Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 487-002/2009-5 Ob-3560/10 , Stran 1313
1. Ime in sedež: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. 2. Predmeta prodaje so nepremičnine dela opuščene gorske vasi Rakovec v neposredni bližini Rogle: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Predmetno posest v Rakovcu predstavlja zemljišče v velikosti 14.393,00 m2 in 1.358,00 m2 stavbišč. Izhodiščna cena vseh nepremičnin skupaj je 470.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na nepremičnine, ki ga plača kupec. 3. Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 4. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine. 5. Ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne. 6. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup – Rakovec«. Ponudbo ponudniki vložijo v sprejemno pisarno Občine Vitanje ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoje ime/naziv in naslov/sedež. 7. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 21. 6. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi na naslovu Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišja ponujena cena. 8. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, pozvala najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. 9. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu obvestila o izbiri oziroma v 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa nosi kupec. 10. Rok za oddajo ponudbe je do ponedeljek, 21. 6. 2010, do 11. ure, ne glede na vrsto dospetja. 11. Prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti pogodbo. 12. Kontaktna oseba za podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, o predmetni posesti in za informacije za ogled zemljišč – lokacije, je Srečko Fijavž na Občini Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje ali po e-pošti: srecko.fijavz@vitanje.si ali po tel. 03/757-43-55. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na oglasni deski in na spletni strani Občine Vitanje: www.vitanje.si.

AAA Zlata odličnost