Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

91. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o strokovni pomoči na področju evropskih zadev, stran 1698.

Na podlagi četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČRNE GORE O STROKOVNI POMOČI NA PODROČJU EVROPSKIH ZADEV
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o strokovni pomoči na področju evropskih zadev, podpisan 7. februarja 2008 v Ljubljani.
2. člen
Besedilo memoranduma se v izvirniku v angleškem in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
M E M O R A N D U M O F U N D E R S T A N D I N G
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO ON THE TECHNICAL ASSISTANCE IN THE AREA OF EUROPEAN AFFAIRS
This Memorandum shall serve as a basis for the cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Montenegro in providing technical assistance in the area of European affairs.
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of Montenegro (hereinafter referred to as contracting parties) have, with the purpose of establishing the basis for close cooperation between them in the area of training in European affairs
agreed on the following:
 
1 OBJECTIVES
1.1 The general objective of this Memorandum shall be training of civil servants of Montenegro in the process of association and accession to the European Union, by transferring the know-how and experience of the state administration of the Republic of Slovenia gained during the process of the Republic of Slovenia’s accession to the European Union.
1.2 The know-how and experience shall be transferred by organising study visits and the programmes of training for civil servants of ministries and other administrative bodies of Montenegro.
 
2 METHOD OF IMPLEMENTATION
2.1 Each activity launched on the basis of this Memorandum shall be implemented on a consensual basis.
2.2 The contracting parties shall agree and sign a special cooperation programme based on the needs of the Government of Montenegro. The cooperation programmes shall be signed for each individual year or for a period agreed upon by the contracting parties.
2.3 The Government Office of the Republic of Slovenia for European Affairs shall coordinate the technical assistance on behalf of the Government of the Republic of Slovenia. The Secretariat for European Integration of Montenegro shall coordinate the technical assistance on behalf of the Government of Montenegro.
2.4 The Government of the Republic of Slovenia shall provide for the Government of Montenegro a number of technical assistance services drawing on the expertise of the civil servants and other competent experts from the Republic of Slovenia selected and approved by the coordinator of the technical assistance on the basis of the needs of the Government of Montenegro.
2.5 The Secretariat for European Integration of Montenegro shall examine each application received by the individual ministry or Government office and shall agree with the Government Office of the Republic of Slovenia for European Affairs on the conditions of cooperation and the method of implementation of the technical assistance.
2.6 The Government Office of the Republic of Slovenia for European Affairs shall examine each application received by the Government of the Republic of Slovenia, individual ministry or Government office and shall agree within a reasonable time on the conditions of cooperation with the Secretariat for European Integration of Montenegro. On the basis of the submitted application for technical assistance, the Government Office of the Republic of Slovenia for European Affairs shall prepare a proposal of the method of implementation of technical assistance.
 
3 FINANCIAL TERMS OF COOPERATION
3.1 The Slovenian side shall cover all the costs of the visits of the experts from the Republic of Slovenia to Montenegro and the organisational costs of the seminars which take place in the Republic of Slovenia.
3.2 The Montenegrin side shall cover the organisational costs of the seminars in Montenegro and the costs of its participants in the seminars which take place in the Republic of Slovenia.
 
4 DURATION AND ENTRY INTO FORCE OF THE MEMORANDUM
4.1 This memorandum shall enter into force on the day of the receipt of the last note with which the contracting parties notify each other that all internal legal requirements for the entry into force of this Memorandum have been fulfilled and shall be applied provisionally from the date of its signature.
4.2 This Memorandum shall be in force for the period of one year and shall be automatically renewed for successive periods of one year unless one of the contracting parties terminates this Memorandum in writing through diplomatic channels by giving three months notice before the expiry of its validity.
4.3 In the case of the termination of this Memorandum, all the cooperation programmes concluded on the basis of this Memorandum shall be completed.
 
Done in Ljubljana on 7 February 2008 in two originals in English language.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Dimitrij Rupel (s)
 
For the Government
of Montenegro
Milan Roćen (s)
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČRNE GORE O STROKOVNI POMOČI NA PODROČJU EVROPSKIH ZADEV
Ta memorandum je podlaga za sodelovanje med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore pri zagotavljanju strokovne pomoči na področju evropskih zadev.
Vlada Republike Slovenije in Vlada Črne gore (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se z namenom, da ustvarita podlago za tesno sodelovanje med pogodbenicama pri usposabljanju za evropske zadeve,
dogovorili:
 
1 CILJI
1.1 Splošni cilj tega memoranduma je usposabljanje javnih uslužbencev Črne gore v postopku pridruževanja Evropski uniji in pristopanja k njej s posredovanjem znanja in izkušenj državne uprave Republike Slovenije, pridobljenih pri pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji.
1.2 Znanje in izkušnje se prenašajo s študijskimi obiski in programi usposabljanja javnih uslužbencev posameznih ministrstev in drugih upravnih organov Črne gore.
 
2 NAČIN IZVAJANJA
2.1 Vsaka dejavnost, ki se začne na podlagi tega memoranduma, se izvaja sporazumno.
2.2 Pogodbenici se dogovorita in podpišeta poseben program sodelovanja na podlagi potreb Vlade Črne gore. Programi sodelovanja se podpisujejo za posamezno leto ali za obdobje, za katero se pogodbenici dogovorita.
2.3 V imenu Vlade Republike Slovenije strokovno pomoč usklajuje Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve. V imenu Vlade Črne gore strokovno pomoč usklajuje Sekretariat za evropske integracije Črne gore.
2.4 Vlada Republike Slovenije zagotavlja Vladi Črne gore več načinov strokovne pomoči, ki temeljijo na strokovnem znanju javnih uslužbencev in drugih usposobljenih strokovnjakov iz Republike Slovenije, ki jih na podlagi potreb Vlade Črne gore izbere in odobri koordinator strokovne pomoči.
2.5 Sekretariat za evropske integracije Črne gore preuči vsako prošnjo, ki jo prejme od posameznega ministrstva ali vladne službe, in se s Službo Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve dogovori o pogojih sodelovanja in načinu izvajanja strokovne pomoči.
2.6 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve preuči vsako prošnjo, ki jo prejme Vlada Republike Slovenije, posamezno ministrstvo ali vladna služba, in se v razumnem času dogovori o pogojih sodelovanja s Sekretariatom za evropske integracije Črne gore. Pri tem Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve na podlagi prejete prošnje za strokovno pomoč pripravi predlog za način izvajanja strokovne pomoči.
 
3 FINANČNI POGOJI SODELOVANJA
3.1 Slovenska stran krije vse stroške obiskov strokovnjakov iz Republike Slovenije v Črni gori in organizacijske stroške seminarjev, ki potekajo v Republiki Sloveniji.
3.2 Črnogorska stran krije organizacijske stroške seminarjev v Črni gori in stroške svojih udeležencev na seminarjih, ki potekajo v Republiki Sloveniji.
 
4 TRAJANJE IN ZAČETEK VELJAVNOSTI MEMORANDUMA
4.1 Ta memorandum začne veljati z dnem prejema zadnje note, s katero se pogodbenici uradno obvestita, da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti tega memoranduma, uporablja pa se začasno od dneva podpisa.
4.2 Ta memorandum velja eno leto in se samodejno podaljšuje za zaporedna enoletna obdobja, razen če ga ena pogodbenica pisno ne odpove po diplomatski poti s trimesečnim odpovednim rokom pred potekom njegove veljavnosti.
4.3 Če ta memorandum preneha veljati, se dokončajo vsi programi sodelovanja, sklenjeni na njegovi podlagi.
 
Sestavljeno v Ljubljani 7. februarja 2008 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dimitrij Rupel l.r.
 
Za Vlado
Črne gore
Milan Roćen l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Služba Vlade RS za evropske zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-43/2008
Ljubljana, dne 12. junija 2008
EVA 2008-1811-0080
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti