Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica, stran 10401.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US RS, 1/96, 9/99 – odl. US RS, 56/99, 22/00 in 67/02), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 34/96), Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01), Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00), 18. in 133. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) in Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 7/03) je Občinski svet Občine Cerknica na 9. redni seji dne 3. julija 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica
1. člen
3. točka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik storitev javne službe, ki je predmet urejanja v tem odloku je povzročitelj odpadkov (v nadaljevanju povzročitelj).
Povzročitelj komunalnih odpadkov je oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Cerknica oziroma lastnik ali upravljalec stavbe z ali brez oseb s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Cerknica.
Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov.«
2. člen
K 4. točki 7. člena se doda deveta alineja, ki se glasi:
»– obračun vzdrževalnine posod, ki je namenjena vzdrževanju, popravilu poškodovanih ter zamenjava dotrajanih posod v lasti izvajalca javne službe ter v uporabi uporabnika.«
3. člen
V 15. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov.«
4. člen
V 16. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Povzročitelji in izvajalec se lahko sporazumno dogovorijo, da na težko dostopnih predelih povzročitelji prepuščajo ostanek komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah. Odvoz poteka po urniku, ki ga določi izvajalec javne službe.«
5. člen
V 30. členu se doda sedma in osma alineja, ki se glasita:
»– izdajanje projektnih pogojev in soglasij skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov
– izdajanje predhodnih strokovnih pogojev ali mnenj na zahtevo stranke«.
V drugem odstavku 30. člena se za besedilom »vrečke« doda besedilo »in zabojnika«.
6. člen
V 31. členu se za besedilom »3,5 m« doda besedilo »in svetlo višino najmanj 3,5 m.«
7. člen
V 32. členu se številka »10« nadomesti s številko »5«.
8. člen
V četrtem odstavku 61. člen se za besedilom »stalnim« doda še besedilo »in začasnim«.
9. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se pravilni glasi:
»Za stanovanje ali hišo, ki je izpraznjena oziroma nima prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem se uporabljajo določila za počitniško hišo ali počitniško stanovanje.«
V 62. členu se spremeni drugi odstavek, ki se sedaj glasi:
»V primeru neprekinjene odsotnosti, dlje kot tri mesece (delo v tujini, bolnišnično zdravljenje, nega v drugi ustanovi in podobno), se uporabniku storitve javne službe stroška ravnanja z odpadki za obdobje odsotnosti ne zaračuna. V takih primerih mora upravičenec svoji vlogi za oprostitev plačila priložiti uraden dokument, iz katerega je razviden vzrok in trajanje odsotnosti.
Oprostitev plačila storitve javne službe stroška ravnanja z odpadki iz razloga začasne odsotnosti zaradi šolanja v drugem kraju ni možna.
Vlogo za oprostitev mora uporabnik v primeru znane odsotnosti vložiti v 15 dneh pred nastopom odsotnosti, v drugih primerih pa takoj ko je možno vlogo podati.«
Tretji odstavek 62. člena se briše.
10. člen
63. člen se črta.
11. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo 1.300 € se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
1. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 25. člena,
2. ne pripravi letnega programa ločenih frakcij v roku iz 25. člena,
3. ne vzdržuje posod v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih,
4. ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, kot to določa 23. člen,
5. ne zagotovi oddaje ali predelave zbranih ločenih frakcij,
6. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo,
7. ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz 27. člena,
8. ne prevzema komunalnih odpadkov in ne izloča ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja komunalnih odpadkov iz 40. člena,
9. ne pripravi letnih programov zbiranja odpadkov v roku iz 25., 26. in 27. člena,
10. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot to določa 41. člen,
11. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot to določa 28. člen,
12. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi vozili, kot to določa 21. člen,
13. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe, kot to določa 61. člen,
14. ne izdela registra prevzemnih mest iz 33. člena,
15. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih komunalnih odpadkov, kot to določa 42. člen.
Z denarno kaznijo 400 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.«
12. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo 1.200 € se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 43. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali v vrečkah, kot to določa 46. člen,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 43., 44. in 45. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 47. člena,
5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo zaradi dejavnosti iz 48. člena v posodah ali vrečkah za prepuščanje komunalnih odpadkov,
6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe – iz 61. člena,
7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov – iz 51. člena,
8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ravna v nasprotju z določbami 53. člena in
9. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov za prepuščanje ločenih frakcij.
Z denarno kaznijo 400 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 400 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo 130 € se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni oseba iz prejšnjega člena in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 43. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali v vrečkah, kot to določa 46. člen,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 43., 44. in 45. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 47. člena,
5. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe – iz 61. člena,
6. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov – iz 51. člena,
7. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke – iz 50. člena,
8. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov za prepuščanje ločenih frakcij.«
14. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 352-01-1/2002
Cerknica, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.