Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

85. Uredba o ratifikaciji Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje glede spremembe Konvencije o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje, stran 1680.

Na podlagi prve alineje petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PRIPOROČILA SVETA ZA CARINSKO SODELOVANJE GLEDE SPREMEMBE KONVENCIJE O USTANOVITVI SVETA ZA CARINSKO SODELOVANJE
1. člen
Ratificira se Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje glede spremembe Konvencije o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje, sprejeto na 109./110. zasedanju Sveta v Bruslju 30. junija 2007.
2. člen
Priporočilo se v izvirniku v francoskem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
R E C O M M A N D A T I O N
DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE(1) RELATIVE A L’AMENDEMENT DE LA CONVENTION PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE
(30 juin 2007)
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,
RECONNAISSANT l'importance sans cesse croissante du rôle des Unions douanières ou économiques dans les affaires internationales et, notamment, dans les questions relatives aux échanges,
CONSTATANT que certaines Unions douanières ou économiques participent activement aux travaux de l'Organisation,
PRENANT ACTE du souhait légitime exprimé par une Union douanière ou économique de formaliser cette participation en devenant Membre de l'Organisation, et de la possibilité que d'autres Unions pourraient souhaiter en faire de même à l’avenir,
TENANT COMPTE du fait que, pour qu'une Union douanière ou économique puisse devenir Membre, il convient de procéder a l'amendement de la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière,
COMPTE TENU également des dispositions de l'Article XX de la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, relatives à la procédure d'amendement de ladite Convention,
RECOMMANDE à toutes les Parties contractantes à la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, les amendements ci-après à apporter à ladite Convention:
Amender comme suit l'Article VIII a) de la Convention:
ARTICLE VIII
a) A l'exception des Unions douanières ou économiques Membres, pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prises par le Conseil, chaque Membre du Conseil dispose d'une voix; toutefois, aucun Membre ne peut participer au vote sur les questions relatives a l'interprétation et à l'application des conventions en vigueur, visées a l'Article III d) ci-dessus, qui ne lui sont pas applicables, ni sur les amendements relatifs à ces conventions.
Insérer un nouvel alinéa d) dans l’Article XVIII de la Convention, libellé comme suit:
ARTICLE XVIII
a) Le Gouvernement de tout Etat non signataire de la présente Convention pourra y adhérer a partir du 1er avril 1951.
b) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu'au Secrétaire général.
c) La présente Convention entrera en vigueur à l’égard de tout Gouvernement adhérent à la date du dépôt de son instrument d'adhésion mais pas avant son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l’Article XVII a).
d) Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes a), b) et c) ci-dessus, devenir Partie contractante à la présente Convention. Toute demande de devenir Partie contractante émanant d'une Union douanière ou économique devra d'abord être soumise au Conseil pour approbation. Aux fins de la présente Convention, on entend par «Union douanière ou économique» une Union constituée et composée par des Etats ayant compétence pour adopter sa propre réglementation qui est obligatoire pour ces Etats dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhérer à la présente Convention.
DEMANDE aux Parties contractantes à la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière qui acceptent la présente Recommandation de notifier par écrit leur acceptation au Ministère des Affaires étrangères de Belgique.
P R I P O R O Č I L O
SVETA ZA CARINSKO SODELOVANJE(2) GLEDE SPREMEMBE KONVENCIJE O USTANOVITVI SVETA ZA CARINSKO SODELOVANJE
(30. junij 2007)
SVET ZA CARINSKO SODELOVANJE
OB SPOZNANJU vse pomembnejše vloge, ki jo imajo carinske ali gospodarske unije v svetovnih zadevah, zlasti v tistih, ki se nanašajo na trgovino,
OB UGOTOVITVI, da so nekatere carinske ali gospodarske unije dejavne udeleženke pri delu Organizacije,
OB PRIZNAVANJU upravičene želje posamezne carinske ali gospodarske unije, da to sodelovanje formalizira s tem, da postane članica Organizacije, in možnosti, da bodo morda isto želele v prihodnje tudi druge,
OB UPOŠTEVANJU, da je treba zato, da bi carinska ali gospodarska unija lahko postala članica, spremeniti Konvencijo o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje,
TUDI OB UPOŠTEVANJU določb XX. člena Konvencije o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje, ki se nanašajo na spremembo te konvencije,
PRIPOROČA vsem pogodbenicam Konvencije o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje naslednje spremembe te konvencije:
Odstavek (a) VIII. člena konvencije se spremeni tako, da se glasi:
VIII. ČLEN
(a) Razen članic carinske ali gospodarske unije, za katere Svet sprejme posebne določbe, ima vsaka članica Sveta po en glas, ne more pa glasovati o vprašanju, ki se nanaša na razlago, uporabo ali spremembo veljavnih konvencij iz odstavka (d) III. člena, ki se za to članico ne uporabljajo.
V XVIII. členu konvencije se vstavi nov odstavek (d) tako, da se potem glasi:
XVIII. ČLEN
(a) Vlada vsake države, ki ni podpisnica sedanje konvencije, lahko k njej pristopi od 1. aprila 1951.
(b) Listine o pristopu se deponirajo pri Ministrstvu za zunanje zadeve Belgije, ki o takem deponiranju uradno obvesti vse vlade, ki so to konvencijo podpisale ali k njej pristopile, ter generalnega sekretarja.
(c) Za vsako vlado, ki pristopi k tej konvenciji, začne ta veljati ob deponiranju njene listine o pristopu, vendar pa ne pred začetkom njene veljavnosti v skladu z odstavkom (a) XVII. člena.
(d) V skladu z zgoraj navedenimi odstavki (a), (b) in (c) lahko postane pogodbenica te konvencije vsaka carinska ali gospodarska unija. Vsaka prošnja carinske ali gospodarske unije, da bi postala pogodbenica, se najprej predloži v odobritev Svetu. V tej konvenciji izraz »carinska ali gospodarska unija« pomeni unijo, ki so jo ustanovile in jo sestavljajo države ter je pristojna za sprejemanje svojih lastnih pravil, ki so za te države zavezujoča glede zadev, ki jih ureja ta konvencija, pristojna pa je tudi za odločitev o pristopu k tej konvenciji skladno s svojimi notranjimi postopki.
PROSI pogodbenice Konvencije o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje, ki sprejmejo to priporočilo, da o sprejetju uradno pisno obvestijo Ministrstvo za zunanje zadeve Belgije.
3. člen
Za izvajanje priporočila skrbi Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 921-95-165/07
Ljubljana, dne 26. junija 2008
EVA 2008-1811-0125
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
(1) Conseil de coopération douanière (CCD) est le nom officiel de l'Organisation mondiale des douanes.
(2) Svet za carinsko sodelovanje (CCC) je uradno ime Svetovne carinske organizacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti