Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3138. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2008, stran 9883.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 14. redni seji dne 3. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2008
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07) tako, da se glasi:
»II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov       Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
    SKUPAJ PRIHODKI (7071727374)      7.057.586,47
    TEKOČI PRIHODKI (7071)         4.998.091,27
70   DAVČNI PRIHODKI             4.477.748,05
    700 Davki na dohodek in dobiček     3.927.797,00
    703 Davki na premoženje          329.751,05
    704 Domači davki na blago in       220.200,00
    storitve
    706 Drugi davki                 0,00
71   NEDAVČNI PRIHODKI             520.343,22
    710 Udeležba na dobičku in dohodki    142.422,04
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine          14.000,00
    712 Denarne kazni              2.000,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in        0,00
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        361.921,18
72   KAPITALSKI PRIHODKI            626.366,82
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       600,00
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog          0,00
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in    625.766,82
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE              31.450,00
    730 Prejete donacije iz domačih      31.450,00
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine         0,00
74   TRANSFERNI PRIHODKI           1.401.678,38
    740 Transferni prihodki iz drugih     788.949,15
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz drž. Pror.    612.729,23
    Iz sredstev prorač. EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40414243)        7.808.367,45
40   TEKOČI ODHODKI             1.756.757,24
    400 Plače in drugi izdatki        360.769,00
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za       55.312,43
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve    1.214.555,81
    403 Plačila domačih obresti        26.600,00
    409 Rezerve                99.520,00
41   TEKOČI TRANSFERI            2.078.167,08
    410 Subvencije              191.715,91
    411 Transferi posameznikom in      1.181.093,80
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim         287.802,61
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     417.554,76
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          3.705.857,18
    420 Nakup in gradnja osnovnih      3.705.857,18
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          267.585,95
    431 Investicijski transferi        211.045,85
    432 Investicijski transferi PU       56.540,10
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        –750.780,98
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      4.200,00
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750751752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev         0,00
    752 Kupnine iz naslova           4.200,00
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440441442443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje
    v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       4.200,00
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
 VII.  ZADOLŽEVANJE (500)            330.000,00
    50 ZADOLŽEVANJE              330.000,00
    500 Domače zadolževanje          330.000,00
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)           96.250,00
55   ODPLAČILA DOLGA              96.250,00
    550 Odplačila domačega dolga        96.250,00
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    –512.830,98
    RAČUNIH (I.IV.VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE
    (VII.-VIII.)               233.750,00
XI.   NETO FINANCIRANJE
    (VI.VII.-VIII.-IX.)            750.780,98
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE      512.830,98
    31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Dopolni se 13. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07) tako, da se glasi:
»Občina se lahko zadolžuje za investicije, ki so v proračunu za leto 2008 do višine 330.000,00 EUR in sicer za naslednje investicije Kanalizacija Gornji in Dolnji Suhor, Kanalizacija Čurile, kanalizacija in ČN Gradac, investicije na področju vodooskrbe, ter investicija lokalna cesta Križevska vas.«
3. člen
Sredstva iz naslova vračanj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki pripradajo lokalni skupnosti se namenijo izključno za investicije v infrastrukturo.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-166/2008
Metlika, dne 3. julija 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti