Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3027. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru, stran 9589.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, št. 17/08 in 58/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in tretjega odstavka 14. člena Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora (Uradni list RS, št. 50/04 in 31/08) izdajam
P R A V I L N I K
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) S tem pravilnikom se določata način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v višji plačni razred (v nadaljnjem besedilu: napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede) v službah Državnega zbora.
(2) Napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede po tem pravilniku ne izključuje hkratnega napredovanja javnega uslužbenca v višji naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje za napredovanje v višji naziv v skladu z določbami akta, ki ureja pogoje in postopke napredovanja oziroma pridobitve nazivov.
(3) Javni uslužbenec napreduje v plačni razred vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.
2. člen
(Pomen izrazov)
(1) Odgovorna oseba po tem pravilniku je generalni sekretar.
(2) Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.
(3) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni.
(4) Odlična ocena delovne uspešnosti pomeni odlično opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
(5) Zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
(6) Dobra ocena delovne uspešnosti pomeni dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
(7) Zadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
(8) Nezadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
II. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV
3. člen
(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na osnovi treh letnih ocen delovne uspešnosti. Letna ocena delovne uspešnosti se opravi na osnovi elementov iz prvega odstavka 17. člena ZSPJS.
(2) Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo.
(3) Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti iz prvega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika
4. člen
(Postopek ocenjevanja)
(1) Javne uslužbence, ki so zaposleni za določen ali nedoločen čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, se oceni enkrat letno.
(2) Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca tekočega leta za preteklo leto.
(3) Pri postopku ocenjevanja se ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust).
(4) V roku iz drugega odstavka tega člena mora odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca, ki ga določi odgovorna oseba, izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju (Priloga I, ki je sestavni del tega pravilnika) ter javnega uslužbenca seznaniti s pisno oceno in z utemeljitvijo. Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II, ki je sestavni del tega pravilnika). Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi javnega uslužbenca.
(5) Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe.
5. člen
(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Ocene javnih uslužbencev se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II). Izpolnjevanje preverjanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen.
(2) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:
– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(3) Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.
(4) Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Javni uslužbenec napreduje, ko doseže tri ocene, ki skupaj pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.
(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj tri.
6. člen
(Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev o napredovanju)
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnih uslužbencev ugotovi odgovorna oseba.
7. člen
(Pisno obvestilo, aneks k pogodbi o zaposlitvi)
(1) Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače.
(2) Hkrati z obvestilom o napredovanju se javnemu uslužbencu izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
(3) Obvestilo in pisni predlog aneksa morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 15 dni po roku iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
8. člen
(Napredovanje)
(1) Javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
(2) Pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega sektorja se javnemu uslužbencu napredovalno obdobje ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odgovorna oseba delodajalca, pri katerem je bil javni uslužbenec zaposlen večji del ocenjevalnega obdobja, le-tega oceniti in mu kopijo ocene izročiti, originali pa ostanejo shranjeni v personalni mapi javnega uslužbenca.
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka 4. člena te uredbe mora odgovorna oseba v primerih, ko je javni uslužbenec pri enem delodajalcu zaposlen manj kot šest mesecev in se zaposli pri drugemu delodajalcu v javnem sektorju, izvesti postopek ocenjevanja in podati oceno za to obdobje. Delodajalec, pri katerem javni uslužbenec izpolni pogoj najmanj šestih mesecev zaposlitve, mora upoštevati vse predloge ocen predhodnih delodajalcev javnega uslužbenca in na tej podlagi določiti oceno javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju.
9. člen
(1) Javnemu uslužbencu na položaju: vodji zakonodajno-pravne službe, namestniku generalnega sekretarja in namestniku generalnega sekretarja – direktorju se ob razporeditvi na drugo delovno mesto upošteva število napredovanj, ki bi jih lahko dosegel, če bi na tem delovnem mestu oziroma položaju napredoval vsaka tri leta.
(2) Javnemu uslužbencu iz prvega odstavka tega člena se za posamezno leto določi ocena delovne uspešnosti na enak način kot ostalim javnim uslužbencem.
III. NADZOR
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika se izvaja v okviru nadzora nad izvajanjem ZSPJS.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(1) Napredovalno obdobje se z dnem začetka uporabe tega pravilnika ne prekine.
(2) Za javne uslužbence, katerih napredovalno obdobje je pričelo teči v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe tega pravilnika, se za ocenjevanje javnega uslužbenca v obdobju do začetka uporabe tega pravilnika uporablja pravilnik o napredovanju v službah Državnega zbora Republike Slovenije (štev.: 040-03/89-1/16 z dne 21. 6. 1994, 24. 11. 1994 in 25. 9. 2000), ki se je uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS in na njihovi osnovi izpolnijo ocenjevalni listi. Za obdobje po začetku izplačila plač po ZSPJS se uporablja ta pravilnik.
(3) Javni uslužbenci, ki izpolnijo pogoje za napredovanje do 1. 10. 2008 po pravilniku, ki se je uporabljal do izplačila plač po ZSPJS, napredujejo v skladu s pravilnikom iz tega odstavka 1. 11. 2008.
(4) V letu 2009 se za vse javne uslužbence, razen tistih, ki v letu 2008 napredujejo v skladu s prejšnjim odstavkom, ugotovi število doseženih točk in doseženega (pretečenega) napredovalnega obdobja v skladu s pravilnikom, ki se je uporabljal do izplačila plač po ZSPJS, najkasneje do roka iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(5) Javnim uslužbencem se na podlagi ugotovljenih točk v skladu s prejšnjim odstavkom določijo tri ocene, in sicer:
a) če bi javni uslužbenec na podlagi pravilnika, ki se je uporabljal do začetka izplačila plač po ZSPJS, imel pravico napredovati:
– za dva plačna razreda, se mu za posamezno leto ocenjevalnega obdobja določi tri ocene odlično,
– za en plačni razred, se mu za posamezno leto ocenjevalnega obdobja določi tri ocene zelo dobro,
b) če javni uslužbenec ne bi izpolnjeval pogojev za napredovanjez, se mu za posamezno leto ocenjevalnega obdobja določi tri ocene dobro.
(6) Ocene, določene v skladu s prejšnjim odstavkom, se vpišejo v evidenčni list, ki je kot Priloga IV sestavni del tega pravilnika.
(7) Javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 3. 2008 in 1. 7. 2008 v skladu s pravilnikom, ki se je uporabljal do začetka uporabe tega pravilnika, pridobijo prvo oceno v skladu s tem pravilnikom v letu 2009; javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 10. 2008, pa v letu 2010. Pridobljene ocene se vpišejo v ocenjevalni list iz Priloge I tega pravilnika.
(8) Javni uslužbenec, ki v letih 2009 in 2010 izpolni pogoje za napredovanje, določene v 5. členu tega pravilnika, lahko napreduje v skladu s tem pravilnikom, če v tekočem letu izpolni pogoj treh let od zadnjega napredovanja.
12. člen
(1) Na podlagi tega pravilnika lahko javni uslužbenci napredujejo samo za razliko med plačnim razredom, doseženim s prevedbo, in najvišjim plačnim razredom istega delovnega mesta oziroma naziva, ki ga je mogoče doseči z napredovanjem.
13. člen
(1) V skladu z določbo drugega odstavka 4. člena pravilnika je potrebno v letu 2009 izvesti postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje po tem pravilniku, razen za tiste javne uslužbence, ki so napredovali s 1. 11. 2008 v skladu s tretjim odstavkom 11. člena tega pravilnika.
(2) Javnemu uslužbencu, ki je izpolnil pogoje za napredovanje po tem pravilniku, pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem od prvega dne naslednjega meseca po izvedbi postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati Pravilnik o napredovanju v službah Državnega zbora Republike Slovenije (štev.: 040-03/89-1/16 z dne 21. 6. 1994, 24. 11. 1994 in 25. 9. 2000), ki pa se v skladu s pogoji določenimi v 11. členu tega pravilnika uporablja še do 31. 12. 2010.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvi dan v mesecu, v katerem se opravi prvo izplačilo plač na podlagi ZSPJS.
Št. 040-03/89-1/97
Ljubljana, dne 10. julija 2008
Generalni sekretar
mag. Lovro Lončar l.r.

AAA Zlata odličnost