Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3163. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (ReNPZV)

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3164. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana, ki je bil 22. junija 2008

OBČINE

Benedikt

3165. Odlok o plakatiranju v Občini Benedikt

Dobje

3166. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2007

Dol pri Ljubljani

3167. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja Mp 11/1 Dolsko
3168. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za MP 11/1 – Dolsko

Kobarid

3169. Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje – s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja

Kostanjevica na Krki

3170. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Križevci

3171. Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra

Ljubljana

3172. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008
3173. Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana
3174. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima
3175. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
3176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 1/2 Javna skladišča
3177. Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje
3178. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje
3179. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2, CO 1/13 Južni trg in CT 10 Slovenska cesta (za dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT 10 Slovenska cesta)
3180. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 591/1, 591/5, 591/6, 967/1, 992, 1004/1, 1052/3, 1052/4, 1810/10, 1810/14, 1810/15, 1810/16, 1810/17, 1810/22, 1810/23, 1810/24, 1810/26, 1813/1, 1813/3, 1813/5 in 1813/7, vse k.o. Stožice

Log-Dragomer

3181. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Log - Dragomer
3182. Odlok o občinskih cestah v Občini Log - Dragomer
3183. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Log - Dragomer

Medvode

3184. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 15 Golo Brdo Žlebe

Mežica

3185. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Mežica

Novo mesto

3186. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sosesko Brod - Drage

Oplotnica

3187. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2006
3188. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Oplotnica
3189. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Oplotnica
3190. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
3191. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3192. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Oplotnica

Pivka

3193. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2008

Ravne na Koroškem

3194. Poslovnik o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

Rogatec

3195. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec

Šempeter-Vrtojba

3196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008
3197. Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2008

POPRAVKI

3198. Popravek Količnika rasti cen prehrambnih izdelkov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti