Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3120. Sklep o pripravi (11) sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj (PUP PC Bohinj), stran 9834.

Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) sprejemam
S K L E P
o pripravi (11) sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj (PUP PC Bohinj)
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj.
2.
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)
Območje planske celote Bohinj se ureja z Odlokom o (10) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/2006).
Spremembe in dopolnitve je potrebno pripraviti zaradi novih razvojnih interesov občine (gradnja mrliških vežic) in posameznikov, zaradi uskladitve z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 127/07, ZGO-1b) in uskladitve s podzakonskimi akti ter zaradi odprave nomotehničnih dvoumnosti.
3.
(Območje sprememb in dopolnitev PUP PC Bohinj)
S PUP PC Bohinj se prostorsko ureja plansko celoto Bohinj, ki zajema območje Občine Bohinj izven Triglavskega narodnega parka in izven naselja Bohinjska Bistrica.
4.
(Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
Sprejem sklepa in objava – julij 2008
Izdelava strokovnih podlag in osnutka prostorskega akta – 30 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu osnutka
V navedenem roku Ministrstvo za okolje sporoči, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje
Izdelava dopolnjenega osnutka -oktober 2008
V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjeni osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila – v roku 15 dni
Javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo – december 2008
Stališča do pripomb – 15 dni po javni razgrnitvi
Izdelava predloga – januar 2009
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – v roku 30 dni
V primeru izdelave CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev PUP in izda potrdilo
Sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP z odlokom na OS in objava – februar 2009.
5.
(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PUP PC Bohinj)
Nosilci urejanja prostora:
1. Režijski obrat Bohinj, Rožna ulica 18, 4264 Boh. Bistrica
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, Kranj
4. Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Boh. Bistrica
5. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3, Kranj
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, Kranj
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Jezerska cesta 20, Kranj
9. Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled.
6.
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PUP PC Bohinj)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP financira Občina Bohinj in posamezniki.
7.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu in začne veljati naslednji dan po objavi. Občina Bohinj posreduje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-45/2008
Bohinjska Bistrica, dne 4. julija 2008
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti