Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3200. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3201. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3202. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3203. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3204. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3205. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil – srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 zaradi suma, da je posel politično dogovorjen, voden netransparentno in da je negospodaren, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij z orožjem v obdobju 1991 do 1993

Drugi akti

3199. Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (ReMRS15)

DRŽAVNI SVET

3206. Akt o uvrstitvi delovnih mest v plačne razrede v Službi Državnega sveta Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3207. Uredba o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki
3208. Uredba o merilih za delo v izmenah izvršilnih železniških delavcev
3209. Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnih prostorih Pleterje R2-a, Pleterje R2-b in Pleterje R3 ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Pleterje P1, Pleterje P2 in Pleterje P3 v Občini Kidričevo
3210. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina
3276. Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
3277. Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi glede opozorila na magnetnih igračah, ki se dajejo na trg ali se dajo na voljo na trgu
3278. Uredba o dopolnitvah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede
3279. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2008, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela

Sklepi

3211. Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja
3212. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka

Drugi akti

3213. Odločba o imenovanju Blanke Žgajnar na mesto vodje Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3214. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o vzorčenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko
3215. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
3216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
3217. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2008
3218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
3219. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
3220. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
3280. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2008
3281. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

USTAVNO SODIŠČE

3221. Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
3222. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 233. člena Zakona o varnosti cestnega prometa ni v neskladju z Ustavo
3223. Odločba o oceni ustavnosti Zakona o državnem tožilstvu in Pojasnil Volilne komisije Vrhovnega državnega tožilstva ter o razveljavitvi sodbe in sklepa Upravnega sodišča
3224. Sklep o zavrženju predloga za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

3225. Sklep o dopolnitvi Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja

SODNI SVET

3226. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosti mesti podpredsednikov sodišč
3227. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto podpredsednika sodišča

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3228. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
3229. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

OBČINE

Ajdovščina

3230. Odlok o imenovanju Ulice Milana Klemenčiča v Ajdovščini

Brežice

3231. Odlok o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v mesecu maju in juniju 2008 v Občini Brežice
3232. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerknica

3233. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2007
3234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica

Črnomelj

3235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Črnomelj

Gorje

3236. Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Gorje

Grosuplje

3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje

Kranj

3238. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008

Krško

3239. Odlok o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica

Pivka

3240. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka
3241. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev

Polzela

3242. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2008

Postojna

3243. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2007
3244. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom S5 in P3 v Postojni
3245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Postojna

Ravne na Koroškem

3246. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Sevnica

3275. Razpis nadomestnih volitev župana Občine Sevnica in članov svetov krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj, Sevnica in Studenec

Slovenj Gradec

3247. Sklep (št. 14.1-363) o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

3248. Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica
3249. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Slovenska Bistrica
3250. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica
3251. Pravilnik Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica
3252. Sklep o določitvi cen za izvajanje pogrebno pokopališke dejavnosti na pokopališču v mestu Slovenska Bistrica
3253. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
3254. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
3255. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
3256. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra

Slovenske Konjice

3257. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenske Konjice
3258. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)
3259. Odlok o podeljevanju priznanj v Občini Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)
3260. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)
3261. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)

Škofja Loka

3262. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka
3263. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja
3264. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
3265. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja
3266. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje I – 1. faza
3267. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Kamnitnik I

Vipava

3268. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008

Zreče

3269. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče
3270. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče
3271. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del naselja Stranice v Občini Zreče
3272. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008
3273. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o grbu in zastavi Občine Zreče

Žetale

3274. Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Žetale

POPRAVKI

3282. Popravek Sklepa o cenah programov Vrtca Cerkno
3283. Tehnični popravek prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986 do leta 1990

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti