Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3100. Zakon o osebni izkaznici (uradno prečiščeno besedilo) (ZOIzk-UPB2)
3101. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB5)
3102. Zakon o spremembi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-A)

Sklepi

3103. Sklep o prenehanju mandata poslanca
3104. Sklep o potrditvi poslanskega mandata

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3105. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3106. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3107. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3108. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3109. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3110. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3111. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3112. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3113. Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
3114. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan
3156. Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede
3157. Uredba o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
3158. Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču

MINISTRSTVA

3159. Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
3160. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
3161. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

USTAVNO SODIŠČE

3115. Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole, kolikor kategorizira javno cesto po parc. št. 825/3 in 825/4, k.o. Dežno, v neskladju z Ustavo, in o zavrženju pobude
3116. Sklep o delnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 1. točke drugega odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3117. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o prenosljivosti številk

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3162. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBČINE

Benedikt

3118. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2007

Bohinj

3119. Sklep o pripravi (2) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za Bohinjsko Bistrico
3120. Sklep o pripravi (11) sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj (PUP PC Bohinj)

Dolenjske Toplice

3121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
3122. Sklep o spremembi Sklepa št. 602/448/2006-01/06 z dne 8. 3. 2007 o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Grosuplje

3123. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1333/3 in 1333/4, obe k.o. Blečji vrh
3124. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 781/6, 781/8 in 785/4, vse k.o. Blečji vrh
3125. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 867/2, k.o. Ilova Gora
3126. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 816/2, 821/2, 833/2, 837/2 in 839/3, vse k.o. Ilova Gora
3127. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1664/2, k.o. Grosuplje
3128. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 593/7, k.o. Grosuplje

Koper

3129. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Turistično apartmajsko naselje Oltra«
3130. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«
3131. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Turistično apartmajsko naselje Ankaran Hrib« v Kopru
3132. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Nad Dolinsko – zazidava v nizu območja 2« v Kopru
3133. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper
3134. Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju
3135. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2007
3136. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
3137. Sklep o spremembi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper (po ZUNPP) z dne 29. 11. 2007

Metlika

3138. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2008
3139. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Metlika
3140. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika
3141. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika

Moravske Toplice

3142. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
3143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci
3144. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina
3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű általános iskola Pártosfalva

Rogatec

3146. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

3147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
3148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju – SP/2
3149. Sklep o določitvi cene za programe vrtca
3150. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
3151. Sklep o subvencioniranju odsotnosti, drugega in naslednjih otrok, iz vrtca
3152. Sklep o počitniški odsotnosti iz vrtca
3153. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Žužemberk

3154. Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk
3155. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

84. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o izmenjavi v kulturi, izobraževanju in športu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kolumbije (BCOKIS)

Vlada Republike Slovenije

85. Uredba o ratifikaciji Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje glede spremembe Konvencije o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje
86. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju na področju informacijske in komunikacijske tehnologije
87. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske
88. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
89. Uredba o ratifikaciji Protokola o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper pri raziskavah in razvoju
90. Uredba o ratifikaciji Protokola o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt
91. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
92. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev

Ministrstvo za zunanje zadeve

93. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Finsko o gospodarskem, industrijskem in tehničnem sodelovanju
94. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o razvojnem sodelovanju
95. Obvestilo o začetku veljavnosti Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o spremembi Notranjega sporazuma z dne 18. septembra 2000 o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP-ES
96. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi
97. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
98. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo Slovaške republike
99. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
100. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino

Popravki

101. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti