000   65.000 100,0 100,0
 4119 Drugi transferi   5.441.618 5.439.253  5.044.484 92,7 92,7
    posameznikom
 412  Transferi      1.326.889 1.322.091  1.277.133 96,3 96,6
    neprofitnim
    organizacijam in
    ustanovam
 4120 Tekoči transferi   1.326.889 1.322.091  1.277.133 96,3 96,6
    neprofitnim
    organizacijam in
    ustanovam
 413  Drugi tekoči domači 3.317.010 3.306.283  3.174.683 95,7 96,0
    transferi
 4130 Tekoči transferi    62.000   62.200     200  0,3  0,3
    občinam
 4131 Tekoči transferi v   282.470  282.470   277.418 98,2 98,2
    sklade socialnega
    zavarovanja
 4132 Tekoči transferi v   36.998   37.248   37.000 100,0 99,3
    javne sklade
 4133 Tekoči transferi v  2.908.672 2.897.395  2.833.017 97,4 97,8
    javne zavode
 4135 Tekoča plačila     26.870   26.970   27.048 100,7 100,3
    drugim izvajalcem
    javnih služb, ki
    niso posredni
    proračunski
    uporabniki
 414  Tekoči transferi v      0   3.096    3.096  -- 100,0
    tujino
 4143 Drugi tekoči         0   3.096    3.096  -- 100,0
    transferi v tujino
 42  INVESTICIJSKI    29.999.671 30.084.149 26.054.245 86,8 86,6
    ODHODKI
 420  Nakup in gradnja  29.999.671 30.084.149 26.054.245 86,6 86,6
    osnovnih sredstev
 4200 Nakup zgradb in   1.153.024 1.352.853   654.006 56,7 48,3
    prostorov
 4201 Nakup prevoznih     41.000   41.000   39.150 95,5 95,5
    sredstev
 4202 Nakup opreme      274.982  310.728   285.960 104,0 92,0
 4203 Nakup drugih      74.978   74.978   524.696 699,8 699,8
    osnovnih sredstev
 4204 Novogradnje,    22.086.420 22.643.978 19.939.030 90,3 88,1
    rekonstrukcije in
    adaptacije
 4205 Investicijsko     921.419  940.184   868.605 94,3 92,4
    vzdrževanje in
    obnove
 4206 Nakup zemljišč in  1.789.633 1.680.380  1.305.589 73,0 77,7
    naravnih bogastev
 4207 Nakup         161.500  162.180   161.895 100,2 99,8
    nematerialnega
    premoženja
 4208 Študije o      3.496.715 2.877.868  2.275.314 65,1 79,1
    izvedljivosti
    projektov,
    projektna
    dokumentacija,
    nadzor in
    investicijski
    inženiring
 43  INVESTICIJSKI    1.009.790 1.008.926   988.752 97,9 98,0
    TRANSFERI
 431  Investicijski     229.911  273.462   267.269 116,2 97,7
    transferi pravnim
    in fizičnim osebam,
    ki niso proračunski
    uporabniki
 4310 Investicijski     149.911  163.681   167.937 112,0 102,6
    transferi
    neprofitnim
    organizacijam in
    ustanovam
 4313 Investicijski        0   62.703   52.253  -- 83,3
    transferi privatnim
    podjetjem
 4314 Investicijski      70.000   47.078   47.079 67,3 100,0
    transferi
    posameznikom
    in zasebnikom
 4315 Investicijski      10.000     0      0  0,0  --
    transferi drugim
    izvajalcem javnih
    služb, ki niso
    posredni
    proračunski
    uporabniki
 432  Investicijski     779.879  735.464   721.483 92,5 98,1
    transferi
    proračunskim
    uporabnikom
 4323 Investicijski     779.879  735.464   721.483 92,5 98,1
    transferi javnim
    zavodom
 III. PRORAČUNSKI         –     0 –9.009.305 83,5 83,4
    PRESEŽEK      10.786.490
    (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ) (I-
    II) (Skupaj
    prihodki minus
    skupaj odhodki)
-------------------------------------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH
-------------------------------------------------------------------------
    TERJATEV IN NALOŽB
 IV.  PREJETA VRAČILA       0     0     30  --  --
    DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    (750+751+752)
 75  PREJETA VRAČILA       0     0     30  --  --
    DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH
    DLEŽEV
 750  Prejeta vračila       0     0     30  --  --
    danih posojil
 7504 Prejeta vračila       0     0     30  --  --
    danih posojil od
    privatnih podjetij
 751  Prodaja kapitalski      0     0      0  --  --
    deležev
 752  Kupnine iz naslova      0     0      0  --  --
    privatizacije
 V.  DANA POSOJILA IN     8.000     0      0  0,0  0,0
    POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
 44  DANA POSOJILA IN     8.000     0      0  0,0  0,0
    POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
 440  Dana posojila        0     0      0  0,0  0,0
 441  Povečanje        8.000     0      0  0,0  0,0
    kapitalskih deležev
    in finančnih naložb
 4412 Povečanje        8.000     0      0  0,0  0,0
    kapitalskih deležev
    v privatnih
    podjetji
 442  Poraba sredstev       0     0      0  --  --
    kupnin iz naslova
    privatizacije
 443  Povečanje          0     0      0  --  --
    namenskega
    premoženja v javnih
    skladih in drugih
    osebah javnega
    prava, ki imajo
    premoženje v svoji
    lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA   –8.000     0     30  0,0  0,0
    POSOJILA IN
    SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV. – V.)
-------------------------------------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------------------
 VII. DOMAČE ZADOŽEVANJE  8.005.573     0  8.005.573 100,0   0
    (500+501)
 50  ZADOLŽEVANJE     8.005.573     0  8.005.573 100,0   0
 500  Domače zadolževanje 8.005.573     0  8.005.573 100,0   0
 5001 Najeti krediti pri  8.005.573     0  8.005.573 100,0   0
    poslovnih bankah
 501  Zadolževanje v        0     0      0  --   0
    tujini
 VIII. ODPLAČILA DOLGA    303.360     0   302.775 99,8   0
    (550+551)
 55  ODPLAČILA DOLGA    303.360     0   302.775 99,8   0
 550  Odplačila domačega   303.360     0   302.775 99,8   0
    dolga
 5501 Odplačila kreditov   277.347     0   277.311 100,0   0
    poslovnim bankam
 5503 Odplačila kreditov   26.013     0   25.465 97,9   0
    drugim domačim
    kreditodajalcem
 551  Odplačila dolga v      0     0      0  --   0
    tujino
 IX.  SPREMEMBA STANJA  –3.092.277     0 –1.306.477 42,4   0
    SREDSTEV
    NA RAČUNU (I. + IV.
    + VII. – II. – V. –
    VIII.)
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE  7.702.213     0  7.702.798 100,0   0
 XI.  NETO FINANCIRANJE  10.786.490     0  9.009.305 83,5   0
 XII. STANJE SREDSTEV NA  3.092.277     0  3.092.277 100,0   0
    RAČUNIH NA DAN
    31.12. PRETEKLEGA LETA
-------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost