Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

Št. 410-158/2008 Ob-6173/08 , Stran 2486
1. Višina zagotovljenih sredstev sofinanciranja je 6.202,00 €. 2. Upravičenci do sredstev: so neprofitna društva in organizacije s področja kmetijstva ali razvoja podeželja na območju Občine Ilirska Bistrica in društva, kjer so člani, ki so upravičenci do sredstev regijsko ali drugače povezani, če na območju občine za to področje ni registriranega društva. 3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje: – organizirajo prireditev, katere namen je predstavitev vseh področij kmetijstva in kmetovalcev v Občini Ilirska Bistrica, – predložijo podroben finančno ovrednoten plan in program prireditve, – zagotovijo sodelovanje na prireditvi okvirno 30 fizičnih in pravnih oseb iz različnih kmetijskih in sorodnih dejavnosti, ki delujejo v in izven Občine Ilirska Bistrica, – zagotovijo na prireditvi okvirno 30 stojnic na katerih bo mogoče kupiti kmetijske in druge pridelke in izdelke povezane s kmetijsko proizvodnjo in kmetijstvom. 4. Višina subvencije: višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški organizacije in izvedbe) prireditve. 5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi predloženega popolnega zahtevka za izplačilo finančnih sredstev, z dokazili o stroških in plačilih oziroma porabljenih sredstvih, za izvedbo prireditve in poročila o izvedbi prireditve. 6. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska tržnica 2008«. 7. Vsebina zahtevka Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti (finančno konstrukcijo) programa oziroma projekta, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http: www.ilirska-bistrica.si in v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije. 8. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli najpozneje v roku 8 dni od odpiranja vlog. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo. Odpiranje prijav bo isti dan po izteku roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ni javno. 9. Rok za vložitev prijave: vloge z zahtevanimi prilogami morajo prispeti najkasneje do petka, 18. 7. 2008, do 9. ure, na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. 10. Informacije: vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica ali na tel. 05/714-13-61, kontaktna oseba Tanja Šajina ali na e-mail: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

AAA Zlata odličnost