Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

Ob-6136/08 , Stran 2485
l. Predmet prodaje: zemljišče parc. št. 182/18, travnik v izmeri 597,00 m2, k.o. Radeče. Zemljišče je bremen prosto. Parcela 182/18, k.o. Radeče predstavlja po veljavnih planskih aktih Občine Radeče (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986-1990 za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01) ter Odlok o zazidalnem načrtu za naselje »Kolenov graben« (Uradni list SRS, št. 10/77)) nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju znotraj meje zazidalnega načrta za naselje »Kolenov graben« Radeče. II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. III. Pogoji prodaje: 1. Lastnik zemljišča je Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. 2. Izhodiščna cena za predmetno zemljišče po Poročilu o oceni vrednosti zemljišča parc. št. 182/18, k.o. Radeče z dne 12. 6. 2008, izvedenca in cenilca gradbene stroke Draga Žlajpaha, univ. dipl. inž. gradb. iz Celja, znaša 40,95 €/m2 oziroma 24.448,00 €. V navedeno izhodiščno ceno ni vključen 20% DDV (davek na dodano vrednost), ki ga plača kupec na podlagi izstavljenega računa prodajalca. Predmetno zemljišče bo s sklenitvijo neposredne pogodbe prodano najugodnejšemu ponudniku. Kupec je poleg kupnine in DDV-ja dolžan plačati tudi stroške zemljiškoknjižne izvedbe tega posla in stroške notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi. 3. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 4. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je: a) najvišja ponujena cena, ki mora biti enaka ali višja od izhodiščne cene; Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) predložena obvezujoča izjava o predvidenem datumu pridobitve gradbenega dovoljenja oziroma začetka del; Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Kupec je dolžan poravnati kupnino v enkratnem znesku, in sicer v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Dogovorjeni rok plačila kupnine je bistvena sestavina pogodbe in se zato šteje, da je v primeru zamude kupca pri plačilu kupnine pogodba razdrta po samem zakonu. V primeru razdrtja pogodbe iz razlogov na strani kupca varščina ostane prodajalcu. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. 2. Zainteresirani ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% ponujene cene, na TRR Občine Radeče št. 01299-0100003393, odprt pri UJP Žalec. Izbranemu ponudniku bo neobrestovana varščina všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 3. Pisne ponudbe morajo vsebovati: a) naslednje osebne podatke in listine: – če je ponudnik fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik: ime in priimek ter naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in številko TRR, s.p. pa tudi izpisek iz registra Davčne uprave RS, star največ 30 dni, – če je ponudnik pravna oseba: firmo ter sedež ponudnika, telefonsko številko, izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ID št. za DDV, matično številko, številko TRR, dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni; b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; c) obvezujoča izjava o predvidenem datumu pridobitve gradbenega dovoljenja (obr. IV-3-c); d) dokazilo o plačani varščini; e) ponudnikovo izjavo, da se strinja s pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom (obr. IV-3-e). 4. Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da do vključno 25. 7. 2008 posredujejo svoje ponudbe priporočeno po pošti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom: »Javni razpis za prodajo nepremičnine – Ne odpiraj«. Nepravočasnih oziroma prepoznih ponudb prodajalec ne bo upošteval. 5. Skrajni rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnine je 15 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. V. Postopek izbire: 1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane, pri čemer ne bo javnega odpiranja ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le tiste pravočasne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje. 2. Merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena in predložena obvezujoča izjava o predvidenem datumu pridobitve gradbenega dovoljenja, pri čemer bo izbran ponudnik, ki doseže najvišje število točk (maks. 100 točk). 3. Prodajalec bo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za prijavo. 4. Zainteresirani ponudniki lahko izjavo o predvidenem datumu pridobitve gradbenega dovoljenja (obr. IV-3-c) in izjavo o strinjanju s pogoji razpisa (obr. IV-3-e) dobite vsak dan v okviru delovnega časa v vložišču Občine Radeče ali na spletni strani Občine Radeče: www.radece.si. Ogled zemljišča je mogoč po predhodnem dogovoru. Zainteresirani ponudniki dobite vsa dodatna pojasnila na Občini Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, v času uradnih ur pri Brigiti Stopar, tel. 03/568-08-10 in Slavku Kočevarju, tel. 03/568-08-18.

AAA Zlata odličnost