Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2182. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava, stran 6105.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 - Odl. US: U-I-51/06, 112/06 - Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A in 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB-4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 - popr.), 76/08 - ZIKS-1C in 17/08), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/09, 119/00, 69/02 in 69/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 45/09) je Občinski svet Občine Lendava na 33. seji dne 12. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne službe,
2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne službe,
6. vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe in
9. prehodne ter končne določbe.
3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. povzročiteljem komunalnih odpadkov omogočati dostop do storitev javne službe,
2. dosegati cilje republiških operativnih programov s področja varstva okolja,
3. zagotavljati ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nastanka,
4. urediti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov tudi za stavbe, v katerih ni prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem, počitniški hišici ali vinski kleti v gričevnatem delu občine,
5. zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o ravnanju s komunalnimi odpadki,
6. zagotavljati načelo, da stroške ravnanja s komunalnimi odpadki plača njihov povzročitelj,
7. zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki,
8. glede odvoza komunalnih odpadkov (frekvenca, volumen posode) ponuditi variante rešitve, kar v dogovoru uredita izvajalec in povzročitelj,
9. določiti obvezna vlaganja v vso opremo in lokacije, ki so potrebne za izvajanje gospodarske javne službe, kar je v pristojnosti izvajalca te službe,
10. določiti obvezna vlaganja v osveščanje občanov glede ravnanja z odpadki, kar je določeno kot obveznost izvajalca.
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. odpadek je določena snov ali predmet, ki ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ga ima v posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči. Odpadek je odpadek, ki je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja uvrščen v eno od skupin odpadkov, klasifikacijskega seznama predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
2. komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti, ki nastajajo na območju občine in so določeni s predpisom o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju odpadki);
3. biološko razgradljivi odpadki so odpadki, ki so organski kuhinjski odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije«, odpadki primerni za kompostiranje iz podskupine »odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)« in po sestavi organskim kuhinjskim odpadkom podobni odpadki iz živilskih trgov in podskupine »drugi komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama, določenega s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
4. v ločeno zbrano frakcijo bioloških oziroma biorazgradljivih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: biološki odpadki) štejejo odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če se razgradijo z izpostavljenostjo anaerobnim ali aerobnim procesom; v to funkcijo komunalnih odpadkov sodijo predvsem ostanki hrane ter zeleni odpad z vrtov, zelenic in parkov, odpadni les, žaganje in drugi odpadki biološkega izvora;
5. v ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov, ki so primerni za ponovno uporabo oziroma predelavo (v nadaljnjem besedilu: »sekundarne surovine«) štejejo odpadki iz gospodinjstva, proizvodnje, ki se po predelavi lahko ponovno uporabijo v proizvodnem procesu, njihovo zbiranje pa poteka ločeno po posameznih vrstah (na primer papir, kovine, steklo, tekstil ali podobno) ali pa jih je mogoče izločiti v nadaljnjih procesih prebiranja oziroma predelave odpadkov;
6. nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
7. kosovni odpadki so večji odpadni predmeti iz gospodinjstev, ki jih predstavljajo večji kosi embalaže, pohištvo, neuporabni gospodinjski stroji in drugi nerabni kosi gospodinjske in druge opreme, ki niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke;
8. povzročitelj odpadkov je vsak prebivalec občine in vsaka oseba, katere delovanje ali dejavnost na območju občine povzroča nastajanje odpadkov;
9. imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti;
10. ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh postopkov;
11. zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi imetniki oddajajo ali prepuščajo, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje pred prevozom zaradi oddaje v obdelavo;
12. oddaja odpadkov je ravnanje z odpadki, pri katerem imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje ravnanje s potrditvijo evidenčnega lista;
13. prepuščanje odpadkov je ravnanje z odpadki, pri katerem imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje ravnanje brez potrditve evidenčnega lista;
14. obdelava odpadkov je predelava ali odstranjevanje odpadkov, predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
15. predelava odpadkov so postopki, določeni s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in drugi postopki z namenom koristne uporabe odpadkov in njihovih sestavin. Predelava odpadkov je tudi njihova priprava za ponovno uporabo, recikliranje snovi v odpadkih, njihov sežig ali sosežig z energetsko izrabo (npr. sortiranje) in predelava odpadkov v gorivo;
16. odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in vsi drugi postopki priprave za odstranjevanje odpadkov, katerih ni mogoče predelati;
17. zbirno mesto odpadkov je mesto, na katerem je nameščena namenska posoda za zbiranje odpadkov, v katero povzročitelji neovirano odlagajo odpadke;
18. prevzemno mesto odpadkov je mesto, na katerem povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem letnem koledarju izvajalcu odpadke v za to namenjeni namenski posodi ali brez posode;
19. zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji izvajalcu te frakcije prepuščajo;
20. zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji iz širše okolice izvajalcu prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij;
21. zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji izvajalcu te frakcije oddajajo;
22. premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji izvajalcu te frakcije oddajajo;
23. namenska posoda za zbiranje odpadkov so namenski zabojniki in kompaktne posode, ki estetsko ustrezajo izgledu okolja (v nadaljevanju: posoda za zbiranje odpadkov).
5. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
Občina zagotavlja izvajanje javne službe s podelitvijo koncesije ali v javnem podjetju. Koncesija se podeli v skladu s koncesijskim aktom. Izvajanje javne službe v javnem podjetju se uredi s pogodbo.
7. člen
Javna služba se izvaja na celotnem območju občine, v skladu s predpisi Republike Slovenije in občine, ki urejajo področje javne službe, koncesijske ali druge pogodbe. Javna služba se izvaja tako, da so storitve javne službe dostopne vsem povzročiteljem.
8. člen
Določene storitve javne službe lahko v imenu in za račun izvajalca, s soglasjem občine, izvaja podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javne službe.
9. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki jih občina ne prenesene na izvajalca, opravlja občinska uprava.
Občinska uprava skrbi za koordinacijo aktivnosti med občino in izvajalcem.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
10. člen
Javna služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, vključuje tudi obdelavo in začasno skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem obsegu:
- storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij iz zbiralnic ločenih frakcij ter na izvoru,
- obdelavo ločenih frakcij in začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
- ločeno zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
- zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
- obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
- zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih frakcij za oddajo v odstranjevanje ali predelavo,
- zbiranje in prevoz odpadkov iz javnih površin, tržnice, zelenic in pokopališč,
- druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe.
Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prejšnjega odstavka tega člena se za posamezno koledarsko leto določi z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Lendava (v nadaljevanju: letni program), ki ga mora izvajalec javne službe vsako leto do 1. oktobra za naslednje leto predložiti pristojnemu organu občinske uprave v potrditev, razen v letu ko se koncesija podeljuje.
Letni program obsega podatke o:
- območju izvajanja javne službe (naselja, število prebivalcev, podatki o povzročiteljih iz obrti, industrije, poslovnih prostorov, drugi povzročitelji),
- vrstah odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prevzemanje (po naseljih, po povzročiteljih),
- posodi za zbiranje / prevzemanje posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
- frekvencah in času prevzemanja posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
- pogojih za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
- prevzetih količinah in vrstah odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico nevarnih frakcij, v zbiralnici nevarnih frakcij ter v zbirnem centru v preteklem letu (prvič v naslednjem letu izvajanja koncesije ali sklenitve druge pogodbe),
- ravnanju s prevzetimi odpadki (po vrstah odpadkov),
- načinu dobave in zamenjave dotrajane oziroma poškodovane posode za zbiranje odpadkov,
- delu z javnostjo pri izvajanju javne službe,
- drugih storitev, potrebnih za nemoteno izvajanje javne službe,
- stroških in virih financiranja investicijskih stroškov za izvedbo letnega programa,
- drugih podatkih v skladu s predpisi.
1. Zbiranje in prevoz odpadkov
11. člen
Vsi odpadki se zbirajo ločeno na izvoru nastanka.
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje odpadkov na način, da se iz celotne snovi odpadkov izločijo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali uporabiti.
Izvajalec mora za izločanje ločenih frakcij zagotoviti:
- ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij na izvoru nastanka,
- ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in
- ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbirnem centru.
Izvajalec mora za izločanje nevarnih frakcij zagotoviti:
- ločeno zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v zbiralnicah nevarnih frakcij in
- ločeno zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
Izvajalec javne službe mora za izločanje drugih vrst odpadkov zagotoviti:
- ločeno zbiranje in prevzemanje drugih odpadkov na izvoru nastanka ter
- ločeno zbiranje in prevzemanje drugih odpadkov v zbirnem centru.
12. člen
Izvajalec mora zagotoviti prevoz odpadkov od mest, na katerih odpadke prevzame (prevzemna mesta, zbiralnice ločenih frakcij, zbirni center, lokacije prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico, zbiralnice nevarnih frakcij) do mest njihove obdelave.
2. Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe
13. člen
Za nemoteno izvajanje javne službe mora izvajalec zagotoviti tudi:
- oddajo in prepuščanje odpadkov v obdelavo, v skladu s predpisi,
- vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javne službe,
- vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo,
- izdelavo letnih in dolgoročnih programov zbiranja in prevoza odpadkov,
- zagotavljanje podatkov, poročanje pristojnim službam ter objavljanje podatkov, ki se nanašajo na gospodarsko javno službo,
- v mestu Lendava in strnjenih primestnih naseljih: posodo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru tako, da so pri posameznem gospodinjstvu zagotovljene v mestu Lendava in strnjenih primestnih naseljih dve posodi 120 litrov, črna za preostale odpadke in zelena za biološke ter prosojno vrečo za plastenke in pločevinke. Na vsaki posodi mora biti napis namena uporabe posode, na narodnostno mešanem območju pa mora na posodi biti dvojezični napis. V prehodnem obdobju enega leta od sklenitve koncesijske ali druge pogodbe pa lahko izvajalec uporabi za namen odlaganja preostalih odpadkov obstoječe posode (240 litrov), obračuna pa se storitev po ceni 120-litrske posode do uvedbe tehtanja posode na izvoru.
- v naseljih izven mestnega in primestnega območja - »nižinski del«: posodo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru tako, da so pri posameznem gospodinjstvu zagotovljene v naseljih izven mestnega in primestnega območja - »nižinski del« dve posodi 120 litrov, črna za preostale odpadke in zelena za biološke ter prosojno vrečo za plastenke in pločevinke. Na vsaki posodi mora biti napis namena uporabe posode, na narodnostno mešanem območju pa mora na posodi biti dvojezični napis. V prehodnem obdobju enega leta od sklenitve koncesijske ali druge pogodbe pa lahko izvajalec uporabi za namen odlaganja preostalih odpadkov obstoječe posode (240 litrov), obračuna pa se storitev po ceni 120-litrske posode do uvedbe tehtanja posode na izvoru.
- v naseljih izven mestnega in primestnega območja - »gričevnati del«:
- na območju namenjeno izključno stanovanjski gradnji: posodo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru tako, da so pri posameznem gospodinjstvu zagotovljene dve posodi 120 litrov, črna za preostale odpadke in zelena za biološke, ter prosojno vrečo za plastenke in pločevinke. Na vsaki posodi mora biti napis namena uporabe posode, na narodnostno mešanem območju pa mora na posodi biti dvojezični napis. V prehodnem obdobju enega leta od sklenitve koncesijske ali druge pogodbe pa lahko izvajalec uporabi za namen odlaganja preostalih odpadkov obstoječe posode (240 litrov), obračuna pa se storitev po ceni 120 litrske posode do uvedbe tehtanja posode na izvoru.
- na območju namenjeno za mešano gradnjo stanovanjskih objektov, počitniških hiš in vinskih kleti: posodo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru tako, da so pri posameznem gospodinjstvu v stanovanjskih objektih, počitniških hišah in vinskih kleteh s stalnim ali začasnim bivališčem zagotovljene dve posodi 120 litrov, črna za preostale odpadke in zelena za biološke, ter prosojno vrečo za plastenke in pločevinke. Na vsaki posodi mora biti napis namena uporabe posode, na narodnostno mešanem območju pa mora na posodi biti dvojezični napis. V prehodnem obdobju enega leta od sklenitve koncesijske ali druge pogodbe pa lahko izvajalec uporabi za namen odlaganja preostalih odpadkov obstoječe posode (240 litrov), obračuna pa se storitev po ceni 120-litrske posode do uvedbe tehtanja posode na izvoru.
- na območju namenjenim počitniškim hišam in vinskim kletem, kjer ni stanovalcev s stalnim ali začasnim bivališčem in so dostopna za komunalna vozila in ki niso dostopna za komunalna vozila pa 6 komadov prosojnih vreč za preostale odpadke.
- na območju objektov zgrajenih izven zazidalnega območja in komunalno neopremljenimi zemljišči: izvajalec sklene dogovor z lastniki objektov na podlagi veljavnih cenikov ali lastniki sami poskrbijo za zbiranje in odvoz odpadkov,
- opremo in vozilo za pranje in vzdrževanje posod za prepuščanje preostalih odpadkov,
- zamenjavo dotrajanih posod,
- vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz odpadkov,
- poročanje občini o izvajanju javne službe,
- redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitev o posameznih aktivnostih izvajanja javne službe,
- osveščanje občanov v zvezi z naravovarstvenim ravnanjem izvajanja javne službe,
- oblikovanje predlogov cen,
- obračun storitev javne službe odlaganja, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov njihovim uporabnikom,
- obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javne službe in
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
14. člen
Za zagotavljanje javne službe mora občina zagotoviti:
- izvajanje javne službe v skladu s predpisi,
- cene storitev, ki bodo zagotavljale ob gospodarnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javne službe ter bodo primerljive med različnimi izvajalci iz različnih okolij,
- sankcioniranje povzročiteljev odpadkov, ki ne uporabljajo storitve javne službe in uporabnike storitev, ki ravnajo v nasprotju s predpisi in navodili izvajalca,
- prostor za zbirni center in prostor za zbiralnice ločenih frakcij,
- nadzor nad izvajanjem javne službe.
1. Pogoji zbiranja in prepuščanja odpadkov
15. člen
Povzročitelji morajo odpadke zbirati in prepuščati izvajalcu v skladu s tem odlokom, letnim programom ter navodili občine in izvajalca.
16. člen
Povzročitelji morajo zbirati in prepuščati posamezne vrste odpadkov v posodi za zbiranje odpadkov. Vrste odpadkov in posoda za zbiranje posameznih vrst odpadkov so določeni v tem odloku in v letnem programu.
Povzročitelji lahko prepuščajo odpadke samo na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici nevarnih frakcij in zbiralnici nevarnih frakcij.
17. člen
Za čas do prevzema odpadkov morajo povzročitelji zagotoviti, da je posoda za zbiranje odpadkov nameščena na zbirnem mestu, ki ga določi povzročitelj, vendar ne na javnih površinah in tako, da povzročitelji, ki v objektu prebivajo ali v njem izvajajo dejavnost neovirano zbirajo odpadke ter jih odlagajo v posodo za zbiranje odpadkov.
18. člen
Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki je v lasti povzročitelja, lastnika ali upravljavca objekta, v katerem odpadki nastajajo, lahko pristojni organ občine določi namestitev posode za zbiranje odpadkov na javni površini, če iz njihove vloge sledi, da ob tem objektu ni primernih drugih površin ter da namestitev posode za zbiranje odpadkov v tem objektu ni možna.
19. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da je posoda za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem.
20. člen
Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah ter spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.
Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načrtovanega zbiranja odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ občine, s tem da le-ta predhodno pridobi mnenje izvajalca.
21. člen
Za urejenost in čistočo zbirnih mest skrbijo povzročitelji, ki skrbijo tudi za skupna zbirno-prevzemna mesta razen, če onesnaženje povzroči izvajalec pri prevzemanju odpadkov.
22. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz odpadkov, prejme od izvajalca, v skladu s potrebami in v dogovoru z njim potrebno posodo za ločeno zbiranje odpadkov.
23. člen
Če imajo povzročitelji več odpadkov, kot to dopušča njihova posoda za zbiranje odpadkov, morajo le-te odložiti v večjo ali dodatno posodo za zbiranje odpadkov ter ravnati v skladu z določili tega odloka ali pa jih prepustiti v zbirnem centru, če ta omogoča njihovo prevzemanje.
Večjo ali dodatno posodo zagotovi izvajalec na svoje stroške po predhodnem naročilu povzročitelja.
24. člen
V primeru, da je posoda poškodovana tako, da je onemogočena njena uporaba, jo je izvajalec javne službe brez stroškov za povzročitelja dolžan takoj zamenjati, razen v primeru namernega poškodovanja.
2. Pogoji prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih
25. člen
Na prevzemnih mestih izvajalec prevzema odpadke iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Za vsako koledarsko leto se prevzem odpadkov podrobneje določi v letnem programu.
26. člen
Izvajalec prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki zagotavljajo praznjenje posod za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov.
Če pride pri prevzemanju odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta oziroma mesta praznjenja posode in nalaganja odpadkov ali njihove okolice, mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti odstranitev teh odpadkov ter očistiti onesnažene površine.
Če pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe posode za zbiranje odpadkov, mora izvajalec na svoje stroške popraviti poškodbe oziroma zagotoviti drugo posodo za zbiranje odpadkov.
27. člen
Podatke o uporabnikih storitev javne službe vodi izvajalec v registru uporabnikov storitev javne službe (v nadaljevanju: register). Na zahtevo pristojnega organa občine, je izvajalec javne službe dolžan omogočiti vpogled v register.
Podatki iz registra se nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnikov storitev javne službe ter posodo za zbiranje odpadkov oziroma prepuščanje na prevzemnih mestih.
28. člen
Podatki v registru se lahko spremenijo na podlagi:
- pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe,
- ugotovitev izvajalca in
- ugotovitev nadzornih organov občine.
Spremembe se lahko nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnika storitve javne službe ter spremembo posode za zbiranje odpadkov.
Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru potrdi uporabniku vpis teh sprememb v register in uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register.
29. člen
Prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov določita izvajalec in povzročitelj, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register.
30. člen
Prevzemno mesto za odpadke mora biti dostopno vozilom za neoviran prevzem odpadkov, urejeno na prostem in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja posod v vozilo.
Prevzemno mesto je praviloma lahko oddaljeno največ 10 metrov, če so za to izpolnjeni prostorski pogoji.
Prevzemno mesto za odpadke je lahko izjemoma na javni površini, lahko pa je tudi na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem teh odpadkov.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja posod ne sme biti stopnic ali drugih večjih ovir.
31. člen
Izvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
Pri izdelavi koledarja iz prejšnjega odstavka in letnega programa je treba upoštevati, da je prevzem odpadkov:
1. za gospodinjstva v mestu Lendava in strnjenih primestnih naseljih: Minimalni volumen posamezne posode (zelene in črne za namen iz šeste alineje 13. člena tega odloka) znaša 120 litrov oziroma v prehodnem obdobju enega leta od sklenitve koncesijske ali druge pogodbe 240 litrska posoda (črna za preostali odpad), obračuna pa se storitev po ceni 120-litrske posode in se odvaža:
- preostali odpad na območju blokovske pozidave največ enkrat tedensko, na območju mestnega jedra in na območju s strnjeno individualno pozidavo najmanj štirinajstdnevno.
Na podlagi podatkov pridobljenih s strani krajevnih skupnosti o enočlanskih gospodinjstvih in o povzročiteljih z začasnim prebivališčem, se le tem zagotovi mesečni odvoz.
Povzročitelj lahko zaprosi za večjo ali dodatno posodo, kontejnerski odvoz ali večjo frekvenco odvoza, o pogojih pa se dogovori z izvajalcem na podlagi potrjenih cen storitev s strani občinskega sveta in v skladu s 23. členom tega odloka.
- biološki odpad na območju blokovske pozidave in mestnega jedra ter na območju s strnjeno individualno pozidavo obvezno štirinajstdnevno ali na podlagi vloge povzročitelja štirinajstdnevno (od novembra od aprila) oziroma tedensko (od maja do oktobra), razen če zavezanec popiše izjavo, da bo biološke odpadke zbiral v svojem kompostniku.
Na vlogo povzročitelja, ki v gospodinjstvu živi sam ali povzročitelja z začasnim prebivališčem, lahko občinska uprava odobri mesečni odvoz.
Povzročitelj lahko zaprosi za večjo ali dodatno posodo, kontejnerski odvoz ali večjo frekvenco odvoza, o pogojih pa se dogovori z izvajalcem na podlagi potrjenih cen storitev s strani občinskega sveta in v skladu s 23. členom tega odloka.
- prosojna vreča za plastenke in pločevinke štirinajstdnevno.
2. za gospodinjstva izven mestnega in primestnega območja - »nižinski del«: Minimalni volumen posamezne posode (zelene in črne za namen iz sedme alineje 13. člena tega odloka) znaša 120 litrov oziroma v prehodnem obdobju enega leta od sklenitve koncesijske ali druge pogodbe 240-litrska posoda (črna za preostali odpad), obračuna pa se storitev po ceni 120-litrske posode in se odvaža:
- preostali odpad na območju s strnjeno individualno pozidavo najmanj štirinajstdnevno.
Na podlagi podatkov pridobljenih s strani krajevnih skupnosti o enočlanskih gospodinjstvih in o povzročiteljih z začasnim prebivališčem, se le tem zagotovi mesečni odvoz.
Povzročitelj lahko zaprosi za večjo ali dodatno posodo, kontejnerski odvoz ali večjo frekvenco odvoza, o pogojih pa se dogovori z izvajalcem na podlagi potrjenih cen storitev s strani občinskega sveta in v skladu z 23. členom tega odloka.
- biološki odpadki štirinajstdnevno ali na podlagi vloge povzročitelja štirinajstdnevno (od novembra od aprila) oziroma tedensko (od maja do oktobra).
Biološki odpadki se odvažajo in zbirajo le na podlagi vloge povzročitelja, ki nima možnosti kompostiranja ali ne želi kompostirati, in ga odobri občinska uprava. Za gospodinjstva, ki ne zaprosijo za 120 l posodo za biološke odpadke, se šteje, da kompostirajo.
Na vlogo povzročitelja, ki v gospodinjstvu živi sam ali povzročitelja z začasnim prebivališčem, lahko občinska uprava odobri mesečni odvoz.
Povzročitelj lahko zaprosi za večjo ali dodatno posodo, kontejnerski odvoz ali večjo frekvenco odvoza, o pogojih pa se dogovori z izvajalcem na podlagi potrjenih cen storitev s strani občinskega sveta in v skladu s 23. členom tega odloka.
Izvajalec lahko organizira skupne kompostarne za določene krajevne skupnosti, na podlagi večinskega zahtevka povzročiteljev v krajevni skupnosti (več kot 50% gospodinjstev), če je to racionalnejša rešitev od odvoza v posodah.
- prosojna vreča za plastenke in pločevinke štirinajstdnevno.
3. za gospodinjstva v naseljih izven mestnega in primestnega območja - »gričevnati del«, na območju namenjeno izključno stanovanjski gradnji ter za gospodinjstva s stalnim ali začasnim bivališčem na območju namenjeno za mešano gradnjo stanovanjskih objektov, počitniških hiš in vinskih kleti: Minimalni volumen posamezne posode (zelene in črne za namen iz 1. in 2. točke osme alineje 13. člena tega odloka) znaša 120 litrov oziroma v prehodnem obdobju enega leta od sklenitve koncesijske ali druge pogodbe 240-litrska posoda (črna za preostali odpad), obračuna pa se storitev po ceni 120-litrske posode in se odvaža:
- preostali odpad najmanj štirinajstdnevno.
Na podlagi podatkov pridobljenih s strani krajevnih skupnosti o enočlanskih gospodinjstvih in o povzročiteljih z začasnim prebivališčem, se le tem zagotovi mesečni odvoz.
Povzročitelj lahko zaprosi za večjo ali dodatno posodo, kontejnerski odvoz ali večjo frekvenco odvoza, o pogojih pa se dogovori z izvajalcem na podlagi potrjenih cen storitev s strani občinskega sveta in v skladu s 23. členom tega odloka.
- biološki odpadki štirinajstdnevno ali na podlagi vloge povzročitelja štirinajstdnevno (od novembra od aprila) oziroma tedensko (od maja do oktobra).
Biološki odpadki se odvažajo in zbirajo le na podlagi vloge povzročitelja, ki nima možnosti kompostiranja ali ne želi kompostirati, in ga odobri občinska uprava. Za gospodinjstva, ki ne zaprosijo za 120 l posodo za biološke odpadke, se šteje, da kompostirajo.
Na vlogo povzročitelja, ki v gospodinjstvu živi sam ali povzročitelja z začasnim prebivališčem, lahko občinska uprava odobri mesečni odvoz.
Povzročitelj lahko zaprosi za večjo ali dodatno posodo, kontejnerski odvoz ali večjo frekvenco odvoza, o pogojih pa se dogovori z izvajalcem na podlagi potrjenih cen storitev s strani občinskega sveta in v skladu s 23. členom.
Izvajalec lahko organizira skupne kompostarne za določene krajevne skupnosti, na podlagi večinskega zahtevka povzročiteljev v krajevni skupnosti (več kot 50% gospodinjstev), če je to racionalnejša rešitev od odvoza v posodah.
- prosojna vreča za plastenke in pločevinke štirinajstdnevno.
4. v naseljih izven mestnega in primestnega območja - »gričevnati del«, na območjih namenjenim izključno počitniškim hišicam in vinskim kletem, kjer ni stanovalcev s stalnim ali začasnim bivališčem ter so dostopna za komunalna vozila se vreče odvažajo tedensko v času od 15. 8. do 15. 10. oziroma mesečno v času od 16. 10. do 14. 8. Povzročitelj lahko zaprosi za dodatne vreče ali večjo frekvenco odvoza in se dogovori o pogojih plačila na podlagi potrjenih cen storitev s strani občinskega sveta.
Uporabnik storitve javne službe je dolžan vreče namestiti neposredno ob robu najbližje občinske ali krajevne ceste.
5. v naseljih izven mestnega in primestnega območja - »gričevnati del«, na območjih namenjenim izključno počitniškim hišicam in vinskim kletem, kjer ni stanovalcev s stalnim ali začasnim bivališčem ter niso dostopna za komunalna vozila izvajalec zagotovi odvoz tedensko v času od 15. 8. do 15. 10. oziroma mesečno v času od 16. 10. do 14. 8. Odvoz zbranih komunalnih odpadkov se organizira s traktorjem ali komunalnim vozilom, ki je prilagojeno razpoložljivi cestni infrastrukturi.
Povzročitelj lahko zaprosi za dodatne vreče ali večjo frekvenco odvoza in se dogovori o pogojih plačila na podlagi potrjenih cen storitev s strani občinskega sveta.
Uporabnik storitve javne službe je dolžan vreče namestiti neposredno ob robu najbližje občinske ali krajevne ceste, ki je dostopno za komunalna vozila ali pripeljati na za to določeno prevzemno mesto.
6. Pravne osebe, podjetniki: Volumen in frekvenca odvoza se določi z upoštevanjem veljavnih minimalnih normativov in standardov za odvoz nenevarnih gospodinjskim, podobnih odpadkov od pravnih oseb in podjetnikov v Občini Lendava, katere potrdi občina (priloga št. 1). Vsi drugi povzročitelji, ki niso vključeni v redni odvoz, uredijo odvoz odpadkov z izvajalcem na podlagi naročniškega razmerja.
32. člen
V primeru izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora izvajalec o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) obvestiti povzročitelje, na krajevno običajni način.
33. člen
Izvajalec mora ugotavljati nepravilno uporabo posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov.
V primeru kršitve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnim nadzornim službam občine.
34. člen
Evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih vodi izvajalec v registru prevzemnih mest.
Odpadke ali ločeno zbrane frakcije s prevzemnih mest mora odvažati izvajalec.
3. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij
35. člen
Zbiralnice ločenih frakcij, v katerih povzročitelji prepuščajo ločene frakcije in odpadno embalažo, morajo biti na posameznem območju občine postavljene sorazmerno gostoti poselitve na tem območju, tako, da je po ena zbiralnica ločenih frakcij za največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
V zbiralnicah ločenih frakcij se zbirajo steklo v zeleni posodi, papir v rdeči posodi, tekstil v rjavi posodi ter plastenke in pločevinke v rumeni posodi ali pa mora biti na posodah ustrezen napis namena uporabe.
Zbiralnice so občinska infrastruktura, katerih vzdrževanje in obratovanje financira izvajalec.
Redno in investicijsko vzdrževanje zbiralnic bremeni sredstva javne službe in se jih vključi v ceno storitve.
Izvajalec mora zagotoviti sprotno kontrolo in čiščenje ter tedenski oziroma po potrebi tudi pogostejši odvoz odpadkov iz zbiralnic ločenih frakcij.
36. člen
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže, ki jih prevzema izvajalec v posameznih zbiralnicah ter posoda za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij (tip, barva, volumen in število), vodi izvajalec javne službe v registru zbiralnic ločenih frakcij, za posamezno koledarsko leto pa se določijo v letnem programu.
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij določita v dogovoru občina in izvajalec.
37. člen
Ločene frakcije in odpadna embalaža, ki nastajajo v stavbi, v kateri se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost, se prepuščajo izvajalcu v posodi za zbiranje odpadkov, ki jo zagotovi izvajalec.
Več izvajalcev proizvodne ali storitvene dejavnosti v isti stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredi skupno zbiranje ločenih frakcij in odpadne embalaže, posodo za zbiranje odpadkov pa zagotovi izvajalec, ki jo namestijo v prostorih enega od njih.
38. člen
Izvajalec mora zbiralnice ločenih frakcij vzdrževati tako, da:
- povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže lahko odložijo v zbiralnici ločenih frakcij,
- se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba in obdelava, skladno s predpisi,
- na njihovih lokacijah ne prihaja do onesnaževanja okolja.
39. člen
Izvajalec prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
Letni koledar odvozov predhodno potrdi pristojni organ občinske uprave.
Prevzem ločenih frakcij in odpadne embalaže izvajalec izvaja tekoče, ob zapolnitvi zbiralnic ločenih frakcij. Izvajalec je tudi dolžan skrbeti za vsakokratno snažnost okolice zbiralnice ločenih frakcij.
40. člen
Pogoji prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov
Biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih iz gospodinjstev, se morajo zbirati ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov in od preostalih komunalnih odpadkov. Prevzemno mesto je isto kot za preostale komunalne odpadke.
Za biološko razgradljive odpadke je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje in prevzemanje pri povzročiteljih odpadkov na območju mesta Lendava in strnjenega primestnega naselja, naselja izven mestnega in primestnega jedra - »nižinski del« ter v naseljih izven mestnega in primestnega območja - »gričevnati del« na območju namenjeno izključno stanovanjski gradnji ter območju namenjeno za mešano gradnjo stanovanjskih objektov, počitniških hiš in vinskih kleti za gospodinjstva s stalnim ali začasnim bivališčem.
Na območjih, kjer izvajalec javne službe ne zagotavlja rednega odvzema biološko razgradljivih odpadkov, mora povzročitelj odpadkov sam zagotoviti kompostiranje svojih biološko razgradljivih odpadkov v hišnem kompostniku. V primeru, da podpiše izjavo, da bo biološke razgradljive odpadke zbiral v svojem kompostniku, ima možnost, da ob koncu sezona ali ko je njegov kompost poln in ga doma ne rabi, odpelje oziroma odda ta kompost na kompostarni brezplačno.
4. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbirnem centru
41. člen
Izvajalec mora zagotoviti prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na lokaciji, ki omogoča nemoten dostop povzročiteljem za prepuščanje posameznih vrst odpadkov, ki jih lahko prepustijo.
42. člen
Vrste odpadkov, ki jih prevzema upravljavec odlagališča v zbirnem centru ter posoda za njihovo zbiranje (tip, barva, volumen in število), vodi izvajalec v registru zbirnega centra, za posamezno koledarsko leto pa se določijo v letnem programu.
43. člen
Upravljavec mora zbirni center vzdrževati tako, da:
- povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste odpadkov lahko odložijo v zbirnem centru,
- se odpadki prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba in obdelava, skladno s predpisi,
- na njegovi lokaciji ne prihaja do onesnaževanja okolja.
44. člen
Upravljavec prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh in času, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo od izvajalca najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
Letni koledar prevzema odpadkov v zbirnem centru predhodno potrdi pristojni organ občinske uprave. Prevzem se vrši vsak delovni dan v zbirnem centru.
5. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnici nevarnih frakcij in s premično zbiralnico nevarnih frakcij
45. člen
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje nevarnih frakcij v zbiralnici nevarnih frakcij in s premično zbiralnico.
46. člen
Vrste nevarnih frakcij, ki jih prevzema izvajalec v zbiralnici nevarnih frakcij in s premično zbiralnico, vodi izvajalec v registru zbiranja nevarnih frakcij, za posamezno koledarsko leto pa se določijo v letnem programu.
47. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij se njihovim povzročiteljem zagotavlja na lokacijah, ki so določene v letnem programu.
Lokacije za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico določi občina.
48. člen
Mesta prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike storitev javne službe ter vozilo izvajalca.
49. člen
Izvajalec mora prevoz nevarnih frakcij opravljati skladno s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi.
50. člen
Izvajalec prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij in upravljavec odlagališč v zbiralnici nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
Letni koledar od izvajalca prevzema nevarnih frakcij s premično zbiralnico predhodno potrdi pristojni organ občinske uprave. Prevzem s premično zbiralnico se vrši enkrat letno.
6. Prevzem kosovnih odpadkov
51. člen
Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja po letnem programu zbiranja kosovnih odpadkov, ki ga za vsako leto do 1. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni organ občinske uprave.
Letni program zbiranja kosovnih odpadkov iz prejšnjega odstavka vsebuje:
- časovni razpored in način prevzemanja kosovnih odpadkov,
- opis in način obdelave kosovnih odpadkov pred oddajo v obdelavo ali odstranjevanje,
- časovni razpored in način odpreme kosovnih odpadkov, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddali osebju v zbirnih v zbirnih centrih,
- opis predelave in odstranjevanja kosovnih odpadkov, za katere predelavo in odstranjevanje zagotavlja sam,
- opis opreme za prevzemanje, začasno skladiščenje in obdelavo kosovnih odpadkov, ki jih bo nabavil po letnem programu,
- način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
Zbiranje kosovnih odpadkov se izvede najmanj dvakrat letno, praviloma pri posameznih gospodinjstvih v skladu z letnim koledarjem odvozov, ki ga povzročitelji prejmejo do 31. decembra za naslednje leto. V naseljih, kjer ni možno zagotoviti zbiranje pri gospodinjstvih se zagotoviti zbiranje na prevzemnih mestih po letnim koledarju odvozov izvajalca gospodarske javne službe najmanj dva dni v 5 m3 posodah za zbiranje odpadkov.
Če občan pripelje kosovni odpad na odlagališče se ne zaračunavajo stroški odlaganja in ravnanja z odpadki.
7. Divja odlagališča
52. člen
Vsako odlaganje odpadkov izven območja odlagališča oziroma na mestih, ki nimajo ustreznih upravnih dovoljenj za odlaganja, je nepravilno ali divje odlaganje odpadkov.
Odlagališča odpadkov, za katera niso bila izdana ustrezna dovoljenja, se sanirajo v skladu z odločbo pristojne inšpekcije ali nalogom pristojnega organa.
Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu ali druge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma za to določenih krajih, je dolžan poravnati stroške sanacije. Če povzročiteljev ni mogoče ugotoviti odredi odstranitev komunalnih odpadkov pristojni nadzorstveni organ, na stroške lastnika ali posestnika zemljišča.
53. člen
Divje odlagališče se do sanacije registrira v katastru divjih odlagališč, ki ga v imenu in za račun občine vodi pristojen nadzorstveni organ v skladu z normativi za sanacijo divjih odlagališč.
Kataster divjih odlagališč se vodi v grafični in tekstualni obliki, vsebuje pa podatke o lokaciji posameznega odlagališča, vrstah in količini odloženih odpadkov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
54. člen
Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo ali nimajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki.
55. člen
Povzročitelji ravnajo tako, da preprečujejo nastajanje odpadkov in njihovih škodljivih vplivov na okolje.
V primeru nastanka odpadkov povzročitelji iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzročijo izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da jim ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov, v skladu z veljavnimi predpisi.
56. člen
Povzročitelji morajo:
- pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki
- urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca,
- nastale odpadke zbirati in ločevati na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlagati v posodo za zbiranje, ki je v skladu z tem odlokom in z letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
- dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v posodi za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je tako prepuščanje dovoljeno, v skladu z letnim programom,
- dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v terminih, ki so določeni z letnim
- koledarjem odvozov, za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
- prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
- prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični
- zbiralnici nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja,
- hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu, varno in
- neškodljivo za ljudi in okolje,
- v primeru zlorabe ali namernega poškodovanja posode na svoje stroške zamenjati posodo za zbiranje odpadkov,
- v primeru drugih sprememb le - te pravočasno sporočiti izvajalcu,
- redno plačevati storitve javne službe,
- obveščati nadzorstveni organ in izvajalca o kršitvah tega odloka.
57. člen
Povzročitelji ne smejo:
- pri zbiranju odpadkov le-te mešati, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave,
- mešati nevarnih frakcij z drugimi vrstami odpadkov ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
- prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami,
- prepuščati odpadke v posodi, ki ni namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje,
- pisati ali lepiti plakate na posodo za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničevati.
58. člen
V posodo za zbiranje odpadkov je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
- nevarne frakcije,
- klavniške odpadke,
- odpadni gradbeni material in kamenje,
- bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
- tople ogorke in pepel,
- kosovne odpadke in
- odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
59. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da:
- so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza),
- posodo za zbiranje odpadkov po praznjenju vrnejo in namestijo nazaj na zbirno mesto,
- so pokrovi posode za zbiranje odpadkov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu,
- odpadki, ki se zbirajo v posodi za zbiranje odpadkov ne morejo biti odloženi ob posodi,
- je omogočen dovoz izvajalcu do prevzemnega mesta tudi v zimskem času.
60. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov, je strogo prepovedano.
Povzročitelj, ki odpadke kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec na podlagi odločbe službe nadzora občine.
Če povzročitelja iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov izvajalec na stroške lastnika zemljišča, s katerega se z odločbo službe nadzora občine, odredi odstranitev odpadkov.
61. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih, morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem zagotoviti, da se prireditveni prostor proti plačilu opremi s posodo za zbiranje tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da bodo nastali.
Najkasneje do 10. ure naslednjega dne po končani prireditvi morajo organizatorji javne prireditve na svoje stroške prireditveni prostor očistiti in zagotoviti, da izvajalec iz prejšnjega odstavka tega člena proti plačilu prevzame zbrane odpadke.
VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
62. člen
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz naslednjih virov:
- iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javne službe,
- iz proračuna občine za namene določene s tem odlokom in drugimi predpisi,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz sredstev EU, pridobljenih iz strukturnih in drugih skladov,
- iz drugih virov.
63. člen
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje javne službe.
Cene storitev javne službe so cene (tarifne postavke), na podlagi katerih izvajalec obračunava opravljene storitve njihovim uporabnikom.
64. člen
Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec, na podlagi predpisov iz prejšnjega člena in stroškovnika kalkulacij javne službe.
Občinski svet da soglasje k poslovnemu načrtu izvajalca, v katerem so upoštevani vsi kvalitativni in kvantitativni parametri izvajanja javne službe, vključno s kalkulacijo cene v skladu s prvim odstavkom 63. člena tega odloka.
65. člen
Osnova za obračun storitev javne službe je količina odpadkov, ki jih uporabnik storitev javne službe prepusti izvajalcu in je določena z maso (v kg) ali prostornino (v l).
Obračun storitev javne službe izvaja izvajalec na podlagi Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava.
66. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca za pretekli mesec po pričetku uporabe storitev javne službe.
Plačilni rok je 30 dni po izvršeni storitvi.
67. člen
Povzročitelji so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (naslov, število in velikost posod) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
Če povzročitelji v roku 30 dni od nastale spremembe izvajalcu ne sporočijo potrebnih podatkov, izvajalec pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc, katero potrdi pristojni nadzorstveni organ občine.
NAČIN OBRAČUNA
68. člen
Osnova za obračun storitev javne službe je količina odpadkov, ki jih uporabnik storitev javne službe prepusti izvajalcu in je določena s prostornino posode (120 l, 240 l), ali s težo posode, razen za stavbe, v katerih ni prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem, počitniški hišici ali vinski kleti v gričevnatem delu občine, kjer se obračuna storitev po posebni tarifi.
VII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
69. člen
Za zagotavljanje javne službe občina zagotovi naslednje objekte in naprave:
- prostor za zbirni center in opremo zbirnega centra,
- prostor za zbiralnice ločenih frakcij.
70. člen
Izvajalec mora zagotoviti naslednjo opremo:
- vozila za prevzemanje in prevoz odpadkov, skupaj s pripadajočo opremo,
- vozilo (premično zbiralnico) za prevzemanje in prevoz nevarnih frakcij,
- posode za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru na prevzemnih mestih,
- vso opremo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru,
- prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
- prevzetih na območju občine.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
71. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni nadzorstveni organi občine.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
72. člen
Z globo 1.400,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, če:
- javne službe ne zagotavlja na celotnem območju občine, v skladu s predpisi, ki urejajo področje javne službe, koncesijske pogodbe, programi ter navodili občine, tako da so storitve javne službe dostopne vsem povzročiteljem (7. člen),
- določene storitve javne službe izvaja s podizvajalcem, brez soglasja občine (8. člen),
- ne zagotovi zbiranja odpadkov na način, da se iz celotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali uporabiti (11. člen),
- ne zagotavlja prevoza odpadkov od mest, na katerih odpadke prevzame do mest njihove obdelave (12. člen),
- za nemoteno izvajanje javne službe ne zagotovi storitev, kot so določene v 13. členu odloka,
- ne prevzema odpadkov na prevzemnih mestih, ki so podrobneje določeni v letnem programu (25. člen),
- prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki ne zagotavlja praznjenje posode za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov (26. člen),
- ne zagotovi odstranitve odpadkov ter ne očisti onesnažene površine, kadar jih onesnaži pri prevzemanju odpadkov (26. člen),
- ne popravi ali ne zagotovi drugo posodo za zbiranje odpadkov, kadar pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe (26. člen),
- ne vodi podatkov o uporabnikih storitev javne službe v registru uporabnikov storitev javne službe (27. člen),
- ob vsaki spremembi podatkov v registru ne potrdi uporabniku vpis teh sprememb v register in ne uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register (28. člen),
- ne določi prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register (29. člen),
- ne prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov (31. člen),
- ne prilagodi vozila razpoložljivi cestni infrastrukturi (31. člen),
- zaradi izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) ne obvesti povzročitelje, na krajevno običajni način (32. člen),
- ne ugotavlja nepravilno uporabo posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov (33. člen),
- v primeru kršitve kršilca ne prijavi pristojnim nadzornim službam občine (33. člen),
- ne vodi evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih v registru prevzemnih mest (34. člen),
- lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže, ki jih prevzema v posameznih zbiralnicah ter posode za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij ne vodi v registru zbiralnic ločenih frakcij (36. člen),
- ne sodeluje z občino pri določanju lokacij zbiralnic ločenih frakcij (36. člen),
- ne vzdržuje zbiralnic ločenih frakcij, kot to določa 38. člen odloka,
- ne prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (39. člen),
- ne zagotovi kompostiranje in zbiranje bioloških odpadkov v zbiralnicah biološko razgradljivih odpadkov v vsakem naselju izven območja mesta Lendava (40. člen),
- ne vodi registra zbirnega centra, v katerem so določene vrste odpadkov, ki jih prevzema v zbirnem centru ter posode za njihovo zbiranje (42. člen),
- ne vzdržuje zbirni center, kot to določa 43. člen odloka,
- ne prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (44. člen),
- ne zagotavlja zbiranje nevarnih frakcij v zbiralnici ločenih frakcij in s premično zbiralnico (45. člen),
- ne vodi registra zbiranja nevarnih frakcij, s katerim so določene vrste nevarnih frakcij, ki jih prevzema v zbiralnici ločenih frakcij in s premično zbiralnico (46. člen),
- ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (47. člen),
- ne opravlja prevoza nevarnih frakcij skladno s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi (49. člen),
- ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni v letnem koledarju odvozov odpadkov (50. člen),
- ne pripravi predloga za oblikovanje cen na podlagi republiških predpisov in predpisov občine ter stroškovnih kalkulacij (63. člen),
- ne izvaja obračuna storitev javne službe na podlagi Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (65. člen),
- ne izvaja obračun storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javne službe (66. člen),
- ne zagotovi opremo za izvajanje javne službe, kot to določa 70. člen odloka,
- ne pripravi Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Lendava (10. in 76. člen),
- ne izvaja zbiranja in odvoza po objavljenem letnem programu (25. člen),
- ne zagotavlja korektnega obračuna storitev (13. člen).
Z globo 400,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo izvajalca, če izvajalec ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
73. člen
Z globo 250,00 EUR se za prekršek kaznuje povzročitelj (fizična oseba), če:
- odpadke ne zbira in prepušča izvajalcu v skladu s tem odlokom, letnim programom ter navodili občine in izvajalca (15. člen),
- odpadke ne zbira v posodi, ki je v tem odloku in v letnem programu določena za zbiranje posameznih vrst odpadkov (16. člen),
- odpadke ne prepušča na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici nevarnih frakcij in zbiralnici nevarnih frakcij (16. člen),
- ne zagotovi, da je posoda za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem (19. člen),
- ne skrbi za urejenost in čistočo zbirnih mest ter skupnih zbirno - prevzemnih mest (21. člen),
- ima občasno več odpadkov, kot to dopušča njegova posoda za zbiranje odpadkov in jih ne odloži v večjo posodo za zbiranje odpadkov ali pa prepusti v zbirnem centru, če ta omogoča njihovo prevzemanje (23. člen),
- odlaga odpadke izven območja odlagališča oziroma na mestih, ki nimajo ustreznih upravnih dovoljenj za odlaganje (52. člen),
- ne uporabljajo storitev javne službe (54. člen),
- ne ravnajo tako, da iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzroči izloči in ločeno prepusti izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da mu ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov (55. člen),
- pri ravnanju z odpadki ne upošteva predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca (56. člen),
- nastale odpadke ne zbira in ločuje na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlaga v posodo za zbiranje, ki je v skladu z tem odlokom in letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (56. člen),
- ne prepušča ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja (56. člen),
- ne prepušča nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja (56. člen),
- ne hrani odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepusti izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje (56. člen),
- v primeru zlorab ali namernega poškodovanje sam ne zamenja posodo za zbiranje odpadkov (56. člen),
- v primeru drugih sprememb le-te pravočasno ne sporoči izvajalcu (56. člen),
- pri zbiranju odpadke meša, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave (57. člen),
- meša nevarne frakcije z drugimi vrstami odpadkov ali meša posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj (57. člen),
- prepušča ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami (57. člen),
- prepušča odpadke v posodi, ki ni namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje (57. člen),
- piše ali lepi plakate na posodo za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničuje (57. člen),
- v posodo za zbiranje odpadkov odlaga, zliva ali postavlja nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka (58. člen),
- ne zagotovi, da so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa, najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza (59. člen),
- posodo za zbiranje odpadkov po praznjenju ne vrne in namesti nazaj na zbirno mesto (59. člen),
- ne zagotovi, da so pokrovi posode za zbiranje odpadkov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu (59. člen),
- odpadke, ki jih zbira morajo biti zbrani v posodi za zbiranje odpadkov se odložijo ob posodi (59. člen),
- izvajalcu v zimskem času ne omogoči dovoz do prevzemnega mesta (59. člen),
- opusti uporabo storitev javne službe in odpadke kopiči, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za odstranjevanje teh odpadkov (60. člen),
- za odpadke, ki jih kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, ne zagotovi predelavo ali odstranitev v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki (60. člen),
- izvajalcu ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (naslov, število in velikost posod …) ter izvajalca sproti ne obvešča o vseh spremembah teh podatkov (67. člen).
74. člen
Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje povzročitelj (pravna oseba), za prekrške, ki so navedeni v 73. členu tega odloka.
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo povzročitelja (pravna oseba), če povzročitelj ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki opravlja pridobitno dejavnost, za prekrške, ki so navedeni v 73. členu tega odloka.
75. člen
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če:
- za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem ne zagotoviti, da se prireditveni prostor proti plačilu opremi z posodo za zbiranje tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da bodo nastali (61. člen),
- najkasneje do 10. ure naslednjega dne po končani prireditvi na svoje stroške prireditveni prostor ne očisti prireditveni prostor in zagotovi, da izvajalec proti plačilu prevzame zbrane odpadke (61. člen).
Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če organizator ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
76. člen
Prvi Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Lendava pripravi izvajalec in ga posreduje občini najkasneje v 30 dneh po podpisu koncesijske ali druge pogodbe. Pristojni organ občine sprejme letni program v 60 dneh od dneva njegovega prejema.
77. člen
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava, pripravi in sprejme pristojni organ občine najkasneje v 30 dneh po sprejemu tega odloka.
78. člen
Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza v roku 2 let od podpisa koncesijske ali druge pogodbe pripravi predlog načina tehtanja posod na izvoru, ki ga posreduje občini.
79. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list Republike Slovenije, št. 108/03, 23/05, 68/07 in 78/07), razen v delu, ki se nanaša na izvajanje javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
80. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 9. 2010.
Št. 036-0100/2009-ba
Lendava, dne 12. maja 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
  Priloga št. 1


   MINIMALNI NORMATIVI IN STANDARDI ZA ODVOZ NENEVARNIH
  GOSPODINJSKIM PODOBNIM ODPADKOV OD PRAVNIH OSEB V OBČINI
              LENDAVA

  GOSTINSTVO

+-----------------------+------------------+-------------------+
|   Vrsta lokala   |   Volumen   |    odvoz    |
|            |   embalaže   |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|bife          |    240 l   |   tedenski   |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|dnevni bar       |    240 l   |   tedenski   |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|okrepčevalnica     |    480 l   |   tedenski   |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|gostilna s prehrano  |    770 l   |   tedenski   |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|slaščičarna      |    240 l   |   tedenski   |
+-----------------------+------------------+-------------------+  STORITVENA DEJAVNOST

+-----------------------+------------------+-------------------+
|   Vrsta objekta   |   Volumen   |    odvoz    |
|            |   embalaže   |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|frizerski salon    |    240 l   |   tedenski   |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|cvetličarna      |    240 l   |   tedenski   |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|trgovina do 100 m2   |    240 l   |   tedenski   |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|trgovina nad 100 m2  |    480 l   |   tedenski   |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|trgovina nad 300 m2  |    770 l   |   tedenski   |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|trgovina nad 600 m2  |   1400 l   |   tedenski   |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|obrtna dejavnost    |    240 l   |  dvotedenski  |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|pisarna do 100 m2   |    240 l   |  dvotedenski  |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|pisarna nad 100 m2   |    240 l   |   tedenski   |
+-----------------------+------------------+-------------------+

AAA Zlata odličnost