Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3039. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2007–2016), stran 9679.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2007–2016)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Rog (2007–2016), št. 06-11/07 z dne 27. 11. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Rog, ki meri 4.017,82 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občini Kočevje, oziroma v katastrskih občinah Bukova Gora, Rog, Rajhenav, Koprivnik, Hrib in Nemška Loka.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Rog je s 1. januarjem 2007 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 1,85% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 90,32% državnih gozdov in 7,83% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 3.720,81 ha, od katere je 3.561,09 ha večnamenskih gozdov in 159,72 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
C) lesna zaloga: 341,9 m3/ha, od tega 112,7 m3/ha iglavcev in 229,2 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 8,98 m3/ha, od tega 3,47 m3/ha iglavcev in 5,51 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2007–2016) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Rog določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.017,06 ha,
– ekološke funkcije na površini 281,65 ha ter
– socialne funkcije na površini 193,88 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2007–2016) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Rog za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 274.400 m3, od tega 88.500 m3 iglavcev in 185.900 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 700,59 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 224,50 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 6,00 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 2.600 tulci,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 18,50 ha, vzdrževanje travinj na površini 126,50 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 10 delovnih dni ter vzdrževanje plodonosnih drevesnih vrst v obsegu 34 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2007–2016) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Rog v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2016 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2007–2016).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rog (2007–2016) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ul. 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kočevje, Rožna ul. 39, Kočevje in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rog (2007–2016).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-16/2001/22
Ljubljana, dne 16. junija 2008
EVA 2007-2311-0127
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost