Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3244. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom S5 in P3 v Postojni, stran 10416.

Na podlagi drugega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 14. seji dne 8. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom S5 in P3 v Postojni
1. člen
(namen sprejetja začasnih ukrepov)
(1) Ta odlok določa začasne ukrepe za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom S5 in P3 v Postojni.
(2) Z odlokom se izraža utemeljena nevarnost:
– da bo izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma,
– da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe,
– da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
(1) Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom S5 in P3 v Postojni se sprejema za ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta S5 in P3 v Postojni, in sicer za zemljišča s parc. št.: 2345, 2346/4, 2346/5, 2349/1, 2349/2 in 2351/27, vse k. o. Postojna.
(2) Zgoraj navedeno območje predstavlja prostorsko ureditev, za katero:
– še ni sprejet občinski podrobni prostorski načrt,
– še je z objavo Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (Uradni list RS, št. 72/07) in Sklepa o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta S5 in P3 v Postojni (Uradni list RS, št. 67/08) pričel postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta S5 in P3 v Postojni.
– bo sprejem odloka omogočil zavarovanje območja in izvedbo prostorske ureditve, ki jo predvideva navedeni prostorski akt.
3. člen
(območje začasnih ukrepov)
(1) Območje začasnih ukrepov obsega ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta S5 in P3 v Postojni, in sicer za zemljišča s parc. št.: 2345, 2346/4, 2346/5, 2349/1, 2349/2 in 2351/27, vse k. o. Postojna in se nahaja v delu planskih celot P7/S4 in P7/P1.
(2) Meja območja je prikazana na katastrskem načrtu merila 1:5000, in sicer tako natančno, da je mogoče mejo območja začasnih ukrepov prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.
(3) Grafični del, ki prikazuje območje začasnih ukrepov je sestavni del tega odloka.
4. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Na območju, kjer se nahajajo začasni ukrepi veljajo naslednji ukrepi:
– prepovedana je parcelacija zemljišč, razen za potrebe občine, države oziroma njihovih organov in služb;
– prepovedana je izdaja lokacijskih in gradbenih dovoljenj;
– prepovedana je gradnja novih objektov;
– prepovedana je postavitev začasnih in pomožnih objektov;
– prepovedana je postavitev reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– prepovedana je rekonstrukcija objektov;
– prepovedane so rušitve in nadomestna gradnja;
– prepovedan je promet z zemljišči.
(2) V času veljave začasnih ukrepov iz prvega odstavka tega člena, lahko Občina Postojna odkupuje zavarovana zemljišča na območju iz tretjega člena tega Odloka z namenom izgradnje predvidene komunalne infrastrukture in z namenom gradnje objektov za potrebe občine, države oziroma njihovih organov in služb.
(3) Začasni ukrepi ne vplivajo na izvajanje gradenj, ki so bile v času njihove uveljavitve že dovoljene z gradbenim dovoljenjem.
(4) Na območju začasnih ukrepov so dovoljene tudi:
– gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura,
– gradnja objektov za potrebe občine, države oziroma njihovih organov in služb,
– dela, ki so nujno potrebna za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih,
– geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.
5. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi iz prvega odstavka prejšnjega člena veljajo še eno leto po uveljavitvi prostorskega akta, zaradi katerega so bili uvedeni, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje tega akta.
6. člen
(postopki zaznambe v zemljiški knjigi)
Najkasneje v 8 dneh po uveljavitvi tega odloka Občina Postojna izvrši zaznambo začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
7. člen
(javnost odloka)
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom S5 in P3 v Postojni je stalno na vpogled na Občini Postojna.
8. člen
(objava odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2008
Postojna, dne 8. julija 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.