Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3118. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2007, stran 9833.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 14. redni seji dne 11. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Benedikt za leto 2007 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
    A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   KontoNaziv                 Znesek v EUR
                        (brez centov)
------------------------------------------------------------
    I.SKUPAJ PRIHODKI (7071727374)       2.951.741
     TEKOČI PRIHODKI (7071)
    70DAVČNI PRIHODKI             1.234.912
     700 Davki na dohodek in dobiček     1.123.191
     703 Davki na premoženje           53.221
     704 Domači davki na blago in        58.500
     storitve
     706 Drugi davki                 –
    71NEDAVČNI PRIHODKI             206.918
     710 Udeležba na dobičku in         31.603
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           1.358
     712 Denarne kazni               641
     713 Prihodki od prodaje blaga in      101.099
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         72.217
    72KAPITALSKI PRIHODKI            562.010
     720 Prihodki od prodaje osnovnih       2.176
     sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog          –
     722 Prihodki od prodaje zemljišč      559.834
     in nematerialnega premoženja
    73PREJETE DONACIJE                 –
     730 Prejete donacije iz domačih         –
     virov
     731 Prejete donacije iz tujine          –
    74TRANSFERNI PRIHODKI            947.901
     740 Transferni prihodki iz         947.901
     drugih javnofinančnih institucij
    II.SKUPAJ ODHODKI (40414243)        2.884.478
    40TEKOČI ODHODKI               466.723
     400 Plače in drugi izdatki         120.986
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        20.597
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve      279.909
     403 Plačila domačih obresti         32.360
     409 Rezerve                 12.871
    41TEKOČI TRANSFERI              761.596
     410 Subvencije                 214
     411 Transferi posameznikom in       314.487
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          71.987
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači          374.908
     transferi
     414 Tekoči transferi v tujino          -
    42INVESTICIJSKI ODHODKI          1.644.700
     420 Nakup in gradnja osnovnih      1.644.700
     sredstev
    43INVESTICIJSKI TRANSFERI           11.459
     430 Investicijski transferi         11.459
   III.PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         67.263
-------------------------------------------------------------
    B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
    IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750751752)
    75PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        12.519
     750 Prejeta vračila danih          12.519
     posojil
     751 Prodaja kapitalskih deležev         –
     752 Kupnine iz naslova              –
     privatizacije
    V.DANA POSOILA IN POVEČANJE            –
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440441442)
    44DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE          –
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     441 Povečanje kapitalskih            –
     deležev in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz          –
     naslova privatizacije
    VI.PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       12.519
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
    C.RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
   VII.ZADOLŽEVANJE (500)             333.800
    50ZADOLŽEVANJE
     500 Domače zadolževanje          333.800
   VIII.ODPLAČILO DOLGA (550)           405.394
    55ODPLAČILO DOLGA
     550 Odplačilo domačega dolga        405.394
    IX.SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
     RAČUNU(I.IV.VII.-II.-V.-VIII)        8.187
    X.NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –71.594
    XI.NETO FINANCIRANJE (VI.VII.-         67.263
     VIII.-IX.=-III.)
   XII.STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.       39.439
     12. 2007
------------------------------------------------------------
Po zaključnem računu proračuna Občine Benedikt se stanje sredstev na računu konec leta 2007 prenese v proračun občine za leto 2008.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41009-001/2008-14
Benedikt, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti