Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

Št. 4500298870 Ob-6142/08 , Stran 2489
I. Predmet prodaje Predmet prodaje je nepremičnina na lokaciji Nova Gorica, Kromberška cesta 12 – samostojno stoječa poslovna zgradba s poslovnimi prostori v skupni izmeri 238,32 m2 (klet, pritličje, mansarda) s pripadajočim zemljiščem (stavbišče in dvorišče) v izmeri 665 m2, s parcelno številko 730, pripisano k zemljiškoknjižnemu vložku št. 439, k.o. Nova Gorica; katastrski podatki stavbe 2304-424-1. Objekt je zgrajen leta 1995. Objekt ima vso potrebno infrastrukturo: električno in vodovodno napeljavo, telefonsko napeljavo, ogrevanje je centralno na plin; pred objektom je dvorišče – parkirišče. Objekt s poslovnimi prostori se je v preteklosti uporabljal za namene pisarniške dejavnosti. Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi OS Nova Gorica, kot lastnina Telekoma Slovenije d.d. Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine je 340.800,00 EUR. II. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi – licitaciji za prodajo nepremičnine Javna dražba – licitacija se bo vršila v multimedijski konferenčni dvorani v pritličju stavbe Telekoma Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, dne 23. 7. 2008 ob 11. uri. Dražitelj mora najkasneje do vključno 18. 7. 2008 vplačati varščino v višini 34.080,00 EUR, kar predstavlja 10% izklicne cene nepremičnine, s pripisom: »plačilo varščine za nepremičnino NG-Kromberška 12«, na transakcijski račun Telekoma Slovenije, d.d., št.: SI56 0310 0100 6235 420, sklic: 00 98, pri SKB banki d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana. Na dražbi – licitaciji lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. Dražitelj mora komisiji, 30 minut pred pričetkom dražbe: – dati na vpogled original potrdila o plačilu varščine, – posredovati popolne podatke o številki tekočega računa (naziv banke in št. računa) za vračilo varščine, – dati na vpogled dokument za identifikacijo (osebni dokument), – pravne osebe in samostojni podjetniki – izročiti izpis iz poslovnega registra pri AJPES, – v primeru, da dražitelj nastopa s pooblaščencem pa izročiti pisno notarsko overjeno pooblastilo. Nepremičnina se licitira – draži po navedeni izklicni – izhodiščni ceni. Dražba – licitacija se bo opravila ustno v slovenskem jeziku, vodi jo voditeljica dražbe; znesek vsakega višanja na dražbi je 5.000,00 EUR. Dražba – licitacija bo uspešna tudi, če se je udeleži en sam dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. Izlicitirana cena – vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne cene; dražitelj ponujene cene ne sme preklicati (domneva trdnosti ponudbe je kogentna). Dražba za nepremičnino je končana, ko voditeljica dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponujeno ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno – izhodiščno ceno. Če se dražitelj ne udeleži dražbe, se šteje da draži nepremičnino z izklicno ceno, po navedenih pogojih. Ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega – licitacijskega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe – licitacije. Uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino; dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 8 delovnih dneh od dneva dražbe. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisani davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost. III. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe – licitacije. Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti, se šteje, da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Dodatne informacije o dražbi – licitaciji predmetne nepremične lahko dobite ob delavnikih v času od 9. do 12. ure, v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 01/234-16-50, 02/530-27-70 in 01/234-15-92. Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 05/333-56-12.

AAA Zlata odličnost