Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3041. Pravilnik o zahtevah za prekategorizacijo vozil, stran 9730.

Na podlagi drugega odstavka 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo, 139/06 – ZORed in 37/08) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o zahtevah za prekategorizacijo vozil
1. člen
Ta pravilnik določa zahteve glede mer, mas, delov in opreme za spremembo kategorije osebnih vozil M1 v tovorna vozila kategorije N1.
2. člen
Vsako vozilo, za katerega se želi doseči sprememba kategorije v smislu prejšnjega člena, je treba ustrezno predelati in zanj nato opraviti posamično odobritev, v skladu z drugim odstavkom 29. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04, 17/07 in 18/07 – popr.).
3. člen
(1) Da predelano vozilo izpolnjuje pogoje za prekategorizacijo, mora izpolnjevati naslednje zahteve glede mer, mas, delov in opreme:
1. imeti mora vrata na zadnji steni;
2. imeti sme samo eno vrsto sedežev za voznika in sovoznika, izjemoma ima lahko dve vrsti sedežev (ob upoštevanju 11. točke);
3. okenske odprtine v prostoru, namenjenem prevozu tovora, ne smejo biti zastekljene, temveč fiksno zaprte s pločevino, ki mora biti na zunanji strani lakirana v barvi vozila; okenske odprtine na zadnjih vratih so lahko zastekljene; pločevina, ki zapira okenske odprtine, mora biti pritrjena na karoserijo vozila na tak način, da se je ne da odstraniti brez poškodovanja karoserije;
4. tovorni prostor mora biti od potniškega ločen s pregrado (pločevina ali kovinska mreža) po celi višini in širini; zračnost med pregradno steno in fiksnimi deli karoserije vozila je lahko največ 40 mm, izjemoma na zelo kratkih odsekih, kjer oblika karoserije močneje odstopa od zvezne linije, tudi do 70 mm; pregrada mora biti trdno povezana s karoserijo in podom tovornega prostora na tak način, da se je ne da odstraniti brez poškodovanja karoserije; v pločevinasti pregradni steni je lahko vgrajeno tudi okno, ki pa mora biti, če je večje od 800 cm2, zaščiteno z varovalno mrežo (enake konstrukcije, kot za pregrado) s strani tovornega prostora; če je pregrada iz kovinske mreže, ne sme biti mogoče skozi zanke mreže potisniti preskusnega telesa z merami 50 x 10 mm, z robovi, ki so zaobljeni s polmerom 0,5 mm; pregrada se ob obremenitvi s preskusno silo, ki deluje v času najmanj 10 sekund preko preskusnega telesa s kvadratno čelno površino s stranico 50 mm v sredini pregrade in v smeri vožnje, ne sme odtrgati od karoserije vozila, lahko pa se deformira za največ 200 mm; preskusna sila (v N) je F = 0,3 x Q x 9,81, pri čemer je Q največja možna masa tovora (v kg); preverjanje trdnosti pregradne stene se lahko izvede z mehanskim preskusom ali računsko;
5. če so v tovornem delu pritrdišča za sedeže in varnostne pasove, morajo biti ta pritrdišča zavarjena, izvrtana ali obdelana tako, da jih ni mogoče ponovno uporabiti;
6. tla tovornega prostora morajo biti ravna; talna konstrukcija mora biti trdno povezana z vozilom na tak način, da se je ne da odstraniti brez poškodovanja karoserije; vdolbine za noge pri odstranjenih sedežih morajo biti izravnane in zaprte tudi od strani;
7. v tovornem prostoru morata biti najmanj dva para pritrdišč za fiksiranje tovora; pritrdišča so lahko oddaljena od stranske stene največ 150 mm, od prednje ali zadnje stene pa največ 200 mm; vzdolžna oddaljenost med pritrdišči je lahko največ 1.000 mm; pritrdišča so lahko nameščena tudi na stranskih stenah, vendar čim bližje ravni poda (največ 200 mm); pritrdišče mora zdržati najmanj preskusno silo F iz 4. točke;
8. če je tovorni prostor krajši od 1.500 mm, morajo biti bočna vrata v tovornem prostoru blokirana;
9. biti mora opremljeno z napravo za zvočni opozorilni signal pri vzvratni vožnji;
10. biti mora opremljeno z vzvratnimi ogledali na obeh bočnih straneh;
11. v tovornem prostoru mora biti mogoče sestaviti kontrolni okvir naslednjih mer:
pri vozilih z notranjo višino manjšo od 1.350 mm:
d = 1.250 mm, v = 980 mm in š = 500 mm;
oziroma pri vozilih z notranjo višino enako 1.350 mm ali večjo:
d = 2.000 mm, v = 1.300 mm in š = 500 mm (pri eni vrsti sedežev)
oziroma
d = 1.500 mm, v = 1.300 mm in š = 500 mm (pri dveh vrstah sedežev);
(mera »d« se meri v smeri vzdolžne osi vozila, mera »v« pa v navpični smeri);
12. razmerje med maso potnikov in maso tovora mora biti v korist tovora:
                   P – [M + (N x 68)] > N x 68
kjer je:
P = največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila v kg,
M = masa vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo v kg,
N = število sedežev, razen vozniškega.
(2) Zahteve iz 11. točke prejšnjega odstavka ne veljajo za prekategorizacijo pri vozilih, kjer obstaja pri proizvajalcu vozila tudi različica tega vozila v tovorni izvedbi.
(3) Zahteve iz prvega odstavka tega člena, razen 8. in 11. točke, se uporabljajo tudi pri dodelavi vozil kategorije N1.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 13.d člen Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00, 33/00 – popr., 45/04, 83/04 – ZVCP-1, 76/05 – ZDCOPMD in 82/07).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2008.
Št. 007-85/2008
Ljubljana, dne 20. maja 2008
EVA 2008-2411-0038
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost