Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3031. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili, stran 9632.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili
1. člen
V Uredbi o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 120/05 in 66/06) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Priloge 1, 2 in 3 so sestavni deli te uredbe.«.
2. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nosilec živilske dejavnosti mora imeti za primere iz prejšnjega odstavka izdelan pisni načrt ukrepanja, ki naj obsega najmanj:
– podatke o osebah, ki so odgovorne za ravnanje v skladu z 19. členom Uredbe 178/2002/ES,
– kontaktne podatke pristojnih organov, ki jih mora nosilec živilske dejavnosti obveščati v skladu z 19. členom Uredbe 178/2002/ES,
– kontaktne podatke nosilcev živilske dejavnosti, od katerih dobavlja živila oziroma ki mu dobavljajo živila,
– vzorec dopisa nosilca dejavnosti iz prejšnje alinee,
– vzorec obvestila o umiku oziroma odpoklicu živila iz prometa,
– kontaktne podatke sredstev javnega obveščanja, v katerih bi bilo primerno objaviti obvestilo o umiku oziroma odpoklicu živila iz prometa.«.
3. člen
V 10. členu se v drugem odstavku četrti stavek spremeni tako, da se glasi:
»Naslovi območnih enot ZIRS so dostopni na spletnih straneh ZIRS: http//www.zi.gov.si/.«.
4. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sektorji živilske dejavnosti lahko pripravijo in razširjajo smernice za dobro higiensko prakso in uporabo načel sistema HACCP v skladu z 8. členom Uredbe 852/2004/ES in Napotki za razvoj smernic, ki so dostopni na spletnih straneh ministrstva.«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Smernice iz prejšnjega odstavka njihovi pripravljavci predložijo ministrstvu.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »prvega odstavka tega člena«, za besedo »predhodni« pa se doda beseda »pozitivni«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Če se izkaže, da je zaradi novih spoznanj oziroma zaradi spremembe zakonodaje treba odobrene smernice revidirati, pripravljavci slednjih ministrstvu predložijo predlog sprememb oziroma dopolnitev smernic, ki jih ministrstvo pošlje IVZ in ZIRS v ponovno presojo, na podlagi katere minister odobri revidirane smernice.
Pobudo za spremembo smernic iz prejšnjega odstavka lahko dajo njihovi pripravljavci, ZIRS, IVZ ali ministrstvo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
5. člen
V 13. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
6. člen
V 17. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Medsebojna razmerja med nacionalnimi referenčnimi laboratoriji iz prejšnjega odstavka in ministrstvom se uredijo s pogodbo.
Sredstva za delovanje nacionalnih referenčnih laboratorijev iz tega člena, ki se nanašajo na pristojnosti ministrstva, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.«.
7. člen
V 18. členu se v drugem odstavku številka »4« nadomesti s številko »3«.
8. člen
V prilogi 2 se v preglednici »Podatki o živilskem obratu« v 7. vrstici besedilo »oseba, odgovorna za notranji nadzor« nadomesti z besedama »odgovorna oseba«.
9. člen
Priloga 3 se črta.
10. člen
Priloga 4 se preštevilči v Prilogo 3.
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-9/2008/6
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-2711-0003
Vlade Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost