Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3063. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna, stran 9741.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne 1. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/91) se Prostorski ureditveni pogoji za območje Ljubečna (št. proj. 347/89/90 RC Planiranje d.o.o., Celje; Uradni list RS, št. 20/91, 49/95 in 56/99) spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je za območje Ljubečna izdelalo podjetje PROJEKTOR d.o.o., št. proj. 16/595.
2. člen
1. člen Odloka (Uradni list RS, št. 20/91) se dopolni tako, da se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za območje Ljubečna (št. proj. 347/89/90 RC Planiranje d.o.o., Celje) se spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je izdelalo podjetje PROJEKTOR d.o.o., št. proj. 16/595.«
3. člen
3. člen Odloka se dopolni tako, da se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»V coni 6c, ki obsega zemljiške parcele s številkami 1357/2, 1356/2, 1374/5 in 1374/3 – del, k.o. Trnovlje, je možna:
– zapolnilna stanovanjska gradnja kot prizidave in adaptacije obstoječih objektov,
– sprememba namembnosti obstoječih objektov za obrtne in druge oskrbne in storitvene dejavnosti ob upoštevanju veljavnih normativov za varstvo pred hrupom – III. stopnja zahtevnosti in drugimi škodljivimi emisijami,
– novogradnje na opredeljenem stavbnem zemljišču, individualna in večstanovanjska gradnja.«
4. člen
6. člen Odloka se dopolni tako, da se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje znotraj območja 6c so:
– gradnja objektov, etažnosti K+P+l+M, v okviru maksimalne gradbene linije, z možnostjo dvoetažne mansarde,
– arhitekturna zasnova naj bo prilagojena okolju in kvalitetneje oblikovana,
– če je objekt tlorisno večjega gabarita od obstoječih, naj bo s členitvijo stavbne mase dosežena razgibanost in prilagoditev grajenemu stavbnemu fondu,
– barva in tekstura naj bosta usklajeni s sosednjimi objekti oziroma prilagojeni glede na arhitekturo objekta,
– zaželene so eno ali dvokapne strehe z naklonom med 30 in 40°,
– dovoljeno je tudi sodobnejše oblikovanje objektov,
– gradnja lahkih nadstreškov nad parkirišči za osebna vozila,
– pred izdajo uporabnega dovoljenja je investitor dolžan postaviti žičnato ograjo na parcelno mejo, v višini 1,5 m, na J in Z meji ureditvenega območja, ki meji na parcele (1356/1, 1357/3 in 1357/4, vse k.o. Trnovlje), v lasti Juteršek Stanislava.«
5. člen
7. člen Odloka se dopolni tako, da se na koncu doda alinea, ki se glasi:
»– znotraj območja 6c so minimalni odmiki za gradnjo objektov 2 m, gradnja bližje parcelnim mejam možna le s soglasjem lastnikov sosednjih parcel.«
6. člen
12. člen Odloka se dopolni tako, da se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Zemljišče znotraj območja 6c, v velikosti 1128 kvadratnih metrov, predstavlja enovito parcelo večstanovanjskega objekta.«
7. člen
Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajeno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z 92. členom zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki ...).
Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe, parkirišča, ceste ...) je treba prioritetno ponikati, pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje zaradi sestave tal ni možno je treba padavinske vode speljati v površinski odvodnik.
V primeru ureditve izpustov odpadnih padavinskih voda v vode morajo biti izpustne glave načrtovane pod naklonom brežine vodotoka in ne smejo segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztokov mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge vodotoka pred vodno erozijo.
8. člen
Smernice in mnenja za območje 6c so del projekta iz 1. člena tega odloka in so stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
9. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
10. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00016/2007
Celje, dne 1. julija 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost