Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 32/2008 Ob-6438/08 , Stran 2530
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je štipendiranje tujih državljanov na javno veljavnem gimnazijskem programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji. Štipendije bodo podeljene za šolsko leto 2008/2009, v katerem mora biti dijak vpisan v 1. letnik programa mednarodne mature, kar je enakovredno 3. letniku gimnazijskega programa. Štipendija se dodeli za pokritje stroškov bivanja v dijaškem domu ter pokritju dela šolnine do skupnega zneska štipendije za posameznega dijaka. Skupna višina podeljene štipendije lahko znaša največ toliko, kolikor znašajo skupni stroški bivanja v dijaškem domu in šolnine. Sredstva niso namenjena pokritju stroškov bivanja, če dijak ne biva v dijaškem domu. 2. Vrednost javnega razpisa: vrednost razpisa je 150.000,00 EUR za dve leti štipendiranja izbranih kandidatov in sicer v šolskih letih 2008/2009 in 2009/2010 do opravljanja mature v spomladanskem izpitnem roku v šolskem letu 2009/2010. 3. Pogoji javnega razpisa Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: a) je državljan katere izmed držav Zahodnega Balkana (Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Kosovo ali Makedonija) in ima v tej državi stalno prebivališče ter hkrati ni državljan Republike Slovenije, b) je drugi letnik gimnazijskega ali drugega primerljivega programa, ki ga je obiskoval v tujini, zaključil z odličnim oziroma drugim primerljivim šolskim uspehom glede na način ocenjevanja v državi, kjer je ta letnik zaključil, c) bo v šolskem letu 2008/2009 vpisan v 1. letnik programa priprav na mednarodno maturo in s tem v 3. letnik gimnazijskega programa na izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji, ki tak program izvaja na podlagi zakona o gimnazijah in v skladu s soglasjem ministra, pristojnega za šolstvo, z namenom zaključka programa priprav na mednarodno maturo v dveh šolskih letih ter opravljanja mednarodne mature, d) se v Sloveniji ne izobražuje na podlagi mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge oblike izmenjave, e) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji, f) hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje, g) kandidat v času izobraževanja, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Če je kandidat mladoletna oseba, mora prijavnico podpisati zakoniti zastopnik kandidata. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem obrazcu prijavnice, bodo zavržene. Izpolnjeni in podpisani prijavnici morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: – fotokopijo veljavnega potnega lista kandidata, – potrdilo izobraževalne institucije o višini letne šolnine za program priprav na mednarodno maturo, ki se glasi na ime kandidata, in sicer ločeno za posamezno šolsko leto (šolsko leto 2008/2009, v katerem je kandidat vpisan v 1. letnik tega programa oziroma 3. letnik gimnazije, in za šolsko leto 2009/2010, v katerem bo kandidat vpisan v 2. letnik tega programa oziroma 4. letnik gimnazije), – potrdilo, ki ga izda dijaški dom, o višini stroškov bivanja v dijaškem domu v šolskem letu 2008/2009, ki se glasi na ime kandidata, – potrdilo o vpisu kandidata v 1. letnik programa priprave na mednarodno maturo oziroma 3. letnik gimnazije v šolskem letu 2008/2009, – spričevalo 2. letnika srednješolskega izobraževanja, ki ga je izdala tista izobraževalna institucija v tujini, na kateri je kandidat obiskoval 2. letnik, – lastnoročno podpisano izjavo staršev ali zakonitega zastopnika tujega državljana, da nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji. Dokazila morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. V primeru mladoletnih kandidatov morajo starši oziroma zakoniti zastopnik kandidata, ker prebivajo v tujini, pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. Pooblastila, oddanega na obrazcu za pooblastilo, ki je del razpisne dokumentacije, ni potrebno notarsko overiti, mora pa biti predloženo v originalu z lastnoročnim podpisom pooblastitelja in pooblaščenca. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse prosta. 5. Izbirni postopek Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Za štipendiranje bodo med prijavami izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa. Vloge kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali pogojev razpisa, bodo z odločbo zavrnjene. Razpisana sredstva se bodo porazdelila med vse kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, tako, da bo vsak štipendist upravičen do enake višine štipendije, pri čemer skupna višina štipendije ne sme presegati skupnih stroškov bivanja v dijaškem domu in šolnine. 6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Pogodba o štipendiranju se izvršuje le za šolsko leto 2008/2009, njeno izvrševanje pa se nadaljuje tudi v šolskem letu 2009/2010, če štipendist v naslednjem šolskem letu vpiše v zadnji letnik programa do roka za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku v šolskem letu 2009/2010. 7. Nakazilo sredstev Nakazilo štipendije za šolsko leto 2008/2009 se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju, nakazilo štipendije za šolsko leto 2009/2010 pa po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje štipendiranja v šolskem letu 2009/2010. Javni sklad izplača del štipendije, namenjen pokritju stroškov nastanitve v dijaškem domu, na podlagi izdanega računa neposredno dijaškemu domu, v katerem štipendist prebiva, v enkratnem znesku ali v več obrokih. Del štipendije, namenjen pokritju stroškov šolnine, javni sklad izplača neposredno izobraževalni instituciji na podlagi izdanega računa, v enkratnem znesku za posamezno šolsko leto. Račun, ki se glasi na javni sklad in v katerem je navedeno osebno ime štipendista, pridobi javni sklad po podpisu pogodbe o štipendiranju. Javni sklad izvrši plačilo ustreznega računa v roku 8 dni od prejema računa. 8. Pogodbene obveznosti Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in program zaključiti v pogodbenem roku z uspešno opravljeno mednarodno maturo. O izpolnjevanju pogodbenih zahtev mora kandidat javnemu skladu predložiti ustrezna dokazila. 9. Dostopnost dokumentacije in način prijave Razpisna dokumentacija skupaj z besedilom razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjena in podpisana prijavnica skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 55. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je sreda, 10. september 2008. Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, določene v tem razpisu. V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji, ki so oddali nepopolne vloge, pozvani, da vloge v roku 8 dni od prejema zahteve za dopolnitev dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi kandidati. 11. Dodatne informacije Razpisna dokumentacija je od objave javnega razpisa na voljo na spletnih straneh sklada www.sklad-kadri.si in www.ad-futura.si v razdelku »aktualni razpisi«, možno pa jo je osebno prevzeti na sedežu sklada vsak delavnik med 9. in 15. uro osebno ali jo naročiti na telefonski številki 01/434-10-80 oziroma e-poštnem naslovu info@sklad-kadri.si. Dodatne informacije so na voljo pri Darinki Trček na e-poštnem naslovu darinka.trcek@sklad-kadri.si oziroma telefonsko ali osebno vsak delovni dan v času uradnih ur med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, tel. 01/434-10-88 ali 01/434-10-80.