Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 431/08 Ob-6386/08 , Stran 2521
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. 1. Predmet razpisa, cilji razpisa in programski parametri 1.1. Predmet razpisa Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega upravitelja Vadbišča Stara Elektrarna-Elektro Ljubljana (v nadaljevanju VSE) za obdobje od predvidoma 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011, ki vključuje produkcijsko-vadbene, izobraževalne in prireditvene vsebine s področja sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Ministrstvo za kulturo bo z izbranim predlagateljem sklenilo pogodbo o programskem upravljanju in brezplačnem najemu prostorov z obveznostjo rednega vzdrževanja. VSE obsega prostore na Slomškovi 18, Ljubljana, to je dvorana v izmeri 364 m2, spremljajoče prostore v kleti (sanitarije v izmeri 50 m2, prostor pod odrom v izmeri 240 m2 in prostor v izmeri 59 m2 (sanitarije za izvajalce z garderobo). 1.2. Cilji razpisa Ministrstvo za kulturo bo programsko upravljanje prostorov VSE podpiralo v okviru ciljnega razpisa JPR29-Elektro-2009–2011 v skladu z naslednjimi daljnoročnimi cilji: omogočiti študijski proces, produkcijo in postrpodukcijo uprizoritvenih umetniških praks, katerih osrednji cilj je zahtevna in kvalitetna umetniška produkcija; zagotoviti prostorske in tehnične pogoje izvajalcem javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za vadbene, logistične, prireditvene potrebe in izvedbo strokovnih izobraževanj; stalen pretok informacij med uprizoritveno umetnostjo doma in v tujini. 1.3. Programski parametri Programska shema VSE naj bi predvidoma obsegala naslednje programske deleže: – vaje za predstave, – delavnice in izobraževanje, – predstave (oz. javne prireditve). Letno se v VSE predvideva študij 4–6 novih produkcij. Letno se predvideva realizacija 4–6 delavnic oziroma seminarjev in 4 predavanj. Mesečno se predvideva največ 10 predstav, od tega največ 3 prireditve komercialnega značaja v letu. Maksimalno število udeležencev je 170 na predstavo (publika 150, izvajalci 20). Programska shema v deležu ne sme presegati 40% vsebin v izvršni produkciji ali neposredni organizaciji programskega upravitelja ter mora vključevati v preostalem deležu dejavnosti vsaj 8 drugih nevladnih organizacij (izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov; v nadaljevanju: podizvajalcev). Programska shema za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2009 se opredeli podrobneje v Prijavnem obrazcu 1 (tabela: program 2009), pripravljenost podizvajalcev za to obdobje mora biti izkazana z izjavo o sodelovanju, v kateri se opredeli terminska realizacija in finančna udeleženost podizvajalcev (obvezna dokazila). Programska shema za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 se obrazloži v Prijavnem obrazcu 1 (tabela obdobje 2010-2011). Izbrani predlagatelj bo pozvan k predložitvi podrobnejše programske sheme za leti 2010 in 2011 za vsako leto posebej. Z osnovno pogodbo o programskem upravljanju, sklenjeno na podlagi tega razpisa, se natančno opredeli podrobnejša programska shema za leto 2009, za naslednji dve leti pa se na podlagi poziva programskemu upravitelju za predložitev programske sheme za tekoče leto in ovrednotenja programske sheme, za vsako leto posebej sklene dodatek k osnovni pogodbi. Če najemno razmerje med Elektrom Ljubljana (kot najemodajalcem) in Ministrstvom za kulturo RS (kot najemnikom) preneha pred potekom pogodbenega razmerja določenega v osnovni pogodbi o programskem upravljanju (to je predvidoma triletnega obdobja), se dodatek k pogodbi za naslednje leto ne sklene, osnovna pogodba pa se razveže. 2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov 2.1. Pomen izrazov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe). Programsko upravljane prostorov VSE je upravljanje prostorov VSE z namenom zagotoviti kvalitetne produkcijsko-vadbene, izobraževalne in prireditvene vsebine s področja sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Splošni stroški delovanja so izdatki za blago in storitve, ki jih ni mogoče neposredno evidentirati na posamezno programsko enoto, ki so neodvisni od obsega izvajanja programa in se vežejo predvsem na uporabo prostora ter opreme, ki se uporablja za izvajanje programa. Upravičena oseba je kandidat, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje. 2.2. Upravičenost stroškov V okviru ciljnega razpisa, oznaka JPR29-Elektro-2009–2011, so razpisana sredstva za kritje splošnih stroškov delovanja, stroškov dela, povezanega z delovanjem VSE in stroškov za nakup opreme za VSE. Predlagatelj v okviru ciljnega razpisa, oznaka JPR29-Elektro-2009–2011, ni upravičen do sofinanciranja programskih materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja, hkrati ni upravičen do zaprošanja za sredstva za nakup opreme, ki je že sofinancirana iz javnih sredstev v okviru že končanih postopkov. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacij s statusom pravne osebe. 3.1. Na razpis se lahko prijavijo le kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da niso javni zavodi, javni skladi ali druge javnopravne osebe oziroma niso samostojni podjetniki ali gospodarske družbe; – so nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije na področju umetnosti in knjige, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – na razpisanem področju v vlogi producenta oziroma organizatorja delujejo vsaj tri leta (obvezno dokazilo: izpolnjena originalna Izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev in realizaciji za triletno obdobje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije); – so bili v letu 2007 poslovno likvidni (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – upoštevajo programske parametre iz 1.3. točke razpisa pri pripravi programske sheme (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – predlagajo programsko shemo, ki vključuje vsaj 60% programa v produkciji podizvajalcev – vsaj 8 različnih nevladnih organizacij – izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov (obvezno dokazilo za leto 2009: originalna izjava o sodelovanju, v kateri se opredeli terminska realizacija in finančna udeleženost podizvajalcev); – da podizvajalcem (izvajalci javnih kulturnih programov in projektov, samozaposleni na področju kulture) ne bo zaračunaval stroškov storitev (najemnina, oprema ...) (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – predlagajo finančno konstrukcijo programske sheme, v kateri zaprošeni znesek financiranja splošnih stroškov delovanja, stroškov dela, povezanega z delovanjem VSE in nakupa opreme za VSE ne presega 150.000,00 € na letni ravni za leta 2009, 2010 in 2011; – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2005–2007 izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); 3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programskega upravitelja spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov), razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 4. Razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1 Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. 5. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja: Najvišje možno število prejetih točk je 100 točk. Izbran bo tisti predlagatelj, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje in bo dosegel najmanj 81 točk. Ministrstvo bo izbralo programskega upravitelja po postopku, kot ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnih o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa. 6. Okvirna vrednost Okvirna vrednost razpisa znaša 450.000,00 € za celotno obdobje. Okvirna sredstva, namenjena sofinanciranju splošnih stroškov delovanja, stroškov dela, povezanega z delovanjem VSE in nakupom opreme za VSE znašajo v letu 2009 150.000,00 € (ministrstvo 75.000,00 €, Mestna občina Ljubljana 75.000,00 €), v letu 2010 predvidoma 150.000,00 € (ministrstvo 75.000,00 €, Mestna občina Ljubljana 75.000,00 €) in v letu 2011 predvidoma 150.000,00 € (ministrstvo 75.000,00 €, Mestna občina Ljubljana 75.000,00 €). 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za posamezno leto bo izbrani predlagatelj črpal v istem proračunskem letu oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS. Z izbranim programskim upraviteljem se sklene štiristranska pogodba o programskem upravljanju z Ministrstvom za kulturo RS, Mestno občino Ljubljana in Elektrom Ljubljana d.d. Pogodba se sklene za obdobje treh let, pod pogojem, da bo Ministrstvo za kulturo ves čas najemnik VSE. Če najemno razmerje med Elektrom Ljubljana (kot najemodajalcem) in Ministrstvom za kulturo RS (kot najemnikom) preneha pred potekom pogodbenega razmerja določenega v pogodbi o programskem upravljanju (to je predvidoma triletnega obdobja), se pogodba s programskim upraviteljem, sklenjena na podlagi tega razpisa, razveže. 8. Razpisni rok: ciljni razpis, oznaka JPR29-Elektro-2009–2011, se prične 18. 7. 2008 in zaključi 12. 9. 2008. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1 (prijavni obrazec s finančno konstrukcijo), – prijavni obrazec 2 (originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev in realizaciji za triletno obdobje). Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1–2, – zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu 1. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si., kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 10. Oddaja in dostava predlogov: 10.1. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so neločljiv del tega razpisa, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do vključno 12. 9. 2008 oziroma do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na ciljni razpis, z oznako JPR29-elektro-2009–2011. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 10.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 12. 9. 2008 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 11. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: mag. Mojca Jan Zoran, podsekretarka, e-poštni naslov: mojca.jan-zoran@gov.si., tel. 01/369-59-58. 12. Uradne ure: uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: vpogled v razpisno dokumentacijo je omogočen v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 9. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo predvidoma v mesecu dni po zaključku odpiranja vlog, ki bo 18. 9. 2008.