Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi, stran 5984.

Na podlagi petega odstavka 7. člena ter drugega in tretjega odstavka 9. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi
1. člen
V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi (Uradni list RS, št. 99/06 in 96/09) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z govedom, prašiči, drobnico in konji, ter postopek njihove odobritve oziroma registracije in vodenje evidenc v skladu z:
- Direktivo Sveta z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL L št. 121 z dne 29. 7. 1964, str. 1977), zadnjič spremenjeno s Sklepom Komisije z dne 15. decembra 2009 o spremembi priloge D k Direktivi Sveta 64/432/EGS glede diagnostičnih testov za enzootsko govejo levkozo (UL L št. 336 z dne 18. 12. 2009, str. 36) (Direktiva 64/432/EGS),
- Direktivo Sveta z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (UL L št. 46 z dne 19. 2. 1991, str. 19), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40) (Direktiva 91/68/EGS),
- Direktivo Sveta z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 42), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40) (Direktiva 90/426/EGS),
- Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40), zadnjič spremenjeno z Odločbo Sveta z dne 5. maja 2009 o popravku Direktive 2008/73/ES o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehničnem področju (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 43).«.
2. člen
Sedmi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»(7) OU VURS dodeli vsakemu odobrenemu zbirališču številko odobritve, ki je lahko omejena na eno ali več vrst živali, ali na plemenske živali ali živali za pitanje ali živali za zakol.«.
V dvanajstem odstavku se črta besedilo », ta pa jih posreduje Evropski komisiji in objavi na spletnih straneh VURS«.
Za dvanajstim odstavkom se doda trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Glavni urad VURS pripravi in posodablja seznam odobrenih zbirališč in njihovih številk odobritve in jih objavi na spletni strani VURS: http://www.vurs.gov.si.«.
3. člen
V 12. členu se za petim odstavkom doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Glavni urad VURS pripravi in posodablja sezname odobrenih trgovcev, registriranih prostorov, ki jih uporabljajo trgovci pri svojem poslovanju in njihove številke odobritve ter jih objavi na spletni strani VURS: http://www.vurs.gov.si.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2010
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2311-0123
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost