Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3141. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika, stran 9885.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 11. in 30. člena Statuta Občine Metlika izdajam
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika
1.
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Občina Metlika je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) pričela v letu 2006 s pripravo nove občinske prostorske dokumentacije. V tem času je občina pridobila smernice nosilcev urejanja prostora in zagotovila potrebne strokovne podlage. Tako je doslej pridobila vse obvezne in potrebne strokovne podlage za kvalitetno pripravo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter izdelala osnutek SPRO, vendar gradiv še ni javno razgrnila.
Glede na stanje in težnje v prostoru kakor tudi politiko urejanja slovenskega prostora je priprava Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika (v nadaljevanju: OPN) potrebna predvsem zaradi naslednjih razlogov:
– razvojne potrebe občine po novih stanovanjskih in poslovnih površinah ter turističnih območjih,
– pospešitev razvoja občine,
– policentrični razvoj naselij v občini,
– načrtovanje prometne in druge infrastrukture v občini,
– pospešeni razvoj tržnega gospodarstva,
– sanacija degradiranih območij,
– spremembe namenske rabe prostora.
Veljavni prostorski plan je potrebno na podlagi ZPNačrt nadomestiti z OPN, ki bo opredelil prostorski razvoj občine in usmeritve za urejanje prostora v Občini Metlika v novih družbeno gospodarskih pogojih, tehnološki globalizaciji in članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji. Pravno podlago za pripravo OPN predstavlja prvi odstavek 95. člena ZPNačrt.
2.
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Vse do sedaj izdelane strokovne podlage so primerne in uporabne za pripravo OPN, smiselno se dopolnijo skladno z zakonskimi in podzakonskimi določili. V postopku priprave OPN je potrebno izdelati še urbanistične načrte za večja naselja.
3.
(Roki za pripravo)
Priprava OPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
+----------------------------+---------------+-----------------+
|FAZA            |NOSILEC    |ROK/DNI     |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|1. sklep o pripravi     |župan     |julij 2008    |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|2. priprava osnutka     |izdelovalec  |julij 2008    |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|3. smernice         |MOP      |avgust 2008   |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|4. priprava dopolnjenega  |izdelovalec  |september,    |
|osnutka           |        |oktober 2008   |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|5. javna razgrnitev, javna |občina,    |november 2008  |
|obravnava          |izdelovalec  |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|6. priprava stališča do   |občina,    |december 2008  |
|pripomb           |izdelovalec  |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|7. priprava predloga OPN  |izdelovalec  |januar 2009   |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|8. potrditev predloga OPN  |MOP      |februar, marec, |
|              |        |april 2009    |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|9. sprejem odloka na    |občinski svet |april 2009    |
|občinskem svetu       |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
4.
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti za potrebe OPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor – področje poselitve;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje – področje okolja;
– Agencija RS za okolje – področje okolja;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode – področje rabe in upravljanja z vodami;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save – področje rabe in upravljanja z vodami;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja – področje ohranjanja narave;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za politiko ohranjanja narave, OE Novo mesto – področje ohranjanja narave;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor – področje kmetijstva;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – področje gozdarstva;
– Zavod za ribištvo Slovenije;
– Zavod za gozdove Slovenije – področje gozdarstva;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto – področje gozdarstva;
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto poda izhodišča za ohranjanje narave;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – področje varstva kulturne dediščine;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – varstvo kulturne dediščine;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto – varstvo kulturne dediščine;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Sektor za planiranja in analize, OP Novo mesto – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Družba RS za avtoceste – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, OP Novo mesto – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo – področje prometa;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo – področje mineralnih surovin, rudarstva;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije – področje telekomunikacij;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo – področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Enota Maribor – področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Geoplin plinovodi d.o.o. – področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, PE – področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg – področje blagovnih rezerv;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – področje zaščite in reševanja;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo – področje obrambe;
– Ministrstvo za zunanje zadeve;
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo – omrežje ustanov zdravstvene dejavnosti;
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva – omrežje izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega in srednjega šolstva;
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport – za razvoj športa in športne infrastrukture;
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo – omrežje visokih in znanstvenih ustanov višjega in visokega šolstva;
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda izhodišča za zagotovitev ustreznega števila in strukture delovnih mest ter razvoja socialne infrastrukture;
– Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in splošne zadeve poda izhodišča za ravnanje s skupnim premoženjem države, investicijami in stanovanjskimi zadevami;
– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj;
– Občina Metlika – področje občinskih cest;
– Javno podjetje Komunala Metlika – področje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja;
– Elektro Ljubljana d.d. DE Elektro Novo mesto – področje energetike;
– Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana – področje energetike;
– Petrol plin d.o.o. – področje energetike;
– Telekom Slovenije d.d. – področje telekomunikacij in zvez.
Nosilci urejanja prostora na državni ravni so ministrstva, agencije, uradi in zavodi, pristojni za posamezna področja in prostorske ureditve po zakonih. V skladu s 47. členom ZPNačrt pridobiva smernice nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostora na osnutek prostorskega načrta.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih naknadno vključi v postopek.
5.
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelava OPN Metlika se financira iz sredstev proračuna Občine Metlika.
6.
(Veljavnost in objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, ter sosednjim občinam.
Št. 3500-001/2008
Metlika, dne 4. julija 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti