Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

92. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev, stran 1700.

Na podlagi četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV REPUBLIKE ALBANIJE O STROKOVNI POMOČI NA PODROČJU EVROPSKIH ZADEV
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev, podpisan 29. marca 2008 v Ljubljani.
2. člen
Besedilo memoranduma se v izvirniku v angleškem in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
M E M O R A N D U M O F U N D E R S T A N D I N G
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE COUNCIL OF THE MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE TECHNICAL ASSISTANCE IN THE AREA OF EUROPEAN AFFAIRS
This Memorandum shall serve as a basis for the cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Council of the Ministers of the Republic of Albania in providing technical assistance in the area of European affairs.
The Government of the Republic of Slovenia and the Council of the Ministers of the Republic of Albania (hereinafter referred to as contracting parties) have, with the purpose of establishing the basis for close cooperation between them in the area of training in European affairs
agreed on the following:
1 OBJECTIVES
1.1 The general objective of this Memorandum shall be training of civil servants of the Republic of Albania in the process of association and accession to the European Union, by transferring the know-how and experience of the state administration of the Republic of Slovenia gained during the process of the Republic of Slovenia’s accession to the European Union.
1.2 The know-how and experience shall be transferred by organising study visits and the programmes of training for civil servants of ministries and other administrative bodies of the Republic of Albania.
2 METHOD OF IMPLEMENTATION
2.1 Each activity launched on the basis of this Memorandum shall be implemented on a consensual basis.
2.2 The contracting parties shall agree and sign a special cooperation programme based on the needs of the Council of the Ministers of the Republic of Albania. The cooperation programmes shall be signed for each individual year or for a period agreed upon by the contracting parties.
2.3 The Government Office of the Republic of Slovenia for European Affairs shall coordinate the technical assistance on behalf of the Government of the Republic of Slovenia. Ministry of Integration of the Republic of Albania shall coordinate the technical assistance on behalf of the Council of the Ministers of the Republic of Albania.
2.4 The Government of the Republic of Slovenia shall provide for the Council of the Ministers of the Republic of Albania a number of technical assistance services drawing on the expertise of the civil servants and other competent experts from the Republic of Slovenia selected and approved by the coordinator of the technical assistance on the basis of the needs of the Council of the Ministers of the Republic of Albania.
2.5. Ministry of Integration of the Republic of Albania shall examine each application received by the individual ministry or Government office and shall agree with the Government Office of the Republic of Slovenia for European Affairs on the conditions of cooperation and the method of implementation of the technical assistance.
2.6 The Government Office of the Republic of Slovenia for European Affairs shall examine each application received by the Government of the Republic of Slovenia, individual ministry or Government office and shall agree within a reasonable time on the conditions of possible cooperation with the Ministry of Integration of the Republic of Albania. On the basis of the submitted application for technical assistance, the Government Office of the Republic of Slovenia for European Affairs shall prepare a proposal of the method of implementation of technical assistance.
3 FINANCIAL TERMS OF COOPERATION
3.1 The Slovenian side shall cover all the costs of the visits of the experts from the Republic of Slovenia to the Republic of Albania and the organisational costs of the seminars which take place in the Republic of Slovenia.
3.2 The Albanian side shall cover the organisational costs of the seminars in the Republic of Albania and the costs of its participants in the seminars which take place in the Republic of Slovenia.
3.3. Without prejudice to the above paragraphs, the Slovenian side shall cover the costs incurred by the visits of the Albanian participants of the seminars which are to take place in the Republic of Slovenia, up to the amount determined in the annual cooperation programme.
4 DURATION AND ENTRY INTO FORCE OF THE MEMORANDUM
4.1 This memorandum shall enter into force on the day of the receipt of the last note with which the contracting parties notify each other that all internal legal requirements for the entry into force of this Memorandum have been fulfilled and shall be applied provisionally from the date of its signature.
4.2 This Memorandum shall be in force for the period of one year and shall be automatically renewed for successive periods of one year unless one of the contracting parties terminates this Memorandum in writing through diplomatic channels by giving three months notice before the expiry of its validity.
4.3 In the case of the termination of this Memorandum, all the cooperation programmes concluded on the basis of this Memorandum shall be completed.
Done in Ljubljana on 29 March 2008 in two originals in English language.
For the Government
of the Republic
of Slovenia
Dimitrij Rupel (s)
 
For the Council
of the Ministers Republic
of Albania
Lulzim Basha (s)
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV REPUBLIKE ALBANIJE O STROKOVNI POMOČI NA PODROČJU EVROPSKIH ZADEV
Ta memorandum je podlaga za sodelovanje med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije pri zagotavljanju strokovne pomoči na področju evropskih zadev.
Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Republike Albanije (v nadaljevanju: pogodbenika) sta se z namenom, da ustvarita podlago za tesno sodelovanje pri usposabljanju za evropske zadeve,
dogovorila:
1 CILJI
1.1 Splošen cilj tega memoranduma je usposabljanje javnih uslužbencev Republike Albanije pri pridruževanju in pristopanju Evropski uniji s posredovanjem znanja in izkušenj državne uprave Republike Slovenije, pridobljenih pri vključevanju Republike Slovenije Evropski uniji.
1.2 Znanje in izkušnje se prenašajo z organiziranjem študijskih obiskov in programov usposabljanja javnih uslužbencev posameznih ministrstev in drugih upravnih organov Republike Albanije.
2 NAČIN IZVAJANJA
2.1 Vsaka dejavnost, ki se začne na podlagi tega memoranduma, se izvaja sporazumno.
2.2 Pogodbenika se dogovorita za poseben program sodelovanja na podlagi potreb Sveta ministrov Republike Albanije in ga podpišeta. Programi sodelovanja se podpisujejo za posamezno leto ali obdobje, za katero se pogodbenika dogovorita.
2.3 V imenu Vlade Republike Slovenije strokovno pomoč usklajuje Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve. V imenu Sveta ministrov Republike Albanije strokovno pomoč usklajuje Ministrstvo za evropske integracije.
2.4 Vlada Republike Slovenije zagotavlja Svetu ministrov Republike Albanije vrsto storitev strokovne pomoči, ki temeljijo na strokovnem znanju javnih uslužbencev in drugih usposobljenih strokovnjakov iz Republike Slovenije, ki jih na podlagi potreb Republike Albanije izbere in odobri koordinator strokovne pomoči.
2.5 Ministrstvo za evropske integracije Republike Albanije preuči vsako prošnjo, ki jo prejme od posameznega ministrstva ali vladne službe, in se s Službo Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve dogovori o pogojih sodelovanja in načinu izvedbe strokovne pomoči.
2.6 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve preuči vsako prošnjo, ki jo prejme Vlada Republike Slovenije, posamezno ministrstvo ali vladna služba, in se v razumnem času dogovori o pogojih morebitnega sodelovanja z Ministrstvom za evropske integracije Republike Albanije. Pri tem Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve na podlagi prejete prošnje o strokovni pomoči pripravi predlog za način izvedbe strokovne pomoči.
3 FINANČNI POGOJI SODELOVANJA
3.1 Slovenska stran krije vse stroške obiskov strokovnjakov iz Republike Slovenije v Republiki Albaniji in organizacijske stroške seminarjev, ki potekajo v Republiki Sloveniji.
3.2 Albanska stran krije organizacijske stroške seminarjev v Republiki Albaniji in stroške svojih udeležencev na seminarjih, ki potekajo v Republiki Sloveniji.
3.3 Ne glede na navedena odstavka Republika Slovenija krije stroške obiskov albanskih udeležencev na seminarjih, ki potekajo v Sloveniji, do višine, določene v letnem programu sodelovanja.
4 TRAJANJE IN ZAČETEK VELJAVNOSTI MEMORANDUMA
4.1 Ta memorandum začne veljati z dnem prejema zadnje note, s katero se pogodbenika uradno obvestita, da so bile izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti tega memoranduma, in se začasno uporablja od dne podpisa.
4.2 Ta memorandum velja eno leto in se samodejno podaljšuje za zaporedna enoletna obdobja, razen če ga en pogodbenik pisno ne odpove po diplomatski poti s trimesečnim odpovednim rokom pred potekom njegove veljavnosti.
4.3 Če ta memorandum preneha veljati, se dokončajo vsi programi sodelovanja, sklenjeni na njegovi podlagi.
Sestavljeno v Ljubljani 29. marca 2008 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dimitrij Rupel l.r.
 
Za Svet ministrov
Republike Albanije
Lulzim Basha l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Služba Vlade RS za evropske zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-44/2008
Ljubljana, dne 12. junija 2008
EVA 2008-1811-0081
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti