Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 3528-165/2010 Ob-3549/10 , Stran 1305
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet javne dražbe je nepremičnina v skupni izmeri 252,12 m2, ležeča na zemljišču parc. št. 3134, ki se nahaja na objektu, na naslovu Prešernov trg 2, 1000 Ljubljana, k.o. Ajdovščina, in sicer v kletnih prostorih, v pritličju, prvem, drugem nadstropju in mansardi. V zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani je predmetna nepremičnina vpisana v vložku št. 65, k.o. Ajdovščina, v naravi pa predstavlja prostore kleti, stopnišče s predprostorom v pritličju, poslovne prostore v prvem in drugem nadstropju in mansardo s čajno kuhinjo. Del predmetne nepremičnine v skupni izmeri 53,35 m2 se oddaja Slovenskemu panevropskemu društvu, pri čemer se prodajalec in kupec izrecno dogovorita, da najem v skladu z 31. členom Zakona o poslovnih stavbah in prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 32/00, 2/02) s spremembo lastninske pravice ne preneha, kupec pa izrecno soglaša, da vstopa v pravice in obveznosti prodajalca, določene z najemno pogodbo, sklenjeno med prodajalcem in najemnikom. Predmetna nepremičnina je obremenjena s stvarnima služnostima, in sicer je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vložek št. 65, za nepremičnino, ležečo na zemljišču parc. št. 3134, k.o. Ajdovščina, vpisana plomba št. 29276/2009, vknjižba pridobitve stvarne služnosti za parcelo 3134 v korist služnostnega upravičenca T – 2 d.o.o., Streliška ulica 150, Maribor, in plomba št. 30874/2009, vknjižba pridobitve stvarne služnosti za parcelo 3134 v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, in Sago d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 25, Ljubljana. Predmetna nepremičnina je prav tako obremenjena s hipoteko, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vložek št. 65, za nepremičnino, ležečo na zemljišču parc. št. 3134, k.o. Ajdovščina, in sicer pod list C3, v breme hipotekarnega zastavitelja, ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine v solastnem deležu do 48/300, pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi na solastni delež prodajalca. Izklicna cena: 1.110.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 5.000,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 17. 6. 2010, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 11. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za Prešernov trg 2_PP«. 8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-24, kontaktna oseba je Anja Klavs Opsenica. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.

AAA Zlata odličnost