Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3224. Sklep o zavrženju predloga za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča, stran 10390.

Številka: Up-915/07-20
Datum: 3. 7. 2008
S K L E P
Ustavno sodišče je o predlogu Teute Munega iz Republike Srbije, ki jo zastopa mag. Matevž Krivic iz Spodnjih Pirnič, in Gabrijele Munega ter Rafaelja Munege, ki ju po pooblastilu njune zakonite zastopnice Teute Munega zastopa mag. Matevž Krivic, za obnovo postopka, na seji 3. julija 2008
s k l e n i l o :
Predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-915/07 z dne 20. 4. 2007, se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
1. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-915 z dne 20. 4. 2007 sklenilo, da se ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 120/2007 z dne 31. 1. 2007 zavrže, ker ustavni pritožniki nimajo več pravnega interesa za nadaljevanje postopka.
2. Pritožniki trdijo, da so jim bile v prvem azilnem postopku, ki je bil predmet ustavne pritožbe Up-915/07, očitno kršene ustavne pravice. Ustavno sodišče je njihovo ustavno pritožbo zavrglo, ker naj ne bi več imeli pravnega interesa za nadaljevanje postopka. Navaja, da so Azilni dom zapustili »v paničnem strahu pred prestavitvijo v Center za tujce«. Glede na to, da je pravnomočno končan tudi postopek pri ponovni prošnji za azil, je njihov pravni interes za nadaljnje obravnavanje medtem zavržene ustavne pritožbe oživel. Zato predlagajo, naj Ustavno sodišče ob smiselni uporabi sodne procesne zakonodaje dovoli obnovo postopka in omogoči odpravo kršitev zakonitosti in ustavnosti v prvotnem azilnem postopku.
3. Ustavno sodišče je sprejelo stališče, da odločb, ki jih Ustavno sodišče sprejme v postopku presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov, ni mogoče izpodbijati s pravnimi sredstvi, predvidenimi v drugih sodnih postopkih (sklep št. U-I-18/99 z dne 4. 10. 2001, OdlUS X, 171). Ustavno sodišče je sicer v enem izjemnem primeru dovolilo obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča. Vendar je ocenilo, da je treba stališče glede obnove postopka pred Ustavnim sodiščem ponovno preizkusiti.
4. Ustavno sodišče presoja posamične akte v postopku ustavne pritožbe, vendar šele potem, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. V postopku ustavne pritožbe Ustavno sodišče presoja posamični akt samo z vidika posega v človekove pravice ali temeljne svoboščine. Postopek odločanja o ustavni pritožbi je urejen v 50. do 60. členu ZUstS. V 6. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) je določeno, da Ustavno sodišče o vprašanjih postopka, ki niso urejena s tem zakonom, smiselno uporablja določbe zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči. Odločitve Ustavnega sodišča so obvezne (tretji odstavek 1. člena ZUstS). Zoper njih niso mogoča pravna sredstva, niti redna, niti izredna. To izhaja tako iz ustavnega položaja Ustavnega sodišča kot najvišjega organa za varstvo ustavnosti ter varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot tudi iz narave postopka ustavne pritožbe. Zaradi narave postopka ustavne pritožbe, ki je namenjen presoji pravnomočnih posamičnih aktov z vidika posega v človekove pravice, smiselna uporaba določb zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči, ne pomeni, da so v postopkih pred Ustavnim sodiščem dopustna tudi pravna sredstva, ki jih ZUstS izrecno ne določa. Ker ZUstS nima določb o obnovi postopka, obnova postopka v postopku ustavne pritožbe ni dopustna. Zato je Ustavno sodišče predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-915/07 z dne 20. 4. 2007, zavrglo.
5. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 6. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik