Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3088. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2008 (Rebalans I), stran 9768.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in druge alineje drugega odstavka 17. člena in prvega odstavka 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice, na predlog županje, na 16. redni seji dne 30. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2008 (Rebalans I)
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2008 (Uradni list RS, št. 21/08) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------+------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |        v €|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |Skupina/Podskupina        | Rebalans za leto|
|     |kontov/Konto/Podkonto      |       2008|
+---------+---------------------------------+------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI         |     3.238.129|
|     |(70+71+72+73+74+78)       |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     2.464.673|
+---------+---------------------------------+------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     1.879.175|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |700 Davki na dohodek       |     1.566.659|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |      145.666|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |704 Davki na blago in storitve  |      166.850|
+---------+---------------------------------+------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |      585.498|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |710 Udeležbe na dobičku in    |      48.800|
|     |dohodki od premoženja      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |711 Takse in pristojbine     |       1.430|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |712 Denarne kazni        |      12.400|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in |       2.000|
|     |storitev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |      520.868|
+---------+---------------------------------+------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |       9.946|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih |         0|
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog  |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč |       9.946|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih  |         |
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE         |      15.000|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |      15.000|
|     |virov              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |      748.510|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz    |      116.700|
|     |drugih javnofinančnih institucij |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz     |      631.810|
|     |državnega proračuna iz sredstev |         |
|     |proračuna EU           |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |     3.477.704|
+---------+---------------------------------+------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |      776.163|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki    |      187.448|
|     |zaposlenim            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |      29.155|
|     |socialno varnost         |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve |      526.690|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |409 Rezerve           |      32.870|
+---------+---------------------------------+------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |      757.854|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |410 Subvencije          |      25.000|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |      530.440|
|     |gospodinjstvom          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |      65.000|
|     |organizacijam in ustanovam    |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači     |      137.414|
|     |transferi            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     1.897.704|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     1.897.704|
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      45.983|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |431 Investic. transferi pravnim |      41.735|
|     |in fiz. os., ki niso prorač.   |         |
|     |upor.              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |432 Investic. transferi     |       4.248|
|     |proračunskim uporabnikom     |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |     –239.575|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |         0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|     |(750+751+752)          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih    |         0|
|     |posojil             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
|     |(440+441+442+443)        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih    |         0|
|     |deležev in naložb        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |         0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|     |(IV.-V.)             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)        |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE           |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČIILA DOLGA (550)      |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA         |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga   |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |     –239.575|
|     |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- |         |
|     |VIII.)              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |      239.575|
|     |VIII.-IX.)            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |      361.631|
|     |31. 12. PRETEKLEGA LETA     |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov v obdobju 2008–2011, so priloga k temu odloku.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2008-6
Šmarješke Toplice, dne 30. junija 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost