Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Ob-6493/08 , Stran 2551
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB in 65/08) Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji svetovalec za pravne zadeve. Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – aktivno znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – 4 leta delovnih izkušenj, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazba. Delovno področje: – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava analiz, razvojnih projektov informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – spremljanje zakonodaje in uradnih objav, – priprava in sodelovanje pri pripravi pravnih aktov občine, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Prijava mora vsebovati: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo o opravljenem državnem izpitu, – izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja, – izjavo kandidata, da: a) je državljan Republike Slovenije b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje medobčinskemu inšpektoratu in redarstvo, pridobitev podatkov iz pete alineje iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bi soglašal, bo moral sam priložiti ustrezna dokazila. Kandidati morajo k prijavi z dokazili priložiti življenjepis. V prijavi lahko kandidati poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za pravne zadeve« na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Občine Litija. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov: obcina.litija@litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Kržišnik, tel. 01/89-63-426, elektronski naslov: tatjana.krzisnik@litija.si. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.