Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3071. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2008, stran 9747.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99) Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 9., 10., 18. in 35. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 14. redni seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) (Uradni list RS, št. 32/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih v EUR.
+----------+--------------------------------+------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|Skup.   |NAZIV KONTA           | Predlog rebalansa|
|podsku.  |                |       2008|
|Konto,  |                |         |
|podkon.  |                |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)|     5.483.757|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     3.473.920|
+----------+--------------------------------+------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     2.810.082|
|     |(700+701+702+703+704+705+706)  |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK |     2.491.366|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |703 DAVEK NA PREMOŽENJE     |      166.393|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN  |      152.323|
|     |STORITVE            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |      663.838|
|     |(710+711+712+713+714)      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN   |      514.714|
|     |DOHODKI OD PREMOŽENJA      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE    |       3.233|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |712 DENARNE KAZNI        |        327|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |      88.667|
+----------+--------------------------------+------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |      343.217|
|     |(720+721+722)          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE STAVB  |      132.217|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |722 PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ    |      211.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)   |         0|
+----------+--------------------------------+------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |     1.666.620|
+----------+--------------------------------+------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |     6.060.508|
+----------+--------------------------------+------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |     1.130.645|
|     |(400+401+402+403+404+409)    |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI   |      277.693|
|     |ZAPOSLENIM           |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  |      54.849|
|     |SOCIALNO VARNOST        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE|      749.447|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   |      12.096|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |409 REZERVE           |      36.560|
+----------+--------------------------------+------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |     1.576.515|
|     |(410+411+412+413+414)      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |410 SUBVENCIJE         |      32.460|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN  |      754.617|
|     |GOSPODINJSTVOM         |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM    |      153.223|
|     |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM   |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI     |      636.215|
|     |TRANSFERI            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |     1.166.286|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  |     1.166.286|
|     |SREDSTEV            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  |     2.187.062|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI   |     1.668.909|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI   |      518.153|
|     |PRORAČ. UPOR.          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK-      |     –576.751|
|     |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |         |
|     |NALOŽB             |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN  |       2.176|
|     |PRODAJE KAP.D. (750+751+752)  |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN        |        774|
|     |POVEČ.KAPITAL.DELEŽEV      |         |
|     |(440+441+442)          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       1.402|
|     |(IV.-V.)            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |         |
|     |(I.+IV.) – (II.+V.)       |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA       |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)       |      280.000|
+----------+--------------------------------+------------------+
|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA (551)      |      43.049|
+----------+--------------------------------+------------------+
|IX.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |      236.951|
+----------+--------------------------------+------------------+
|X.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |      –8.604|
|     |NA RAČUNIH (I.+IV.+VIII.)-   |         |
|     |(II.+V.+IX.)          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|XI.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC |      329.794|
|     |PRETEKLEGA LETA         |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC |        396|
|     |LETA              |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki po ekonomski klasifikaciji in poseben del proračuna – prihodki in odhodki ter razvojni programi (dvoletni program investicij), načrt delovnih mest in plan nabave osnovnih sredstev uprave so sestavni del proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 410-67/07
Kobarid, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost