Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Ob-6323/08 , Stran 2539
Predmet prodaje: Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča, in sicer: a) parc. št. 4010/176 travnik v izmeri 1137 m2, vlož. št. 2969 k.o. Metlika, b) parc. št. 4010/177 travnik v izmeri 1.502 m2, vlož. št.. 2969 k.o. Metlika, c) parc. št. 4010/178 travnik v izmeri 2.081 m2, vlož. št. 2969 k.o. Metlika. Zemljišča se prodajajo posamično. Zemljišča niso komunalno opremljena. Do nepremičnin, ki so predmet prodaje ni urejenega dostopa po javni poti – do njih vodi le poljska pot, ki pa je zaraščena in neprehodna. Zemljišča se nahajajo v območju poselitve, ki se ureja po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja mesta Metlika M-5 (Uradni list RS, št. 63/98). Izklicna cena: a) Izhodiščna (najnižja) cena za zgoraj navedene nepremičnine znaša 23,79 EUR/m2. b) V ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni (ceni izbranega ponudnika) in ga prav tako plača kupec. Razpisni pogoji: a) Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba s sedežem/državljanstvom v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. b) Celotno kupnino vključno z DDV-jem je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kolikor kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto. c) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji zemljišč je 15 dni po odločitvi komisije o izboru najugodnejšega ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, prodajalec zadrži varščino. d) Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. e) Notarske stroške, DDV ter stroške izvedbe vpisa v zemljiško knjigo plača izbrani ponudnik – kupec. f) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. g) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika ali oddajo na vložišču Občine Metlika, v zapečateni ovojnici z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«, najkasneje do 31. 7. 2008 do 12.ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele oziroma dostavljene na prodajalčev naslov. h) Zainteresirani ponudnik mora plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izklicne cene. Varščino je potrebno plačati na TRR Občine Metlika, št. 01273-0100016016, sklic: 00 75728-7141998-49002008 odprt pri Banki Slovenije, najkasneje do 31. 7. 2008. Kopijo potrdila o plačani varščini mora ponudnik priložiti ponudbi, saj bo občina upoštevala le ponudbo z dokazilom o plačani varščini. Le-ta se bo izbranemu ponudniku vštela v kupnino, neizbranim ponudnikom pa se bo nerevalorizirana in neobrestovana varščina vrnila najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. i) Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni. j) Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil prodajno pogodbo. k) Občinski svet ali komisija za razpolaganje z občinskim premoženjem, slednja s soglasjem županje, lahko ustavijo začeti postopek do sklenitve pravnega posla. l) S pogodbenim določilom se ponudnika, s katerim bo sklenjena kupoprodajna pogodba zaveže, da bo v primeru nadaljnje prodaje nepremičnin, le-te najprej ponudil v odkup Občini Metlika pod enakimi pogoji kot jih je sam pridobil na podlagi te pogodbe. Ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika, točen naslov, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko bančnega računa ponudnika; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika; – pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje ponudbe. Ponudbi je treba predložiti: – dokazilo o plačilu varščine – za fizične osebe potrdilo o državljanstvu, za samostojne podjetnike priglasitveni list, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – dokazila o finančnem stanju ponudnika (za gospodarske družbe BON-1 in BON-2; za samostojne podjetnike BON-1/SP in potrdilo o plačanih prispevkih in davkih), ki ne sme biti starejše od 30 dni. Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika ob opravila komisija, ki bo po zaključku postopka predlagala županji izbor najugodnejšega ponudnika. Prepozno prispelih pisnih ponudb komisija ne bo obravnavala v postopku za izbor najugodnejšega ponudnika. Ponudbo, ki bo vsebovala nižjo ceno od izklicne, komisija ne bo obravnavala. V primeru, da ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, komisija pozove ponudnika k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje osebno na sedežu Občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika ali po tel.07/36-37-401 (kontaktna oseba Jasna Pečnik).