Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3133. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper, stran 9876.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper
Št. 600-10/2007
Koper, dne 20. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US in 36/00), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – UPB5 in 36/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. junija 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper
1. člen
Za 3. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper (Uradni list RS, št. 4/06, 11/06 – popr., in 40/07), se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Kot dodatno dejavnost izvaja šola tudi svetovalno dejavnost za otroke, mladostnike in starše za celotno območje Mestne občine Koper ter na podlagi sklenjenih pogodb tudi za druge naročnike.
V okviru svetovalne dejavnosti šola opravlja:
– ambulantno, specialistično in zunajbolnišnično svetovalno in zdravstveno dejavnost za obravnavo razvojnih motenj in razvojnih odklonov, učnih težav in psihosocialnih motenj,
– skupinsko terapevtsko delo z otroki, mladostniki in starši,
– preventivno in skupnostno dejavnost,
– izobraževalno dejavnost z organiziranjem in izvedbo seminarjev, posvetovanj in drugih oblik izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja,
– dejavnost svetovanja za vzgojno-izobraževalne, vzgojno-varstvene in druge ustanove za otroke in družine,
– razvojno in inovativno dejavnost.«
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. P 85.100      Predšolska vzgoja
2. P 85.200      Osnovnošolsko izobraževanje
3. C 18.120      Drugo tiskanje
4. C 18.130      Priprava za tisk in objavo
5. C 18.200      Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
6. G 47.890      Trgovina na drobno na stojnicah in
           tržnicah z drugim blagom
7. G 47.910      Trgovina na drobno po pošti ali po
           internetu
8. G 47.990      Druga trgovina na drobno zunaj
           prodajaln, stojnic in tržnic
9. I 55.209      Druge nastanitve za krajši čas
10. I 56. 210     Priložnostna priprava in dostava jedi
11. I 56.290     Druga oskrba z jedmi
12. J 58.110     Izdajanje knjig
13. J 58.140     Izdajanje revij in druge periodike
14. J 58.190     Drugo založništvo
15. J 59.200     Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
           in muzikalij
16. J 62.020     Svetovanje o računalniških napravah in
           programih
17. J 62.090     Druge z informacijsko tehnologijo in
           računalniškimi storitvami povezane
           dejavnosti
18. J 63.110     Obdelava podatkov in s tem povezane
           dejavnosti
19. J 63.990     Drugo informiranje
20. L 68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih ali
           najetih nepremičnin
21. M 72.200     Raziskovalna in razvojna dejavnost na
           področju družboslovja in humanistike«
22. M 74.300     Prevajanje in tolmačenje
23. N 77.110     Dajanje lahkih motornih vozil v najem
           in zakup
24. N 77.210     Dajanje športne opreme v najem in zakup
25. N 77.290     Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
           v najem in zakup
26. N 77.330     Dajanje pisarniške opreme in
           računalniških naprav v najem in zakup
27. N 77.390     Dajanje drugih strojev, naprav in
           opredmetenih sredstev v najem in zakup
28. N 82.190     Fotokopiranje, priprava dokumentov in
           druge posamične pisarniške dejavnosti
29. N 82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
30. P 85.510     Izobraževanje, izpopolnjevanje in
           usposabljanje na področju športa in
           rekreacije
31. P 85.520     Izobraževanje, izpopolnjevanje in
           usposabljanje na področju kulture in
           umetnosti
32. P 85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
           izpopolnjevanje in usposabljanje
33. P 85.600     Pomožne dejavnosti za izobraževanje
34. Q 86.220     Specialistična zunajbolnišnična
           zdravstvena dejavnost
35. Q 86.909     Druge zdravstvene dejavnosti
36. Q 88.999     Drugo drugje nerazvrščeno socialno
           varstvo brez nastanitve
37. R 90.010     Umetniško uprizarjanje
38. R 90.040     Obratovanje objektov za kulturne
           prireditve
39. R 91.011     Dejavnost knjižnic
40. R 93.110     Obratovanje športnih objektov
41. R 93.190     Druge športne dejavnosti
42. R 93.210     Dejavnost zabaviščnih parkov
43. R 93.299     Drugje nerazvrščene dejavnosti za
           prosti čas«.
3. člen
V 7. členu odloka se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– programski učiteljski zbor,«.
Dosedanja druga do četrta alinea postanejo tretja do peta alinea.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kot strokovni organ za izvajanje svetovalne dejavnosti za otroke, mladostnike in starše se oblikuje programski svet, ki svoje delo uredi s posebnim aktom. Sestavlja ga 7 članov, ki jih imenuje svet šole na predlog ravnatelja, za dobo 4 let.«
4. člen
V 8. členu odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Svet šole se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih najmanj dve tretjini članov.«
5. člen
V drugem stavku drugega odstavka 17. člena odloka se za besedo »premoženjem« doda besedilo »s soglasjem ustanoviteljice«.
6. člen
Prvi stavek tretjega odstavka 18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga šola ustvari s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje dejavnosti se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljice pa tudi za plače.«
7. člen
V prvem odstavku 19. člena odloka se beseda »lahko« in besedi »posameznega razreda« črtajo.
Prehodne in končne določbe
8. člen
Svetovalno dejavnost za otroke, mladostnike in starše iz 1. člena tega odloka izvaja šola od 1. 9. 2008 dalje. Z 31. 8. 2008 se ukine javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper, s čimer preneha tudi mandat direktorja Svetovalnega centra Koper.
Šola postane pravni naslednik javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper in prevzame vse njegovo premoženje, pravice in obveznosti po stanju iz poslovnih knjig na dan 31. 8. 2008.
Šola prevzame tudi vse zaposlene, ki so imeli do tega dne sklenjeno delovno razmerje v javnem zavodu Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper.
9. člen
Ravnatelj šole je po uveljavitvi tega odloka dolžan izpeljati vse postopke v zvezi z vpisom statusnih sprememb javnih zavodov Osnovne šole Koper in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Koper ter v zvezi z zaposlitvijo oziroma prezaposlitvijo prevzetih delavcev.
Javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper se izbriše iz sodnega registra na podlagi četrte alinee 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 in 127/06) in tega odloka.
10. člen
Z 31. 8. 2008 preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper (Uradne objave, št. 5/1995, 25/1998 in 6/1999).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-10/2007
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06)
P R O M U L G O D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di istruzione ed educazione Scuola elementare Capodistria
N. 600-10/2007
Capodistria, 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta uff. della RS, n. 12/91, 45I/94 – Sentenza della CC, 8/96, 18/98 e 36/00), in virtù dell’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta uff. della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5 e 36/08) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 giugno 2008, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di istruzione ed educazione Scuola elementare Capodistria
Articolo 1
L’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di istruzione ed educazione Scuola elementare Capodistria (G. U. della RS, n. 4/06, 11/06 – rett., e 40/07), è seguito da un nuovo articolo 3 a che recita:
»Articolo 3a
Tra le attività integrative, la scuola offre la propria consulenza ai bambini, giovani e genitori per l’intero territorio del Comune città di Capodistria, e su base contrattuale anche ad altri utenti.
L’attività di consulenza di cui sopra comprende:
– Servizio sanitario e di consulenza ambulatoriale, specialistico ed extra ospedaliero per la cura dei disturbi ed anomalie nello sviluppo, delle difficoltà di apprendimento e dei disturbi psicosociali,
– Lavoro terapeutico di gruppo con bambini, giovani e genitori,
– Attività di prevenzione e di gruppo,
– Attività formativa consistente nell’organizzazione di seminari, convegni e di altre forme di formazione e approfondimento,
– Consulenza rivolta agli enti di educazione ed istruzione, di educazione ed assistenza e ad altre istituzioni al cui attività è rivolta ai bambini ed ai genitori,
– Attività innovativa e di sviluppo.«
Articolo 2
Il testo dell’articolo 4 del decreto è modificato come segue:
»Rientrano tra le attività della scuola:
1. P 85.100     Istruzione prescolastica
2. P 85.200     Istruzione primaria
3. C 18.120     Altra stampa
4. C 18.130     Lavorazioni preliminari alla stampa ed
          ai media
5. C 18.200     Riproduzione su supporti registrati
6. G 47.890     Commercio al dettaglio ambulante di
          altri prodotti
7. G 47.910     Commercio al dettaglio per
          corrispondenza o attraverso internet
8. G 47.990     Commercio al dettaglio al di fuori di
          negozi, banchi e mercati
9. I 55.209     Altri alloggi per brevi soggiorni
10. I 56. 210    Preparazione e fornitura di pasti
          (occasionale)
11. 56.290     Altra fornitura di pasti
12. J 58.110    Edizione di libri
13. J 58.140    Edizione di riviste e periodici
14. J 58.190    Altre attivita editoriali
15. J 59.200    Attivita di registrazione sonora e di
          editoria musicale
16. J 62.020    Consulenza nel settore delle tecnologie
          dell’informatica
17. J 62.090    Altre attivita dei servizi connessi alle
          tecnologie dell’informatica
18. J 63.110    Elaborazione dei dati ed attivita
          connesse
19. J 63.990    Altre attivita dei servizi di
          informazione
20. L 68.200    Affitto e gestione di immobili di
          proprieta o in leasing
21. M 72.200    Ricerca e sviluppo nel campo delle
          scienze sociali e umanistiche
22. M 74.300    Traduzione e interpretariato
23. N 77.110    Noleggio e leasing operativo di
          autoveicoli leggeri
24. N 77.210    Noleggio e leasing operativo di
          attrezzature sportive
25. N 77.290    Noleggio e leasing operativo di altri
          beni di largo consumo
26. N 77.330    Noleggio e leasing operativo di macchine
          e attrezzature per ufficio
27. N 77.390    Noleggio e leasing operativo di altre
          macchine, attrezzature e beni materiali
28. N 82.190    Servizi di fotocopiatura, preparazione
          di documenti e altre attivita di
          supporto specializzate per le funzioni
          d'ufficio
29. N 82.300    Organizzazione di mostre, fiere e
          convegni
30. P 85.510    Formazione, approfondimento e
          abilitazione nel campo dello sport e
          della ricreazione
31. P 85.520    Formazione, approfondimento e
          abilitazione nel campo della cultura e
          dell’arte
32. P 85.590    Altri servizi di istruzione nca
33. P 85.600    Attivita di supporto all’istruzione
34. Q 86.220    Attivita dei poliambulatori
35. Q 86.909    Altri servizi sanitari
36. Q 88.999    Altre attivita di assistenza sociale non
          residenziale nca
37. R 90.010    Rappresentazioni artistiche
38. R 90.040    Gestione di teatri, sale da concerto e
          altre strutture artistiche
39. R 91.011    Attivita di biblioteche
40. R 93.110    Gestione di impianti sportivi
41. R 93.190    Altre attivita sportive
42. R 93.210    Parchi di divertimento
43. R 93.299    Atre attivita di divertimento e di
          intrattenimento nca«.
Articolo 3
Nell’articolo 7 del decreto è aggiunto il secondo alinea che recita:
»– collegio dei docenti preposto alla programmazione curricolare,«.
L’attuale secondo terzo e quarto alinea diventa rispettivamente il terzo, il quarto ed il quinto alinea.
Viene aggiunto un nuovo secondo comma che recita:
»L’attività di consulenza ai bambini, giovani e genitori è svolta dal consiglio preposto alla programmazione curricolare, costituito con apposito atto e composto di 7 membri nominati dal consiglio scolastico dietro proposta del preside. Essi durano in carica 4 anni.”
Articolo 4
Nell’articolo 8 del decreto è aggiunto un nuovo quarto comma che recita:
»Il consiglio scolastico può essere costituito, quando siano stati eletti o nominati almeno due terzi dei suoi membri.«
Articolo 5
Nell’articolo 17, secondo comma, secondo periodo, la parola “del patrimonio” è seguita dalle parole “con il consenso del fondatore”.
Articolo 6
Nell’articolo 18, terzo comma, il primo periodo è modificato come segue:
»L’eccedente delle entrate, realizzato dall’ente con la vendita di beni e servizi in ambito all’esercizio della propria attività, è utilizzato per il pagamento delle spese materiali, di manutenzione straordinaria, degli investimenti e, previo accordo del fondatore, anche per i salari.«
Articolo 7
Nell’articolo 19, primo comma, il testo “ha la facoltà di istituire” è sostituito con la parola “istituisce”. La parola “della singola classe” è depennata.
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 8
L’attività di consulenza ai bambini, giovani e genitori di cui all’articolo 1 del presente decreto viene esercitata a partire dal 1. 9. 2008. il 31. 8. 2008 cessa la propria attività l’ente pubblico Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori Capodistria. Contestualmente cessa dall’incarico il direttore del suddetto centro.
La scuola è successore legale dell’ente pubblico Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori Capodistria, ed assume il patrimonio, i diritti e gli obblighi come dai libri sociali al 31. 8. 2008.
La scuola assume anche i dipendenti che alla data di cui sopra avevano in corso un rapporto di lavoro con l’ente pubblico Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori Capodistria.
Articolo 9
All’entrata in vigore del presente decreto, il preside della scuola è tenuto a portare a termine tutti i procedimenti riguardanti l’iscrizione delle modifiche alla natura giuridica degli enti pubblici Scuola elementare Capodistria e Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori Capodistria, ed il conseguente reimpiego dei dipendenti.
L’ente pubblico Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori Capodistria viene cancellato dal registro giudiziario in virtù dell’articolo 54, quarto alinea, della Legge sugli enti (G. U. della RS, n. 12/91, 45I/94 – Sentenza della CC, 8/96, 18/98 – Sentenza della CC, 36/00 e 127/06) e del presente decreto.
Articolo 10
Il giorno 31. 8. 2008, cessa di avere valore il Decreto sulla costituzione dell’ente pubblico Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori Capodistria (Boll. uff., n. 5/1995, 25/1998 e 6/1999).
Articolo 11
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 600-10/2007
Capodistria, 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič, m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti