Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3043. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, stran 9731.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) in devetega odstavka 88. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
1. člen
V celotnem besedilu Pravilnika o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo (Uradni list RS, št. 80/97 in 18/02) se besedni zvezi »stalna naborna komisija« in »naborna komisija« v vseh sklonih nadomestita z besedami »komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za obrambo« v ustreznih sklonih ter besedi »osebni zdravnik« v vseh sklonih, ki se nadomestita z besedama »izbrani zdravnik« v ustreznih sklonih.
2. člen
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka, vojakov med služenjem vojaškega roka, kandidatov za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske in pogodbenih pripadnikov rezervne sestave Slovenske vojske. Pri ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo oseb, ki poklicno opravljajo vojaško službo se poleg tega pravilnika uporablja tudi Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02 in 124/06).«.
3. člen
V 3. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstvene preglede oseb, ki poklicno opravljajo vojaško službo, izvaja Vojaška zdravstvena služba Slovenske vojske ter druge zdravstvene organizacije, zdravniki, specialisti in psihologi, s katerimi sklene Ministrstvo za obrambo ustrezne pogodbe oziroma so pooblaščeni za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo.«.
4. člen
V 6. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni zdravstveni pregled iz prejšnjega člena obsega:
1. Identifikacijo.
2. Anamnezo (družinsko in osebno).
3. Klinični pregled:
– splošni status (telesna višina, telesna teža, izračun indeksa telesne mase, krvni tlak, pulz);
– lokalni status (usmerjeni pregled organov in organskih sistemov oziroma njihovih funkcij).
4. Laboratorijske preiskave krvi in urina:
a. preiskave krvi:
– sedimentacija;
– hemogram: število eritrocitov, hemoglobin, hematokrit, srednji volumen eritrocitov, število levkocitov, diferencialna krvna slika, število trombocitov;
– biokemične preiskave krvi: krvni sladkor, ALT, AST, alkalna fosfataza, gama-GT, lipidogram, bilirubin, sečnina, kreatinin, sečna kislina, K, Na, Cl, Ca, P, Fe, TIBC;
– serološke preiskave: sifilis, HIV ter hepatitis B (anti-HBc) in hepatitis C (anti-HCV);
– S-CDT;
b. preiskave urina:
– beljakovine, sladkor, bilirubin, urobilinogen in sediment;
– testiranje na prisotnost drog (morfin, metadon, kanabinoidi, kokain, benzodiazepini).
5. Preiskave vida:
– ostrina vida na blizu in daleč, forija, fuzija, binokularni vid;
– barvni vid;
– nočni vid;
– vidno polje.
6. Preiskave sluha (tonska pražna audiometrija).
7. Preiskave ravnotežja: bitermalni frekvenčni vestibulogram.
8. Preiskave pljučne funkcije: VC, FEV1, FEV1/VC*100, PEF, PEF 25-75% VC.
9. Elektrokardiogram.
10. Obremenitveno testiranje srca in ožilja.
11. Psihološki pregled.
12. Rentgenogram prsnega koša.
Zdravniki in psihologi, ki so pristojni ali pooblaščeni za izvajanje zdravstvenih in psiholoških pregledov pri ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo na podlagi rezultatov pregledov in preiskav iz prejšnjega odstavka ter seznama bolezni, stanj in poškodb iz prvega odstavka prejšnjega člena, upoštevajo tudi splošno zdravstveno stanje populacije v Republiki Sloveniji, ki ji pripadajo osebe katerih zdravstvena sposobnost se ocenjuje.«.
5. člen
V 13. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Postopek ponovne ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo v skladu s tem členom se izvede tudi za državljana ob vložitvi vloge za prostovoljno služenje vojaškega roka ali za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi, ki je bil ocenjen kot nesposoben za vojaško službo ob naboru.«
6. člen
V 18. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Vojaku med prostovoljnim ali obveznim služenjem vojaškega roka, ki se med prostim izhodom poškoduje ali zboli in mu zdravstveno stanje ne dovoljuje prevoza v vojašnico oziroma, če pristojen zdravnik ni dosegljiv, lahko odsotnost od usposabljanja na podlagi ustrezne zdravstvene dokumentacije odobri izbrani zdravnik, vendar ne za dalj časa kot je določen v prejšnjem členu. Odsotnost od usposabljanja se odobri za čas, dokler zdravstveno stanje vojaku ne dovoljuje vrnitve v vojašnico. Vojak je dolžan v roku dvanajstih ur obvestiti svojo enoto o trajanju in vzroku svoje odsotnosti.«.
7. člen
V 22. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstvena sposobnost za opravljanje vojaške službe oseb iz prejšnjega člena se ugotavlja na osnovnem zdravstvenemu pregledu iz 6. člena tega pravilnika.
Med poklicnim opravljanjem vojaške službe se pri usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledih opravljajo serološke preiskave in rentgenogram prsnega koša le po indikaciji oziroma glede na zahteve formacijske dolžnosti, bitermalni frekvenčni vestibulogram in preiskava vidnega polja glede na zahteve formacijske dolžnosti ter obremenitveno testiranje srca in ožilja po 40. letu starosti na vsakih 5 let. Po indikaciji glede na zdravstveno stanje ali zahteve formacijske dolžnosti lahko specialist medicine dela, prometa in športa, odredi še dodatni zobozdravstveni pregled ter dodatne specialistične preglede in preiskave.
Šteje se, da je kandidat za poklicno opravljanje vojaške službe in oseba, ki poklicno opravlja vojaško službo na podlagi rezultatov pregleda iz prvega odstavka tega člena:
– sposobna za vojaško službo, če je ugotovljeno, da izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za določeno formacijsko dolžnost oziroma delo;
– delno sposobna za vojaško službo, če je ugotovljeno, da izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za določeno formacijsko dolžnost oziroma delo z omejitvami, pri čemer omejitve ne vplivajo na delovno zmožnost;
– začasno nesposobna za vojaško službo, če je ugotovljeno, da začasno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno formacijsko dolžnost oziroma delo ali če ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno formacijsko dolžnost oziroma delo ni bilo mogoče podati;
– nesposobna za vojaško službo, če je ugotovljeno, da trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno formacijsko dolžnost oziroma delo.
V Slovenski vojski se lahko zaposlijo kandidati, ki izpolnjujejo posebne zdravstvene zahteve za določeno formacijsko dolžnost in kandidati, ki izpolnjujejo posebne zdravstvene zahteve za določeno formacijsko dolžnost z omejitvami, če so te omejitve združljive z zahtevami in obremenitvami pri delu na formacijski dolžnosti in opravljanje dela na tej formacijski dolžnosti ne vpliva na pripadnika Slovenske vojske tako, da bi v delovnem procesu lahko prišlo do poškodb ali poslabšanja njegovega zdravstvenega stanja.«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-169/2008-4
Ljubljana, dne 2. julija 2008
EVA 2008-1911-0020
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost