Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

Ob-6277/08 , Stran 2481
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod). 2. Namen in cilja javnega razpisa Namen javnega razpisa je povečanje stopnje zaposlenosti dolgotrajno brezposelnih žensk s spodbujanjem zaposlovanja v obliki subvencije za zaposlitev. Cilj javnega razpisa je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih žensk, kar bo prispevalo k dvigu stopnje zaposlenosti v tem razredu delovno aktivnih. Cilj javnega razpisa je tudi prispevati k uveljavljanju koncepta enakih možnosti. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlovanja: – dolgotrajno brezposelnih žensk, ki so bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih oziroma 6 mesecev v zadnjih 8 mesecih, če so mlajše od 25 let ter – brezposelnih žensk, ki so bile v zadnjih 16 mesecih 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in/ali v teh 12 mesecih vključene v izvajanje programa »Usposabljanje na delovnem mestu« oziroma programa »Javna dela«. Subvencioniranje zaposlovanja po tem razpisu pomeni plačilo subvencije v višini 3.700,00 EUR delodajalcu, ki najmanj za čas 12 mesecev (neprekinjeno in za polni delovni čas) zaposli osebo iz prvega odstavka te točke. Predmet javnega razpisa delno sofinancira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki bodo za obdobje najmanj 12 mesecev (ali enega leta) za polni delovni čas zaposlili dolgotrajno brezposelne ženske. Vsak prijavitelj se lahko prijavi na območno službo, kjer ima sedež le z eno vlogo za največ pet subvencioniranih zaposlitev. Vloga prijavitelja, ki vsebuje tudi opis delovnih mest, je projekt. Podaktivnost Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk 2 se bo izvajala v skladu s priglašeno shemo državnih pomoči de-minimis »Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk« (št. priglasitve: M003-5022860-2008), z dne 24. 6. 2008. Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena tega javnega razpisa (zaposlitev težje zaposljive osebe) predstavlja za prijavitelja državno pomoč. Do pomoči za zaposlovanje niso upravičena podjetja, ki poslujejo v dejavnosti oziroma sektorju: – A 03 – Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 17/08) – v nadaljevanju SKD, – B 05 – Pridobivanje premoga (v skladu z SKD), – Primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in – Podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB2) Ur. l. RS, št. 44/07. Predlagatelji morajo izpolnjevati sledeče splošne pogoje: – da je pravna ali fizična oseba na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, – da v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju niso kršili obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in kolektivnih pogodb, – da v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, – da na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, – da imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji, – da v predpisanem obrazcu razpisne dokumentacije opredeli in poda prikaz obsega sredstev financiranja celotnega projekta. Pri tem upošteva celotne planirane stroške zaposlitve novo zaposlene osebe/oseb. V okviru vrednosti projekta prikaže: – lastno financiranje projekta, – sofinanciranje v okviru javnega razpisa. Viri financiranja morajo izkazovati skupno planirano vrednost projekta. 5. Merila za izbor Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki bodo ocenjena z najmanj 50 točkami. Na odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog za posamezna delovna mesta od razpoložljivih sredstev, izbrana tista delovna mesta, ki bodo zbrala višje število točk. V primeru, da bodo delovna mesta ocenjena z enakim številom točk, se izvede žrebanje. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, in obdobje financiranja Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti, znaša skupaj 1.100.000,00 €, od tega: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2008. Izvajalci morajo zagotoviti, da skupna višina prejetih javnih sredstev ne bo presegla polovice skupnih stroškov zaposlitve posamezne vključene osebe. Kršitev tega načela pomeni dvojno financiranje, kar pomeni nenamensko porabo sredstev in posledično vračilo dodeljenih sredstev. Okvirna razdelitev sredstev po Območnih službah Zavoda: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v okviru instrumenta: Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 3.700,00 EUR za posamezno delovno mesto in se izplača po zaposlitvi brezposelne osebe, v roku, ki bo določen v pogodbi o dodelitvi subvencije za zaposlitev. Izplačilo bo izvedeno najkasneje v 30 dneh od predložitve popolnega zahtevka za plačilo, ki ga delodajalec naslovi na pristojno območno službo Zavoda. Skrajni rok za predložitev popolnega zahtevka za plačilo Zavodu je 25. 11. 2008. Za vsako subvencionirano zaposlitev mora izvajalec (delodajalec) predložiti zahtevek za izplačilo in dokazila: – kopijo obrazca M-1/M-2 in, – kopijo pogodbe o zaposlitvi. V končnem poročilu za vsako zaposlitev izvajalec poda naslednjo izjavo: – da je bila oseba, pri izvajalcu zaposlena neprekinjeno 12 mesecev, – da je brezposelni osebi zagotovil plačo skladno s pogodbo o zaposlitvi in ji plačeval prispevke in davke na plačo in iz plače ter ji izplačeval tudi druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi iz področja delovno pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi računovodskimi listinami, ki jih bo izvajalec hranil v spisu projekta, – o morebitnem podaljšanju pogodbe o zaposlitvi z osebo z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve. Sredstva, izplačana na podlagi predmetnega javnega razpisa ter pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev, so namenjena spodbujanju primernih zaposlitev za brezposelne osebe iz 2. točke predmetnega javnega razpisa. Namen je dosežen, če je bila zaposlitev ohranjena vsaj 12 mesecev (ali eno leto), ob tem pa je delodajalec upošteval predpise iz področja delovnopravne zakonodaje. Če Zavod ugotovi nenamensko porabo sredstev, se z dnem te ugotovitve pogodba o dodelitvi subvencije za zaposlitev šteje za razvezano, izvajalec pa je dolžan v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Zavoda vrniti sorazmeren del sredstev ob upoštevanju časa izvajanja projekta. Za vsak neizpolnjen mesec zaposlitve posamezne osebe, je izvajalec Zavodu dolžan vrniti sredstva v višini 308,33 EUR. V primeru, da izvajalec sredstev ne vrne v roku, tečejo zakonite zamudne obresti, ki so obračunane od dneva nastanka terjatve do dneva vračila. Izvajalec je dolžan hraniti dokumentacijo o izvajanju pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev še najmanj 10 let po poteku subvencionirane zaposlitve. 8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk 2 za leto 2008«. V primeru poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le te označene enako kot vloga: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk 2 za leto 2008«. Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na naslov pristojne območne službe Zavoda. Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema odgovornosti za vloge, ki bodo poslane po pošti. Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Enako bodo neodprte vrnjene pisemske kuverte, prejete po predvidenem roku za predložitev vlog. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče pristojne območne službe Zavoda do 12. ure, dne 1. septembra 2008. 9. Odpiranje in ocenjevanje vlog Odpiranje vlog bo izvedeno naslednji dan po roku določenem za prispetje vlog ob 10. uri v prostorih pristojne območne službe Zavoda. Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog na razpis, se strokovne komisije lahko odločijo, da odpiranje ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si. Za odpiranje vlog so zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska v sestavi: predsednik in najmanj dva člana. Na odpiranju vlog strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu se vloge (posamezno delovno mesto) točkuje na podlagi meril iz točke 5. »Merila za izbor« javnega razpisa. 10. Izid javnega razpisa Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 30 dni po roku, ki je določen za predložitev vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Zavoda. Prijaviteljem izbranih delovnih mest pristojna območna služba Zavoda v roku posreduje sklepe o izboru in jih pozove na podpis pogodbe. Če se prijavitelj v roku 10 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Prijavitelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor programov, se v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov pristojne območne službe Zavoda V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči drugostopenjski organ Zavoda v roku 15 dni s sklepom. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletnih straneh Zavoda: http://www.ess.gov.si. (v rubriki dejavnost/javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču pristojnih območnih služb Zavoda v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15. ure in v petek od 8. ure do 13. ure ter v sredo tudi od 14. ure do 16. ure). Naslovi območnih služb Zavoda: ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje, ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper, ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj, ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana, ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor, ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska Sobota, ZRSZ, Območna služba Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto, ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj, ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg Svobode 32, 8290 Sevnica, ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje, ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje. 12. Informacije: če katerikoli prijavitelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi Zavoda na spletni naslov: Martina.Stanonik@ess.gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda. 13. Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo skladno s predpisi ESS zaposlene in javnost informirali in obveščali o tem, da je zaposlitev sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Izbrani izvajalci morajo zagotoviti, da bodo prostori, kjer se bo izvajala zaposlitev, opremljeni tako, da bo zagotovljena vidnost logotipa EU in besedila: »Program delno financira Evropska unija« ter vidnost logotipa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in besedila: »Program delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve«. 14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani prijaviteljev, lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev ESS nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo. Prijavitelj se s podpisom pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje izbranega projekta; ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke.

AAA Zlata odličnost