Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3025. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C)
3026. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B)

Drugi akti

3027. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru

DRŽAVNI SVET

3028. Poslovnik Državnega sveta (PoDS-1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3029. Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
3030. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
3031. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili
3032. Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov predsedniku, namestniku predsednika in članom Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic
3096. Uredba o spremembah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

MINISTRSTVA

3033. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami
3034. Pravilnik o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in celic
3035. Pravilnik o histovigilanci
3036. Pravilnik o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami
3037. Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic
3038. Pravilnik o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic
3039. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2007–2016)
3040. Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil
3041. Pravilnik o zahtevah za prekategorizacijo vozil
3042. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zatemnjevanju stekel na vozilih
3043. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
3044. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
3045. Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju šole v naravi
3046. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
3047. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2008
3097. Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji
3098. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
3099. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov

SODNI SVET

3048. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3049. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
3050. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosti mesti podpredsednikov sodišč

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3051. Ugotovitveni sklep Državne volilne komisije o kandidatu, ki je pridobil mandat poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
3052. Sklep o imenovanju namestnika člana 6. okrajne volilne komisije I. volilne enote
3053. Sklep o razrešitvi članice 8. okrajne volilne komisije I. volilne enote
3054. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana 2. okrajne volilne komisije III. volilne enote
3055. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana 1. okrajne volilne komisije IV. volilne enote
3056. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 5. okrajni volilni komisiji V. volilne enote
3057. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice volilne komisije VI. volilne enote

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3058. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o delu skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala
3059. Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
3060. Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
3061. Tarifna priloga 2008/št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

OBČINE

Celje

3062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Babno
3063. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna
3064. Sklep o uskladitvi višine takse na onesnaževanje vode
3065. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k. o. Spodnja Hudinja, k. o. Ostrožno in k.o. Celje

Črnomelj

3066. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj«
3067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Črnomelj«

Hrpelje-Kozina

3068. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Kozina
3069. Razpis predčasnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Obrov

Idrija

3070. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2008

Kobarid

3071. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2008
3072. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun cene letnih dovolilnic za zaustavljanje na urejenih dostopnih mestih (Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid)
3073. Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 3854/2 k.o. Borjana
3074. Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 1514 k.o. Sedlo
3075. Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 2961/1 k.o. Svino
3076. Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 3819/1 k.o. Kred
3077. Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 2321/2 k.o. Sedlo
3078. Sklep o razglasitvi javnega dobra parc. št. 1743/80 k.o. Trnovo
3079. Sistemizacija VVE Kobarid za šolsko leto 2008/2009

Log-Dragomer

3080. Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
3081. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer za leto 2008

Pivka

3082. Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za čistilno napravo v Pivki (planska celota P1-S8-P3/O)

Sveta Ana

3083. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana
3084. Pravilnik o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v Občini Sveta Ana
3085. Sklep o tehničnih popravkih Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Svete Ane, v letu 2002

Škofja Loka

3086. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko ter izgradnja odseka ´Krožišče Grenc´–železnica

Šmarješke Toplice

3087. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP UPB-1, Uradni list RS, št. 72/06) za območje Občine Šmarješke Toplice
3088. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2008 (Rebalans I)

Šmartno pri Litiji

3089. Sklep o spremembi programa priprave medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 št. 350-1/2003, z dne 1. 12. 2006
3090. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za volitve v državni zbor

Tišina

3091. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev v državni zbor

Velika Polana

3092. Pravilnik o nagradah študentom Občine Velika Polana

Zagorje ob Savi

3093. Sklep Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi glede povečanja cen pogrebnih storitev, najemnin in oskrbnin grobov

Žirovnica

3094. Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra

Žužemberk

3095. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti