Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3066. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj«, stran 9742.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5), 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 129/06 – ZOFI-F), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 11. redni seji dne 20. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj« (Uradni list RS, št. 11/97) se črta četrti odstavek 2. člena. Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku tretjega člena se črta besedilo »in enote varstveno delovnega centra«.
3. člen
Spremeni se prvi stavek drugega odstavka 9. člena in se pravilno glasi:
»Finančne dokumente sopodpisujeta dva podpisnika izmed podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi pri instituciji, pristojni za plačilni promet v državi, ki ju določi ravnatelj.«
4. člen
Spremeni se 11. člen in sicer tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– C/13.9    – proizvodnja drugih tekstilij,
– C/16.290   – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
        plute, slame in protja,
– C/17.290   – proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
        kartona,
– C/25.9    – proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
– H/49.320   – obratovanje taksijev,
– H/49.391   – medkrajevni in drugi cestni potniški
        promet,
– I/56.210   – priložnostna priprava in dostava jedi,
– M/74.100   – oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
– L/68.200   – oddajanje in obratovanje lastnih in
        najetih nepremičnin,
– P/85.100   – predšolska vzgoja,
– P/85.200   – osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.5    – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje,
– P/86.909   – druge zdravstvene dejavnosti /logoped/,
– G/47.990   – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic in tržnic.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se briše besedilo »ter varstvo in zaposlitev v skupinah varstveno-delovnega centra.« in se za besedo »izobraževanja« naredi pika.
6. člen
V 16. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– tri predstavnike delavcev zavoda,
– tri predstavnike staršev.«
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se izmed strokovnih delavcev zavoda voli dva člana, izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev pa enega člana.«
Črta se drugi stavek šestega odstavka 16. člena.
V desetem odstavku se v oklepaju za besedilom »status učenca« črta vejica in besedilo »vključenost v varstveno-delovni center«.
7. člen
25. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku enega leta, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež in
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, lokalna skupnost ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje pristojnemu ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
8. člen
26. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
9. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
Ravnatelja razreši svet zavoda.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
10. člen
Za 26.a členom se doda nov 26.b člen, ki se glasi:
»26.b člen
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja zavoda se imenujeta na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.«
11. člen
Spremeni se poimenovanje vsebine 28. člena in se pravilno glasi:
»b) Vodja podružnične šole«.
12. člen
Črta se drugi odstavek 28. člena, tretji in četrti odstavek pa se spremenita in pravilno glasita:
»Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja oziroma vzgojitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje podružnične šole v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.«
ter postaneta drugi in tretji odstavek.
13. člen
V četrtem odstavku 34. člena se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.
Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea.
14. člen
Drugi odstavek 35. člena se spremeni in se pravilno glasi:
»Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.«
15. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki glasi:
»38.a člen
V zavodu ne more skleniti delovnega razmerja oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«
16. člen
Črtata se drugi in četrti odstavek 45. člena, tretji odstavek postane drugi odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, deluje v obstoječi sestavi do izteka mandata.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 603-31/96
Črnomelj, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost