Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3092. Pravilnik o nagradah študentom Občine Velika Polana, stran 9770.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 12. redni seji, ki je bila dne 27. 6. 2008, sprejel
P R A V I L N I K
o nagradah študentom Občine Velika Polana
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in postopek za podeljevanje nagrad rednim in izrednim študentom na območju Občine Velika Polana.
2. člen
Sredstva nagrad se zagotavljajo iz občinskega proračuna na proračunski postavki 040010 – Nagrade študentom. Izplačila nagrad študentom so oproščena plačila dohodnine, ker se štejejo za subvencije izplačane iz proračuna na podlagi 2. točke 20. člena Zakona o dohodnini – Zdoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06).
I. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE NAGRAD
3. člen
Nagrade se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Velika Polana.
4. člen
Pri podeljevanju nagrad se upošteva vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto, začenši od 1. 10. naprej ter uspešno opravljena diploma, magisterij ali doktorat.
Pogoj za pridobitev nagrade je prijava na razpis skupaj s prilogami in na zahtevo občinske komisije tudi druge listine.
II. PODELJEVANJE NAGRAD
5. člen
Nagrade se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto in to za študijsko leto, začeto v tekočem letu.
6. člen
Nagrade se podeljujejo na podlagi razpisa na podlagi sklepa župana Občine Velika Polana.
7. člen
V prijavi na razpis študenti morajo navesti, za katero nagrado kandidirajo in ji priložiti:
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Velika Polana;
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto;
– potrdilo o opravljenih izpitih;
– dokazilo o zaključku študija (fotokopija diplome, magisterija, doktorata).
8. člen
Sprejemanje prijav na razpis traja celo proračunsko leto. Prijave na razpis sprejema občinska uprava, obravnava pa jih tričlanska komisija za nagrajevanje študentov, ki jo imenuje župan Občine Velika Polana.
Komisija obravnava popolne in v roku razpisa prispele prijave na razpis v skladu z merili iz tega odloka. Na podlagi zbrane dokumentacije pripravi poročilo ter predlog o podelitvi nagrad.
9. člen
Sklep o podelitvi nagrad izda župan Občine Velika Polana, ki o podelitvi pisno obvesti posameznega študenta v roku 15 dni po prejemu predloga komisije.
Zoper odločitev lahko prosilec v roku 15 dni od prejema sklepa vloži ugovor pri županu Občine Velika Polana.
10. člen
Višina nagrade študentom za opravljeni letnik, diplomo in magisterij znaša (v neto znesku):
– za uspešno končan letnik višješolskega študija: 90,00 EUR
– za uspešno končan letnik visokošolskega študija: 110,00 EUR
– za uspešno končan letnik univerzitetnega študija: 130,00 EUR
– diploma višješolskega študija: 90,00 EUR
– diploma visokošolskega študija: 110,00 EUR
– diploma univerzitetnega študija: 150,00 EUR
– magisterij: 300,00 EUR
– doktorat: 600,00 EUR.
11. člen
Pred izplačilom nagrade se sklene pogodba o nagradi med občino in študentom.
Podatki o študentu se hranijo v skladu z Zakonom o varovanju tajnih podatkov.
12. člen
Študent ni upravičen do nagrade:
– če ne pridobi pogojev za vpis v naslednji letnik;
– če se ponovno vpisuje v isti letnik, v katerega se je vpisal pogojno v predhodnem študijskem letu ter pridobil nagrado;
– če ponavlja letnik študija.
13. člen
Študent mora nagrado vrniti, če je navajal neresnične podatke ali predložil lažno potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
14. člen
Neupravičeno dobljeno nagrado skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi mora študent vrniti v roku enega leta, računajoč od dneva, ko mu je bila izplačana.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nagrajevanju študentov sprejeti 19. 10. 2005 na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Velika Polana številka 64001-02/05.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8-12/08 OS
Velika Polana, dne 27. junija 2008
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost