Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Črnomelj, stran 10402.

Na podlagi Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – ZJC-UPB1 in 45/08), 17. in 18. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB; ZP-1-UPB4) in 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Črnomelj
1. člen
V Odloku o oglaševanju v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 69/97, 123/03 in 90/05) (v nadaljevanju: odlok) se črta besedilo »reklamni objekt« in se ga nadomesti z besedilom »nosilec oglaševanja« v ustreznem sklonu.
V 2. in 3. členu odloka se črta beseda »kandelaber« in se jo nadomesti z besedilom »drog javne razsvetljave« v ustreznem sklonu.
V 2. in 9. členu se črta beseda »komunalne« in se jo nadomesti z besedo »občinske« v ustreznem sklonu.
V 20. členu se črta besedilo »lokacijska informacija« in se ga nadomesti z besedo »dovoljenje« v ustreznem sklonu.
2. člen
Deseta točka 2. člena se dopolni z besedilom: »ali vozilih.«
Tretji odstavek se spremeni in se pravilno glasi:
»Prenosni nosilci oglaševanja so: prenosni reklamni panoji in transparenti ter napisi na javnih in drugih vozilih.«
V četrtem odstavku se peta točka spremeni, tako da se po novem glasi:
»Reklamni steber je steber na katerega se lepijo ali nameščajo reklame oziroma oglasi.«
3. člen
Prva točka 3. člena se spremeni in se pravilno glasi:
»Velike panoje (jumbo panoje) velikosti od 6 m2 do 15 m2.«
V šesti točki se črta besedilo »in zastave«
Pred osmo točko se doda nova sedma točka, ki se glasi »Zastave.«
Ostale točke se preštevilčijo.
4. člen
Četrti odstavek 5. člena se spremeni in se pravilno glasi:
»V primeru, da najemnik, nosilca iz prejšnjega odstavka ne odstrani v predpisanem roku, ga na njegove stroške odstrani občinski inšpektor.«
5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni in se pravilno glasi:
»Izvajalec oglaševanja na javnih površinah je dolžan izvajati dejavnost oglaševanja tako:«
Peta točka se dopolni z besedilom: »kolikor ni določeno drugače.«
Šesta točka se spremeni in se pravilno glasi:
»da prijavlja občinskemu inšpektorju ali drugi pooblaščeni osebi nepravilno nameščanje oglasov.«
Za prvim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ta določila se smiselno uporabljajo tudi za izvajalce oglaševanja, ki oglašujejo izven javnih površin.«
6. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni in se po novem glasi:
»Izvajalec oglaševanja na javnih površinah mora voditi evidenco o:«
V drugem odstavku se v tretji točki spremeni zadnja alinea in se po novem glasi:
»plačilo iz naslova obveznosti do občine.«
7. člen
V 10.a členu se črta besedilo »v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.«
8. člen
V 13. členu se črta beseda »pridobiti.«
9. člen
14. člen se spremeni in se pravilno glasi:
»Z barvo kot reklamnim sporočilom je možno označiti objekte ali dele objekta v soglasju vseh lastnikov in uporabnikov objekta, ob soglasju strokovne službe občinske uprave.«
10. člen
V 16. členu se črta besedilo »5,1 x 2,4 m oziroma 3 x 4 m« in se ga nadomesti z besedilom »15 m2.«
11. člen
19. člen se spremeni in se pravilno glasi:
»Nosilce oglaševanja iz prve, druge, šeste in osme točke 3. člena tega odloka (velike panoje, prostostoječe in stenske reklamne table in reklamne panoje, transparente in reklamne table na drogovih javne razsvetljave) je možno postavljati na lokacije, ki so določene s predhodno izdelano študijo, potrjeno s strani župana. Študija ali soglasje strokovne službe občinske uprave je podlaga za izdajo dovoljenja.«
12. člen
Prvi odstavek 21. člena odloka se spremeni in se po novem glasi:
»Izjemoma je mogoče postaviti nosilce oglaševanja tudi izven lokacij določenih v tem odloku, vendar le za določen čas in ob izjemnih dogodkih.«
13. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni in se po novem glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski inšpektor oziroma pooblaščena oseba, vsak v okviru svojih pristojnosti.«
V drugem odstavku se črta besedilo »Komunalni inšpektor oziroma oseba pooblaščena za komunalni nadzor« in se ga nadomesti z besedilom »občinski inšpektor.«
14. člen
V prvem odstavku 23. člena se črta besedilo »do 180.000 SIT« in se ga nadomesti z besedilom »v višini 800 EUR.«
V drugem odstavku se črta besedilo »najmanj 25.000 SIT« in se ga nadomesti z besedilom »v višini 200 EUR.«
15. člen
V prvem odstavku 24. člena se črta besedilo »najmanj 25.000 SIT« in se ga nadomesti z besedilom »v višini 200 EUR.«
V drugem odstavku se črta besedilo »najmanj 15.000 SIT« in se ga nadomesti z besedilom »v višini 100 EUR.«
16. člen
V 25. členu se črta besedilo »najmanj 15.000 SIT« in se ga nadomesti z besedilom »v višini 100 EUR.«
17. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-00-14/1997
Črnomelj, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.