Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3264. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofja Loka - Mesto, stran 10464.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, popr. 36/08), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 16. redni seji dne 29. maja 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofja Loka-Mesto
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Škofja Loka, s sedežem Poljanska c. 2, Škofja Loka (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanovi javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje Osnovna šola Škofja Loka-Mesto (v nadaljevanju: zavod), ki je samostojna šola.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet in župan Občine Škofja Loka.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Škofja Loka-Mesto.
Sedež zavoda: Šolska ul. 1, Škofja Loka.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Škofja Loka-Mesto.
Zavod vzgojno-izobraževalno delo izvaja tudi na lokaciji, Novi svet 18, Škofja Loka.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
4. člen
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, odločba številka: 608-01-230/2001, z dne 14. 9. 2001.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, pod njim je napis Škofja Loka, na obodu pa je izpisano Osnovna šola Škofja Loka-Mesto.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Število pečatov, pooblastilo za uporabo, način varovanja ipd. določi ravnatelj zavoda z organizacijskim predpisom.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
7. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
C/18.120      Drugo tiskanje
C/18.200      Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C/33.120      Popravila strojev in naprav
G/47.990      Druga trgovina na drobno zunaj
          prodajaln, stojnic in tržnic
I/56.210      Priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290      Druga oskrba z jedmi
J/58.140      Izdajanje revij in druge periodike
J/63.110      Obdelava podatkov in s tem povezane
          dejavnosti
L/68.200      Oddajanje in obratovanje lastnih ali
          najetih nepremičnin
M/69.200      Računovodske, knjigovodske in revizijske
          dejavnosti; davčno svetovanje
N/77.210      Dajanje športne opreme v najem in zakup
N/77.330      Dajanje pisarniške opreme in
          računalniških naprav v najem in zakup
N/79.120      Dejavnost organizatorjev potovanj
N/81.100      Vzdrževanje objektov in hišniška
          dejavnost
N/81.210      Splošno čiščenje stavb
N/81.300      Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
          in okolice
N/82.190      Fotokopiranje, priprava dokumentov in
          druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300      Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.200      Osnovnošolsko izobraževanje
P/85.510      Izobraževanje, izpopolnjevanje in
          usposabljanje na področju športa in
          rekreacije
P/85.520      Izobraževanje, izpopolnjevanje in
          usposabljanje na področju kulture in
          umetnosti
P/85.530      Dejavnost vozniških šol
P/85.590      Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
          izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.030      Umetniško ustvarjanje
R/90.040      Obratovanje objektov za kulturne
          prireditve
R/93.110      Obratovanje športnih objektov
R/93.190      Druge športne dejavnosti
R/93.299      Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
          čas
S/95.110      Popravila in vzdrževanje računalnikov in
          perifernih enot
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolske vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu, sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
10. člen
Zavod izdaja javne listine v skladu z zakonom o osnovni šoli.
Zavod ne sme spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti in začeti opravljati nove dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
IV. ŠOLSKI OKOLIŠ
Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
11. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, katerega velikost je usklajena z zmogljivostjo šole. Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Registra prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
12. člen
Šolski okoliš iz katerega imajo starši pravico vpisati svoje otroke v samostojno šolo obsega naslednja naselja in ulice: Blaževa ul., Bodovlje, Breznica pod Lubnikom, Brode, Cankarjev trg, Cesta talcev, Crngrob, Demšarjeva c., Fužinska ul., Gabrk, Gabrovo, Grajska pot, Grenc s hišnimi št. 39, 40, 41, 42, Groharjevo nas., Kamnitnik, Kapucinski trg, Kidričeva c. do hišne št. 15, Klobovsova ul., Kopališka ul., Koširjeva c., Log nad Škofjo Loko, Mestni trg, Novi svet, Papirnica, Partizanska c., Pod Plevno, Podpulfrca, Poljanska c., Potočnikova ul., Puštal, Sopotnica brez hišne številke 9, Sorška c., Spodnji trg, Staniše, Stara c., Studenec, Suška c., Sv. Andrej, Sv. Barbara, Sv. Florijan nad Škofjo Loko, Sv. Ožbolt, Sv. Petra Hrib, Šolska ul., Tavčarjeva ul., Valterski Vrh, Zminec.
Zavod vzgojno-izobraževalno delo izvaja tudi na lokaciji Novi svet 18, Škofja Loka.
Osnovna šola Škofja Loka-Mesto je samostojna šola, kjer je sedež zavoda. V samostojni šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo zavoda.
Notranjo organizacijo in sistematizacijo zavoda določi ravnatelj.
Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo oziroma prepišejo otroka zunaj šolskega okoliša ob izpolnjevanju pogojev, v rokih ter po postopku, ki ga določa Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol.
V. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
14. člen
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v zavodu in predstavniki staršev.
Svet sestavlja 9 članov, in sicer:
– ustanovitelj: 3 predstavniki,
– delavci zavoda: 3 predstavniki in
– starši: 3 predstavniki.
Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu s svojimi pravili.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike neposredno in tajno.
Starši volijo svoje predstavnike na svetu staršev. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
15. člen
Svet zavoda sprejme Pravila o volitvah in odpoklicu predstavnikov delavcev v svetu zavoda.
S pravili se določa postopek volitev predstavnikov delavcev v svetu zavoda, volilni organ, kandidacijski postopek, postopek izvedbe glasovanja in ugotavljanja rezultatov glasovanja, način in pogoji predčasnega prenehanja mandata predstavnikov delavcev v svetu zavoda, postopek in način odpoklica predstavnikov delavcev v svetu in varstvo volilne pravice.
16. člen
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Kandidiranje za člane sveta se začne s sklepom sveta največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata dosedanjim članom.
17. člen
Po sprejetju sklepa na seji sveta, da se začne postopek volitev članov sveta, ravnatelj, ki izvršuje sklepe sveta, pošlje ustanovitelju in predsedniku sveta staršev dopis, s katerim jih obvesti, da morata v roku 45 dni svetu zavoda poslati sklepe o imenovanju članov sveta zavoda.
18. člen
Ko dotedanji predsednik sveta zavoda prejme imena izvoljenih članov sveta, najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju članov sveta, skliče konstitutivno sejo sveta, na kateri prisotni verificirajo mandate izvoljenih članov sveta in izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat sveta zavoda.
Do konstituiranja sveta zavoda naloge opravlja dotedanji svet zavoda.
19. člen
Svet zavoda na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje.
20. člen
Članu sveta zavoda preneha funkcija pred pretekom mandata za katero je bil imenovan oziroma izvoljen in sicer:
– na lastno željo,
– ali drugih razlogov, če ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ali pa je odpoklican.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma za imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata manj kot 6 mesecev.
21. člen
Predstavnike staršev izvoli v svet zavoda svet staršev.
Na roditeljskih sestankih izvolijo starši predstavnike staršev učencev v svet staršev tako, da je vsak oddelek zastopan v svetu staršev z enim staršem. Na svetu staršev oblikujejo starši z javnim glasovanjem kandidatno listo za člane sveta zavoda.
Svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji s tajnim ali javnim glasovanjem izvoli predstavnike staršev v svet zavoda. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda.
22. člen
Pristojnosti sveta zavoda so določene z zakonom.
2. Ravnatelj
23. člen
»Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Njegove naloge so opredeljene v zakonu, poleg njih pa lahko sprejema notranje pravilnike in druge akte s katerimi se ureja organizacija in poslovanje zavoda, če ni v zakonodaji drugače določeno.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelj za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.«
24. člen
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za ravnatelja določa zakon.
Pomočnik ravnatelja
25. člen
V šoli se lahko imenuje pomočnik ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
3. Strokovni organi
26. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Sestavo, pristojnosti in naloge strokovnih organov zavoda določa zakon.
Svet staršev
27. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu organizira svet staršev. Pristojnosti in naloge sveta staršev določa zakon.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV
28. člen
Pravice in obveznosti učencev in staršev določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. Postopke in naloge v zvezi z varstvom osebnih podatkov o učencih in njihovih starših določa zakon.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA, PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU, ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
29. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu za delo sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal že pred uveljavitvijo tega odloka in ga uporabljal za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen.
30. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi s pridobitvijo in odtujitvijo nepremičnega premoženja.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavodu zagotavlja za izvajanje javne službe, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod mora uporabljati sredstva ustanovitelja namensko.
31. člen
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakonom iz državnega proračuna in iz proračuna ustanovitelja. Del sredstev zavod skladno z zakonom in tem odlokom, pridobiva iz plačil prispevkov staršev ter drugih virov (sponzorstvo, donatorstvo ipd.). Z odlokom o proračunu ustanovitelja se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi finančnega načrta.
Presežek prihodkov nad odhodki, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, po predhodnem soglasju ustanovitelja in se uporabljajo zlasti za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Primanjkljaj sredstev za delo zavoda, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj v skladu z zakonom.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
32. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje obveznosti in pravice:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Občine Škofja Loka,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev ustanovitelja,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k sistematizaciji delovnih mest, ki so sofinancirana iz proračuna ustanovitelja,
– v okviru materialnih možnosti zagotavlja sredstva za ohranjanje in izboljševanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k povezovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih nalog,
– daje pobude svetu zavoda in ravnatelju,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
33. člen
Zavod je v skladu z zakonom in tem odlokom v razmerju do ustanovitelja dolžan:
– zagotavljati namensko in racionalno rabo oziroma uporabo vseh sredstev ustanovitelja, ki jih ima zavod v upravljanju ali jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,
– zagotavljati ustanovitelju podatke in informacije, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanovitelja in mu poročati o sklepih teh organov,
– posredovati ustanovitelju program razvoja in letni načrt ter finančni plan,
– enkrat letno, na zahtevo ustanovitelja pa tudi med letom, poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja zavoda, o porabi namenskih sredstev ustanovitelja in o drugih zadevah, o katerih mora biti oziroma bo želela biti seznanjena zaradi celovitega spremljanja stanja v zavodu,
– dovoliti pooblaščenim osebam ustanoviteljice, da na licu mesta preverja namenskost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih za delo zavoda zagotavlja proračunu,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. NADZOR NAD DELOM ZAVODA
35. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
36. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljice nadzira ustanoviteljica.
X. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
37. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela se zagotavlja z dajanjem sporočil staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
38. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
XI. OBVEŠČANJE DELAVCEV ZAVODA
39. člen
Delavci zavoda morajo biti obveščeni o vseh zadevah, ki jih določa kolektivna pogodba.
40. člen
Ravnatelj mora pred odločitvami, ki jih določa kolektivna pogodba pridobiti mnenje sindikata.
Delavce obvešča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. O delu organov v šoli obvešča delavce predsedujoči posameznega organa. Delavce se obvešča na zborih delavcev ali z objavljanjem sklepov na oglasnih deskah.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Na predlog ravnatelja sprejema svet zavoda:
– pravila šole,
– druge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta šole.
Ravnatelj sprejema organizacijske predpise in druge akte za urejanje življenja in dela v zavodu.
Posamični akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splošnimi akti.
Splošni akti morajo biti objavljeni na oglasnih deskah in začno veljati osmi dan po objavi.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Medsebojne pravice in obveznosti bosta ustanovitelj in zavod izvajala v skladu s tem odlokom, pravili šole in zakonom.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petra Kavčiča, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Škofja Loka na seji dne 18. 7. 1996 (Uradni list RS, št. 50/96), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petra Kavčiča, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Škofja Loka na seji dne 20. 5. 1999 (Uradni list RS, št. 84/99) in Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Dolenca, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Škofja Loka na seji dne 21. 12. 2000 (Uradni list RS, št. 21/01).
43. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom konstituira nov svet.
44. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0005/2008
Škofja Loka, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.